Αυτοί θα είναι οι νέοι δρόμοι στο Κόκκινο Λιμανάκι Ραφήνας και το Μάτι


Προσδιορισμός, σε σύστημα γεωγραφικών συντεταγμένων ΕΓΣΑ ’87, των αξόνων των οδών:


α) Καρπάθου, Κύπρου, Ορειβατών, Ποσειδώνος, Δημοκρατίας, Μικράς Ασίας και

β) Κυανής Ακτής, Αχιλλέως, ανώνυμης οδού νοητής επέκτασης του δυτικού τμήματος της οδού Αχιλλέως έως την
οδό Ποσειδώνος, Ευβοϊκού, Τρίτωνος, Περικλέους, Αργυράς Ακτής, στην πληγείσα από τις καταστροφικές πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 περιοχή Μάτι του Δήμου Μαραθώνα και Κόκκινο Λιμανάκι του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Σύμφωνα με τις διατάξεις:

1. Του π.δ. 63/2005 (Α’ 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα»,
όπως ισχύει.

2. Του π.δ. 70/2015 (Α’ 114) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων…..και ειδικότερα του άρθρου 3 αυτού».

3. Του π.δ. 123/2016 (Α’ 208) που αφορά στη μετονομασία του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
σε Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

4. Του π.δ. 125/2016 (Α’ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

5. Του π.δ. 123/2017 (Α’ 151) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».

6. Του ν. 4579/2018 (Α’ 201) «Υποχρεώσεις αερομεταφορέων σχετικά με τα αρχεία επιβατών – προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία (ΕΕ) 2016/681 και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα του άρθρου 25 παράγραφος
1 περίπτωση α’.

Και αφού λάβαμε επί πλέον υπόψη:

1. Την ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/8706/Α325 (Β’ 3255) απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών για την οριοθέτηση των περιοχών των Δήμων Μαραθώνος και Ραφήνας – Πικερμίου της Περιφέρειας Αττικής, που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης και 24η Ιουλίου 2018.

2. Την περίπτωση α) της παραγράφου 1 του άρθρου 25 του ν. 4579/2018 (Α’ 201) «Υποχρεώσεις αερομεταφορέων σχετικά με τα αρχεία επιβατών – προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία (ΕΕ) 2016/681 και άλλες διατάξεις» σύμφωνα με την οποία και για το σκοπό αναστολής της έκδοσης οικοδομικών αδειών και απαγόρευσης της εκτέλεσης εργασιών δόμησης, (εκτός από τις εργασίες κατεδάφισης), με απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδομών και Μεταφορών, πρέπει να προσδιοριστούν οι άξονες παρακάτω οδών σε σύστημα γεωγραφικών συντεταγμένων ΕΓΣΑ ’87:

αα) Για τις οδούς: Καρπάθου, Κύπρου, Ορειβατών, Ποσειδώνος, Δημοκρατίας, Μικράς Ασίας,

ββ) Για τις οδούς: Κυανής Ακτής, Αχιλλέως, ανώνυμη οδός νοητής επέκτασης του δυτικού τμήματος της οδού
Αχιλλέως έως την οδό Ποσειδώνος, Ευβοϊκού, Τρίτωνος, Περικλέους, Αργυράς Ακτής, στην πληγείσα από τις καταστροφικές πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 περιοχή Μάτι του Δήμου Μαραθώνα της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής.

3. Την ΓΔΣΥ/1473/24-04-2019 απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με την οποία εγκρίθηκε η
δωρεά εκ μέρους της εταιρείας ΙΩΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Τ.Ε. «ΚΑΜΠΗ ETE», του αρχείου σε σύστημα
γεωγραφικών συντεταγμένων ΕΓΣΑ ’87 (μορφής .dwg), των αξόνων των οδών:\

α) Καρπάθου, Κύπρου, Ορειβατών, Ποσειδώνος, Δημοκρατίας, Μικράς Ασίας και

β) Κυανής Ακτής, Αχιλλέως, ανώνυμης οδού νοητής επέκτασης του δυτικού τμήματος της οδού Αχιλλέως έως την οδό Ποσειδώνος, Ευβοϊκού, Τρίτωνος, Περικλέους, Αργυράς Ακτής του Δήμου Μαραθώνα στη περιοχή Μάτι.

4. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Και επειδή:

1. Για την ανάπλαση της περιοχής Μάτι του Δήμου Μαραθώνα και Κόκκινο Λιμανάκι του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, που επλήγη από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 και έχει οριοθετηθεί με την ΔΑΕΦΚΚΕ/8706/Α325 (Β’ 3255) απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών, την αντιμετώπιση των συνεπειών της φυσικής καταστροφής και τη διαμόρφωση του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος με κριτήριο την προστασία της ανθρώπινης ζωής και για την εναρμόνιση της άμεσης αποκατάστασης των πληγέντων κτηρίων με τις αρχές κατάρτισης του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου της περιοχής, έχει καθοριστεί αναστολή οικοδομικών εργασιών για ένα (1) έτος από την έναρξη ισχύος του ν. 4579/2018 (Α’ 201) σε κτήρια ή κατασκευές που βρίσκονται εντός απόστασης από τον υφιστάμενο άξονα των οδών ως εξής:

αα) Για τις οδούς: Καρπάθου, Κύπρου, Ορειβατών, Ποσειδώνος, Δημοκρατίας, Μικράς Ασίας, σε απόσταση οκτώμισι (8,5) μέτρων από τον υφιστάμενο άξονα της οδού.

ββ) Για τις οδούς: Κυανής Ακτής, Αχιλλέως, ανώνυμης οδού νοητής επέκτασης του δυτικού τμήματος της οδού Αχιλλέως έως την οδό Ποσειδώνος, Ευβοϊκού, Τρίτωνος, Περικλέους, Αργυράς Ακτής, σε απόσταση οκτώ (8) μέτρων από τον υφιστάμενο άξονα της οδού.

2. Για τους σκοπούς της υπόψη αναστολής είναι αναγκαίος ο προσδιορισμός των αξόνων των ανωτέρω οδών σε σύστημα γεωγραφικών συντεταγμένων ΕΓΣΑ ’87, με την έκδοση υπουργικής απόφασης των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδομών και Μεταφορών όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 25 του ν. 4579/2018 (Α’ 201).

3. Με την ΓΔΣΥ/1473/24-04-2019 απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με την οποία εγκρίθηκε η δωρεά εκ μέρους της εταιρείας ΙΩΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Τ.Ε. «ΚΑΜΠΗ ETE», του ηλεκτρονικού αρχείου σε σύστημα γεωγραφικών συντεταγμένων ΕΓΣΑ ’87, των αξόνων των ως άνω οδών, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε, δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 25 του ν. 4579/2018 (Α’ 201), τον προσδιορισμό σε σύστημα γεωγραφικών συντεταγμένων ΕΓΣΑ ’87, των αξόνων των οδών:

α) Καρπάθου, Κύπρου, Ορειβατών, Ποσειδώνος, Δημοκρατίας, Μικράς Ασίας και
β) Κυανής Ακτής, Αχιλλέως, ανώνυμης οδού νοητής επέκτασης του δυτικού τμήματος της οδού Αχιλλέως έως
την οδό Ποσειδώνος, Ευβοϊκού, Τρίτωνος, Περικλέους, Αργυράς Ακτής, στην πληγείσα από τις καταστροφικές
πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 περιοχή Μάτι του Δήμου Μαραθώνα και Κόκκινο Λιμανάκι του Δήμου
Ραφήνας – Πικερμίου της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής.

2. Το ηλεκτρονικό αρχείο που αποτυπώνει τα στοιχεία της παρούσας, (μορφής. dwg), θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών https://www.ggde.gr/,
στο πεδίο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΛΗΓΕΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Ο Υπουργοί
Περιβάλλοντος Ενέργειας    Υποδομών και Μεταφορών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ             ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ