41 προσλήψεις στον Δήμο Παλλήνης!

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (με αντίτιμο) με ωριαία αποζημίωση χρονικής διάρκειας μέχρι οκτώ (8) μήνες από την ημερομηνία πρόσληψης, συνολικά είκοσι έξι (26) Καθηγητών Φυσικής Αγωγής και δεκαπέντε (15) ατόμων καλλιτεχνικού διδακτικού προσωπικού, για την κάλυψη εποχιακών ή παροδικών αναγκών των Αθλητικών και πολιτιστικών προγραμμάτων της Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π. 2021-2022, που εδρεύει στο Δήμο Παλλήνης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής και να καταθέσουν όλα τα δικαιολογητικά τους, είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω άλλου νομίμως εξουσιοδοτημένου από
αυτούς προσώπου στο πρωτόκολλο της Επιχείρησης στα γραφεία της Δημοτικής Επιχείρησης της Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π., οδός Κλειτάρχου & Αριστείδου ΓΕΡΑΚΑ είτε ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ στο e-mail: info@kedp.gr , Τηλ. επικοινωνίας: 210-6619937, ώρες από 10.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ.

Δείτε ακόμα:  Έρχονται 1.700 μόνιμες προσλήψεις στον στρατό

Δείτε τις προκηρύξεις ΕΔΩ και ΕΔΩ