40 εκ. ευρώ προς τις Περιφέρειες για τη μεταφορά των μαθητών

Κατανέμεται από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Περιφερειών», συνολικό ποσό 40.000.000,00 ευρώ στις Περιφέρειες της Χώρας, προς κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών,…

έναντι της συνολικής τους δαπάνης για το σχολικό έτος 2015-2016.

Η κατανομή ΕΔΩ

Τα ανωτέρω ποσά θα αποδοθούν στις δικαιούχους Περιφέρειες, με χρηματική εντολή του Υπουργείου ΕΣ.Δ.Α. προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.