Αυτός είναι ο νέος κανονισμός λειτουργίας της Εθελοντικής Ομάδας Πολιτικής Προστασίας Ραφήνας – Πικερμίου


Συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Ραφήνας – Πικερμίου με θέμα την λήψη απόφασης περί επικαιροποίησης Κανονισμού Λειτουργίας Εθελοντικής Ομάδας Πολιτικής Προστασίας Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου (ΕΘΟΡΠ).

Το Δ.Σ. του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου ενέκρινε την επικαιροποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας της ΕΘ.Ο.Ρ.Π., όπως περιγράφεται κάτωθι :

Η λειτουργία των εθελοντικών οργανώσεων στην Ελλάδα, στηρίζεται στο συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι, άρθρο 12 του Συντάγματος και στα χρηστά ήθη άρθρο 5 παρ. 1 του Συντάγματος. Επίσης οι διατάξεις του άρθρου 65, του άρθρου 83 παρ. 3 και του άρθρου 84 παρ. 5 του Ν.3852/2010, η περίπτωση γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 214 του Ν. 3463/06 και το άρθρο 14 του Ν. 3013/2002, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 27 του Ν. 3536/2007 θεσμοθετείται και προάγεται το Σύστημα Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών.

Η σύσταση Εθελοντικής Ομάδας Πολιτικής Προστασίας, Δασοπροστασίας, Δασοπυρόσβεσης, με την με αριθμό 132/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, είχε σαν στόχο την προαγωγή και προώθηση του εθελοντισμού στο Δήμο, την ευαισθητοποίηση των πολιτών για την συμμετοχή τους σε δράσεις εθελοντισμού, την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής μας καθώς και την ενεργή παρέμβαση αποτροπής και καταστολής καταστροφών από δασικές πυρκαγιές.

Η επωνυμία της είναι «Εθελοντική Ομάδα Πολιτικής Προστασίας, Δασοπροστασίας, Δασοπυρόσβεσης Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου» και σε συντομογραφία αποδίδεται έως ΕΘ.Ο.Ρ.Π.

Υπεύθυνοι της Εθελοντικής Ομάδας έχουν οριστεί οι υπάλληλοι Εμμανουήλ Τσαλιαγκός, Γεωργία Λεγάκη και ο εκάστοτε αρμόδιος Αντιδήμαρχος.

Έδρα της Εθελοντικής Ομάδας είναι ο Δημοτικός χώρος του Πυροφυλακείου στην είσοδο του Οχυρού που παραχωρείται με την παρουσία Δημοτικών υπαλλήλων στις περιόδους δράσεις της. Ο Δήμος από την ίδρυση της Ομάδας, έχει δεσμευτεί να συνδράμει με όσα μέσα διαθέτει για την επίτευξη των στόχων της Ομάδας Εθελοντών.
Το 2017, μετά από δυο χρόνια λειτουργιάς της Ομάδας, με την με αριθμό 362/2017 απόφαση Δ.Σ επικαιροποιήθηκε ο κανονισμός λειτουργίας της, προκειμένου να ανταποκρίνεται στις διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες.

Σήμερα, τέσσερα χρόνια μετά την τελευταία Επικαιροποίηση και έξι χρόνια από την σύσταση της Ομάδας, καθώς αυτή είναι ένας ζωντανός οργανισμός, μεταλλασσόμενος μέρα με την μέρα, κρίνεται σκόπιμο να επικαιροποίησουμε και πάλι τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΘΟΡΠ, για την αποτελεσματικότερη ανταπόκριση στις απαιτήσεις της καθημερινότητας της ίδιας της πόλης μας.

Κατόπιν των ανωτέρω, προτάθηκε:

Το Δ.Σ. του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου να εγκρίνει την επικαιροποίηση του Κανονισμού
Λειτουργίας της ΕΘ.Ο.Ρ.Π., όπως περιγράφεται κάτωθι :.

Στον Δήμο Ραφήνας – Πικερμίου λειτουργεί Εθελοντική Ομάδα και ειδικότερα Τμήμα Δασοπροστασίας – Δασοπυρόσβεσης, που συστάθηκε με την 132/2015 απόφαση του Δ.Σ του Δήμου Ρ-Π και εγγράφηκε με αριθμό πρωτοκόλλου 1246/110/9.3.2016 στο μητρώο των εθελοντικών οργανώσεων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας με την με αριθμό 3/2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας. Ο Κανονισμός Λειτουργίας της ΕΘΟΡΠ είχε αρχικά εγκριθεί με την με αριθμό 132/2015 απόφαση Δ.Σ. περί σύστασης της και με την με αριθμό 362/2017 απόφαση Δ.Σ επικαιροποιήθηκε ο κανονισμός λειτουργίας.

Η Εθελοντική Ομάδα (στο εξής χάριν συντομίας ΕΘ.Ο.Ρ.Π.) δρα στα πλαίσια του σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου.

Συνεργάζεται με τις υπηρεσίες του Δήμου, με το Πυροσβεστικό Σώμα και με την Περιφέρεια Ανατολικής Αττικής.
Αναφέρεται στον Δήμαρχο που είναι ο Πρόεδρος του Σ.Τ.Ο. του Δήμου και στον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας.

Έδρα της Εθελοντικής Ομάδας του Δήμου είναι ο Δημοτικός χώρος που στεγάζεται το Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου, στην είσοδο του Οχυρού και θα είναι σε λειτουργία κατά την διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου και όποτε παρουσιάζονται έκτακτα συμβάντα όπως πλημμύρες, σεισμοί κ.ά.
Σε προκαθορισμένες ημερομηνίες (ανά τρεις μήνες), θα γίνονται συναντήσεις – συνεργασίας και ενημέρωσης των μελών, (είτε στον χώρο της έδρας της Εθελοντικής Ομάδας, είτε σε χώρο που θα παραχωρείται από τον Δήμο Ραφήνας – Πικερμίου), κατόπιν έγκρισης του Δημάρχου.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΘ.Ο.Ρ.Π.

Αποστολή των Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας είναι η παροχή σε συνεργασία με φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και λοιπούς επιχειρησιακούς φορείς, άμισθη και μη κερδοσκοπική υπηρεσία προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.H συνδρομή της συντελείτε στο έργο της προστασίας της ζωής, της υγείας, της περιουσίας των πολιτών, καθώς και του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς από απειλούμενες ή εν εξελίξει φυσικές, τεχνολογικές ή ανθρωπογενείς καταστροφές και απειλές, που προκαλούν καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης κατά τη διάρκεια ειρηνικής περιόδου. Οι Εθελοντικές Οργανώσεις Πολιτικής Προστασίας συνδράμουν τον Εθνικό Μηχανισμό, δρουν και υποστηρίζουν το έργο των αρμόδιων Αρχών και των κρατικών υπηρεσιών για την εκπλήρωση της αποστολής τους, σύμφωνα με τις αρχές της κοινωνικής αλληλεγγύης.

Η ΕΘ.Ο.Ρ.Π. συνδράμει στη προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής μας καθώς και στην ενεργή παρέμβαση αποτροπής και καταστολής καταστροφών από δασικές πυρκαγιές στον Δήμο Ραφήνας – Πικερμίου και όπου αλλού ζητηθεί από τους αρμοδίους επίσημους φορείς, καθώς και στη φάση της αποκατάστασης και επαναφοράς σε συνθήκες βιώσιμες και αποδεκτές μετά από πιθανή καταστροφή. Επικουρικά η ΕΘ.Ο.Ρ.Π. θα συμμετέχει στις όποιες προσπάθειες του Δήμου για την αντιμετώπιση έκτακτων γεγονότων, όπως παγετών, πλημμυρών, σεισμών, κ.ά.

ΣΤΟΧΟΣ

Η ΕΘ.Ο.Ρ.Π. έχει στόχο, κατά κύριο λόγο,

✓ την προστασία του ευρύτερου δασικού τομέα της περιοχής του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου με την επιτήρηση των δασικών οικοσυστημάτων κατά την αντιπυρική περίοδο (Μάιο – Οκτώβριο), με την με την συνεχή στελέχωση πυροφυλακίων, με πεζοπόρες ή αυτοκινούμενες ομάδες παρατήρησης, με βάρδιες στο Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ρ- Π. (στο εξής χάριν συντομίας Κ.ΕΠΙΧ.) και με επάνδρωση των πυροσβεστικών και υδροφόρων οχημάτων του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου.

✓ την δασοπυρόσβεση με την άμεση και αποτελεσματική καταστολή του συμβάντος (δασικές πυρκαγιές και παροχή βοηθείας) μέσα από επιχειρησιακό σχεδιασμό των αρμοδίων φορέων με την καθοδήγηση του Πυροσβεστικού Σώματος, της Γ. Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας Αθηνών και του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου.

✓ την προστασία της δημόσιας – ιδιωτικής περιουσίας καθώς και η βοήθεια πολιτών σε έκτακτες ανάγκες πυρκαγιών και ατυχήματα κατά τη διάρκεια αυτών,

✓ τις οριζόντιες δράσεις ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης πολιτών, για την ενεργή τους ανταπόκριση και συνεργασία με την ΕΘ.Ο.Ρ.Π. και το Κ.ΕΠΙΧ. Πολιτικής Προστασίας του Δήμου,

✓ τις δράσεις πρώτων βοηθειών για την εφαρμογή ακολουθίας ενεργειών αποτροπής επιδείνωσης της κατάστασης τραυματιών ή ασθενών,

✓ την συνδρομή στις δράσεις έρευνας και διάσωσης που αφορούν στη διαδικασία εντοπισμού και παροχής βοήθειας σε ανθρώπους που βρίσκονται σε κίνδυνο ή απειλούνται από επικείμενο κίνδυνο,

✓ την συνδρομή στις δράσεις τηλεπικοινωνιών για την εξασφάλιση εναλλακτικών λύσεων για την αποκατάσταση των επικοινωνιών μεταξύ κρατικών φορέων, των εθελοντικών οργανώσεων και μεταξύ τους, σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, μέσω εγκεκριμένων συχνοτήτων σε συνεργασία με τους αρμόδιους επιχειρησιακούς φορείς, ΚΕΠΙΧ

✓ την συνδρομή στις δράσεις ψυχολογικής υποστήριξης για τη στήριξη των πληγέντων, των συγγενών των θυμάτων,

✓ την συνδρομή στις δράσεις μέριμνας πληγέντων για την εξασφάλιση βασικών αναγκών των πληγέντων, όπως, ενδεικτικά, μέσω παροχής προσωρινής στέγασης και σίτισης του πληθυσμού, (Relief and Support Action-ReSA).

✓ τις δράσεις μεταφορών για τη χρήση μεταφορικών μέσων σε δράσεις πολιτικής προστασίας, όπως, ενδεικτικά, τη μεταφορά ατόμων και υλικών,

✓ τις δρασεις οργάνωσης και λειτουργίας χώρων συγκέντρωσης για την ανάπτυξη και οργάνωση προσωρινού καταυλισμού για διαμονή και σίτιση πληγέντων.

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΘ.Ο.Ρ.Π.

Επικεφαλής της ΕΘ.Ο.Ρ.Π. είναι ο Δήμαρχος και Προέδρος του Σ.Τ.Ο. Ραφήνας – Πικερμίου, ή ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας εφόσον ο Δήμαρχος έχει μεταβιβάσει τις συναφείς αρμοδιότητες.

Για την εύρυθμη λειτουργία της ομάδας, με απόφαση Δημάρχου ή του αρμόδιου Αντιδημάρχου Πολιτικής Προστασίας, κατόπιν εντολής Δημάρχου, ορίζεται Επιχειρησιακός Υπεύθυνος της ΕΘ.Ο.Ρ.Π.. ο οποίος φέρει την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία της ΕΘ.Ο.Ρ.Π. και του οποίου οι αρμοδιότητες περιγράφονται στον παρών κανονισμό.

Η ΕΘ.Ο.Ρ.Π. αποτελείται από πέντε (5) κλάδους (πυλώνες):

Δείτε ακόμα:  Τι ομολόγησε ο 32χρονος για το έγκλημα και τα «μάγια» στο Κέντρο Υγείας Καλυβίων

1. την δασοπροστασία,
2. την δασοπυρόσβεση,
3. την ενημέρωση – ευαισθητοποίηση των πολιτών ,
4. τη προστασία από ακραία καιρικά φαινόμενα, χιονοπτώσεις – πλημμύρες – επαναφορά στην πρωτύτερη κατάσταση από την εκδήλωση του έκτακτου γεγονότος,
5. το κέντρο επικοινωνιών – επιχειρήσεων και γραμματειακής – διοικητικής υποστήριξης που θα διεκπεραιώνει τις τηλεπικοινωνίες, θα συνεπικουρεί στην στελέχωση του ΚΕΠΙΧ Πολιτικής Προστασίας του Δήμου και θα φροντίζει για τις ανάγκες γραμματειακής και διοικητικής υποστήριξης της ομάδας σε συνεργασία με την υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας του Δήμου.

Παράλληλα , στο μέλλον μπορεί να δημιουργηθεί Πυλώνας για την Εκπαίδευση – Παροχή Ά βοηθειών και Πυλώνας που θα αναφέρεται στην οργάνωση, πρόληψη και αντιμετώπιση επιπτώσεων από σεισμούς.

Οι συντονιστές των παραπάνω πυλώνων ορίζονται με την ίδια απόφαση Δήμαρχου ή του αρμόδιου Αντιδημάρχου Πολιτικής Προστασίας, κατόπιν εντολής Δημάρχου, που ορίζεται ο Επιχειρησιακός Υπεύθυνος της ομάδας. Οι αρμοδιότητες των συντονιστών περιγράφονται στον παρών κανονισμό. Τον κορμό της ΕΘ.Ο.Ρ.Π. απαρτίζουν τα τακτικά και δόκιμα μέλη της, τα οποία συγκροτούν τους κλάδους / πυλώνες της.

ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΘ.Ο.Ρ.Π.

1. ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΘ.Ο.Ρ.Π.

Επικεφαλής της ΕΘ.Ο.Ρ.Π. είναι ο Δήμαρχος και Πρόεδρος του Σ.Τ.Ο. Ραφήνας – Πικερμίου, ή ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας εφόσον ο Δήμαρχος έχει μεταβιβάσει τις συναφείς αρμοδιότητες

1.1 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΘ.Ο.Ρ.Π.

• Ορίζει τον Επιχειρησιακό Υπεύθυνο της ΕΘ.Ο.Ρ.Π. ο οποίος φέρει την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία της ΕΘ.Ο.Ρ.Π. και καθορίζει τις αρμοδιότητες του.

• Ορίζει τους Συντονιστές κλάδων / πυλώνων της ΕΘ.Ο.Ρ.Π. και καθορίζει τις αρμοδιότητες τους.

• Έχει την ευθύνη έγκρισης ή απόρριψης αίτησης εγγραφής μέλους στην ΕΘ.Ο.Ρ.Π. Δύναται να εκχωρεί την παραπάνω αρμοδιότητα στον Επιχειρησιακό Υπεύθυνο της ΕΘ.Ο.Ρ.Π.

• Εγκρίνει το πρόγραμμα δράσης των πυλώνων της ΕΘ.Ο.Ρ.Π. σύμφωνα με τα οριζόμενα στον κανονισμό της, στην κείμενη νομοθεσία και τον σχεδιασμό του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου.

• Επιβάλει τις πειθαρχικές ποινές που ορίζονται από τον κανονισμό, κατόπιν της εισηγήσεως του Υπευθύνου. Δύναται να εκχωρεί την παραπάνω αρμοδιότητα στον Επιχειρησιακό Υπεύθυνο της ΕΘ.Ο.Ρ.Π.

• Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Ραφήνας – Πικερμίου την όποια τροποποίηση χρειαστεί στον κανονισμό λειτουργίας της ΕΘ.Ο.Ρ.Π., πάντα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την λειτουργία των Εθελοντικών Ομάδων και τον σχεδιασμό του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου.

2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΗΣ ΕΘ.Ο.Ρ.Π.

Με απόφαση Δημάρχου ή από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας, κατόπιν εντολής Δημάρχου, ορίζεται ο Επιχειρησιακός Υπεύθυνος της ΕΘ.Ο.Ρ.Π.. και ο Αναπληρωτής του σε περίπτωση απουσίας για οποιοδήποτε λόγο.

Επιχειρησιακός Υπεύθυνος ορίζεται οποιοδήποτε τακτικό μέλος της Εθελοντικής Ομάδας Πολιτικής Προστασίας – Δασοπροστασίας – Δασοπυρόσβεσης (ΕΘ.Ο.Ρ.Π.) Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου.

Η θητεία του Υπευθύνου έχει διάρκεια δυο (2) ετών, αλλά μπορεί να παραταθεί ή διακοπεί με
αντίστοιχη απόφαση του Δημάρχου.

Ο Δήμαρχος με απόφαση του, δύναται να διακόψει ή να ανανεωθεί την θητεία του Υπευθύνου ανά
πάσα στιγμή.

2.1 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΥΠΕΥΘΗΝΟΥ ΤΗΣ ΕΘ.Ο.Ρ.Π.

• Έχει την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία της ΕΘ.Ο.Ρ.Π.

• Συνεργάζεται με τους Υπευθύνους των Κλάδων / Πυλώνων της ΕΘ.Ο.Ρ.Π. οι οποίοι αναφέρονται στο οργανόγραμμά της σε ότι αφορά στον καθορισμό των αρμοδιοτήτων ανά κλάδο, συστήνοντας επι της ουσίας μια Ομάδα Εργασίας για επίλυση τρεχόντων θεμάτων και με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία της ΕΘ.Ο.Ρ.Π.

• Τηρεί το αρχείο της ΕΘ.Ο.Ρ.Π.

• Τηρεί τα βιβλία των βαρδιών και των συμβάντων και εν γένει όλων των σχετικών με τη δραστηριότητα της εγγράφων.

• Ενημερώνει τους κατά νόμο αρμόδιους φορείς για τη δράση της κατά τα προβλεπόμενα.

• Ορίζει τις βάρδιες (δασοπροστασίας – δασοπυρόσβεσης), τους υπευθύνους βάρδιας κλπ.

• Εκπροσωπεί την ΕΘ.Ο.Ρ.Π. στις επαφές με τους εμπλεκόμενους φορείς (ΔΗΜΟΣ, ΓΓΠΠ, ΠΥ, ΣΠΑΠ κλπ.), καθώς και στις διάφορες εκδηλώσεις.

• Μεριμνά για τη συμμετοχή των μελών (τακτικών και δόκιμων) σε επιμορφωτικά σεμινάρια σχετικά με το αντικείμενο και γενικότερα μεριμνά για τη συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση των μελών.

• Έχει την ευθύνη του πειθαρχικού ελέγχου και εισηγείται στον Επικεφαλή τις προβλεπόμενες από το παρόντα Κανονισμό ποινές.

• Πέραν των ανωτέρω αρμοδιοτήτων, στον επιχειρησιακό υπεύθυνο της ΕΘ.Ο.Ρ.Π., δύναται να ανατεθούν από τον Επικεφαλής (Δήμαρχο ή τον Αρμόδιο Αντιδήμαρχο), επιπλέον αρμοδιότητες.

• Καταρτεί το πρόγραμμα δράσης των πυλώνων που εγκρίνεται από τον Επικεφαλής (Δήμαρχο ή αρμόδιο Αντιδήμαρχο).

• Σε περίπτωση παραίτησης του ή διαγραφής του τη θέση του καταλαμβάνει ο αναπληρωτής / αντικαταστάτης του, αλλά παράλληλα έχει την υποχρέωση, αν χρειαστεί, να παραμείνει για το διάστημα τριών μηνών ώστε να μη διαταραχθεί η λειτουργία της ΕΘ.Ο.Ρ.Π. Ο αντικαταστάτης του ορίζεται με νέα απόφαση από τον Δήμαρχο, ή κατόπιν εντολής του, από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο.

• Εκτελεί τουλάχιστον τρεις (3) τρίωρες βάρδιες την εβδομάδα – μεσοσταθμικά – κατά τηναντιπυρική περίοδο.

• Έχει την ευθύνη σε συνεργασία με τον αρμόδιο συντονιστή, της διοικητικής και γραμματειακής υποστήριξης της ομάδας, της τήρησης εσωτερικού πρωτοκόλλου αλληλογραφίας των μελών και της τήρησης του αρχείου δράσεων-συμβάντων και αρχείου μελών (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή) της ΕΘ.Ο.Ρ.Π.

3. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΠΥΛΩΝΩΝ

Αποτελούνται από ισότιμα τακτικά μέλη, τα οποία διακρίνονται για την συνέπεια, την προσφορά και αφοσίωση τους στο σκοπό της ΕΘ.Ο.Ρ.Π. και τα οποία ορίζονται από τον Δήμαρχο ή τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας, με θητεία ισότιμη με του Επιχειρησιακού Υπευθύνου.

Ο Υπεύθυνος της ΕΘ.Ο.Ρ.Π. προΐσταται των Συντονιστών Κλάδων / Πυλώνων.

Οι Συντονιστές με τον Υπεύθυνο της ΕΘ.Ο.Ρ.Π. συνιστούν την Ομάδα Εργασίας η οποία συνεδριάζει τακτικά μια (1) φορά τον μήνα. Έκτακτα συνεδριάζει όποτε το ζητήσει ο Επιχειρησιακός Υπεύθυνος ή ο Επικεφαλής της ΕΘ.Ο.Ρ.Π.

Η θητεία των Συντονιστών έχει διάρκεια δυο (2) ετών, αλλά μπορεί να παραταθεί με αντίστοιχη απόφαση του Δημάρχου.

Σε περίπτωση παραίτησης των συντονιστών τομέων ή διαγραφής από τη θέση τους, παραμένουν αν χρειαστεί, μέχρι την αντικατάσταση τους και όχι περισσότερο από ένα μήνα, ώστε να μη διαταραχθεί η λειτουργία της ΕΘ.Ο.Ρ.Π.. Ο Δήμαρχος (ή κατόπιν εντολής του, ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος) ορίζει με νέα απόφαση του, τους νέους συντονιστές κλάδων / πυλώνων.

3.1 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΠΥΛΩΝΩΝ

Οι Συντονιστές Πυλώνων έχουν την ευθύνη της εύρυθμης λειτουργίας του πυλώνα που εποπτεύουν,
σύμφωνα με τον ορισμό καθηκόντων τους από τον Επικεφαλής και τις οδηγίες και τις εντολές του
Υπευθύνου.

Προτείνουν νέες ιδέες για την καλύτερη λειτουργία του πυλώνα τους στον Υπεύθυνο.

Κάθε Συντονιστής Τομέα / Πυλώνα εκτελεί τουλάχιστον δυο (2) τρίωρες βάρδιες την εβδομάδα – μεσοσταθμικά – κατά την αντιπυρική περίοδο, επιβλέπει την εφαρμογή του κανονισμού και επιλύει όλα τα παρουσιαζόμενα προβλήματα μέσα στα πλαίσια του παρόντος Κανονισμού.

4. ΜΕΛΗ ΕΘ.Ο.Ρ.Π.

Η δύναμη της ΕΘ.Ο.Ρ.Π. αποτελείται από τα μέλη τα οποία διακρίνονται σε τακτικά και δόκιμα.

Μέλη της ΕΘ.Ο.Ρ.Π. μπορούν να γίνουν άτομα ανεξαρτήτου φύλου και ηλικίας από 18 έως 75 ετών.

4.1 ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ

Μέλος της ΕΘ.Ο.Ρ.Π. μπορεί να γίνει κατόπιν εγκρίσεως της αιτήσεως του, κάθε άτομο ηλικίας από 18 έως 75 ετών, που επιθυμεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο μέσα από δράσεις Πολιτικής Προστασίας, είτε πιο εξειδικευμένα στο κλάδο της δασοπυρόσβεσης – δασοπροστασίας, ή στη διάδοση του θεσμού, στην ενημέρωση των πολιτών, στην κοινωνική υποστήριξη και επιθυμεί και δέχεται τις αρχές του εθελοντισμού και τον παρόντα Κανονισμό.

Οι προϋποθέσεις για την ένταξη ενός ατόμου στην δύναμη της ΕΘ.Ο.Ρ.Π. καθορίζονται στον παρών κανονισμό. Οι προϋποθέσεις μπορεί να τροποποιηθούν εφόσον υπάρξει νομοθετική ρύθμιση που θα τις καθορίζει, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ραφήνας- Πικερμίου έπειτα από εισήγηση του Επικεφαλής (Δήμαρχος ή αρμόδιος Αντιδήμαρχος).

4.2 ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΛΟΥΣ

Τα άτομα που ενδιαφέρονται να λάβουν την ιδιότητα του μέλους της ΕΘ.Ο.Ρ.Π., πρέπει να έχουν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

1. α. Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης με μόνιμη διαμονή στην Ελλάδα επί τουλάχιστον τριετία ή υπήκοοι τρίτων χωρών, που είναι κάτοχοι άδειας παραμονής επί μακρόν διαμένοντος.

Δείτε ακόμα:  Τροχαίο ατύχημα στα όρια Βούλας - Γλυφάδας (φωτό)

2. β. Να μην διώκονται και να μην έχουν καταδικαστεί για εγκλήματα που αποτελούν κωλύματα για την πρόσληψη στο Δημόσιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007).

3. γ. Να έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος και να μην υπερβαίνουν το εβδομηκοστό πέμπτο έτος (75ο) της ηλικίας τους.

4. δ. Να έχουν αποδεδειγμένα καλή σωματική και ψυχική υγεία που θα πιστοποιείται κατόπιν υποβολής γνωμάτευσης καλής γενικής ιατρικής κατάστασης, από ιατρούς ειδικότητας παθολόγου, καρδιολόγου και ψυχιάτρου, δημόσιου ή ιδιωτικού φορέα παροχής υπηρεσιών υγείας.

5. ε. Να μην έχουν την ιδιότητα του Εθελοντή Πυροσβέστη του Πυροσβεστικού Σώματος.

Ο ενδιαφερόμενος μαζί με την αίτηση ένταξης του, οφείλει να αποδεικνύει και τα παραπάνω.

Μετά την κατάθεση της αίτησης του, θα λάβει απάντηση εάν αυτή εγκρίνεται ή απορρίπτεται.
Εάν η αίτηση του εγκριθεί, το άτομο πλέον θα αποτελεί δόκιμο μέλος της ΕΘ.Ο.Ρ.Π.

Η ΕΘ.Ο.Ρ.Π. δύναται να απορρίψει μια αίτηση είτε για το ότι δεν συντρέχουν οι παραπάνω λόγοι, είτε
για άλλους λόγους που κρίνει ότι συντρέχουν κατά την αίτηση του ενδιαφερομένου.

Άτομα ηλικίας 15 – 18 ετών που επιθυμούν να ενταχθούν στην ΕΘ.Ο.Ρ.Π. πρέπει να προσκομίσουν
έγγραφη έγκριση του κηδεμόνα τους, δύνανται δε να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους αποκλειστικά
στους τομείς της δασοπαρατήρησης και επάνδρωσης του Κ.ΕΠΙΧ, εφόσον συνοδεύονται από τον
κηδεμόνα τους και εποπτεύονται από ενήλικο μέλος της ΕΘ.Ο.Ρ.Π.

Τα τακτικά μέλη άνω των εξήντα πέντε (65) ετών και έως τα εβδομήντα πέντε (75) έτη, κατόπιν
υπεύθυνης δήλωσης τους και απόδειξης της καλής σωματική και ψυχικής τους υγείας, σε ετήσια βάση
και πάντα μέχρι το ανωτέρω τα τέλη Απριλίου κάθε έτους, μέσω πιστοποίησης κατόπιν υποβολής
γνωμάτευσης καλής γενικής ιατρικής κατάστασης, από ιατρούς ειδικότητας παθολόγου, καρδιολόγου
και ψυχιάτρου, δημόσιου ή ιδιωτικού φορέα παροχής υπηρεσιών υγείας, δύναται να συμμετέχουν
στην επάνδρωση των Πυροφυλακίων που ενεργοποιεί κάθε αντιπυρική περίοδο η Πολιτική
Προστασία του Δήμου, στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών και σε άλλες
υποστηρικτικές ενέργειες που θα χρειαστούν κατά την πρόληψη, αντιμετώπιση και αποκατάσταση
ενός συμβάντος.

Κάθε μέλος, τακτικό ή δόκιμο, εκτελεί τουλάχιστον μια (1) τετράωρη βάρδια την εβδομάδα –
μεσοσταθμικά – κατά την αντιπυρική περίοδο

4.3 ΔΟΚΙΜΑ ΜΕΛΗ

Είναι τα μέλη που δεν έχουν συμπληρώσει ένα έτος ως μέλη της ΕΘ.Ο.Ρ.Π. (μετά τη σύσταση της)
Με τη συμπλήρωση ενός έτους το δόκιμο μέλος γίνεται τακτικό υπό τη προϋπόθεση ότι συμμετείχε
ενεργά στη δραστηριότητα της ομάδας (βάρδιες πυροφύλαξης, επεμβάσεις σε συμβάντα, άλλες
δραστηριότητες προστασίας του δάσους και της ανθρώπινης ζωής κλπ.) κατόπιν εισήγησης του
Επιχειρησιακού Υπευθύνου, που πρέπει να προσκομίζει στον Επικεφαλής της ΕΘΟΡΠ πριν την
έναρξη της αντιπυρικής περιόδου κάθε έτους.

Εάν κάποιο δόκιμο μέλος δεν συμμετείχε ενεργά στην δραστηριότητα της ομάδας, η ΕΘ.Ο.Ρ.Π.
διατηρεί το δικαίωμα διαγραφής του από την ομάδα.

4.4 ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Τακτικά μέλη είναι τα ιδρυτικά μέλη της ΕΘ.Ο.Ρ.Π και όσα έχουν κλείσει τουλάχιστον ένα έτος
ενεργού εθελοντικής προσφοράς (βάρδιες πυροφύλαξης, επεμβάσεις σε συμβάντα, άλλες
δραστηριότητες προστασίας του δάσους και της ανθρώπινης ζωής κλπ.). Έχουν το δικαίωμα γνώμης
και συμμετοχής στις παντός είδους διαδικασίες της ΕΘ.Ο.Ρ.Π.

Τα τακτικά μέλη της ΕΘ.Ο.Ρ.Π. ηλικίας από 18 έως 55 ετών, μπορούν να πιστοποιούνται από το Π.Σ.
ή άλλο αρμόδιο κρατικό φορέα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και να συμμετέχουν στην
επάνδρωση των οχημάτων του Δήμου και σε δράσεις αντιμετώπισης πυρκαγιάς ή οποιουδήποτε
άλλου συμβάντος, όπως και στην επάνδρωση του Κ.ΕΠΙΧ. Επίσης μπορούν να συμμετέχουν στην
επάνδρωση των Πυροφυλακίων που ενεργοποιεί κάθε αντιπυρική περίοδο η Πολιτική Προστασία του
Δήμου και σε άλλες υποστηρικτικές ενέργειες που θα χρειαστούν κατά την πρόληψη, αντιμετώπιση
και αποκατάσταση ενός συμβάντος.

Τα τακτικά μέλη ηλικίας άνω των 55 και ως 75 ετών, τα οποία δεν μπορούν να πιστοποιηθούν από το
Π.Σ. ή άλλο αρμόδιο κρατικό φορέα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μπορούν να συμμετέχουν
στην επάνδρωση των Πυροφυλακίων που ενεργοποιεί κάθε αντιπυρική περίοδο η Πολιτική
Προστασία του Δήμου, στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών και σε άλλες
υποστηρικτικές ενέργειες που θα χρειαστούν κατά την πρόληψη, αντιμετώπιση και αποκατάσταση
ενός συμβάντος.

Κάθε έτος με την λήξη της Αντιπυρικής Περιόδου και το αργότερο πριν την έναρξη της επομένης
Αντιπυρικής Περιόδου, ο Επιχειρησιακός Υπεύθυνος της Ομάδας προσκομίζει στον Επικεφαλής της
ΕΘΟΡΠ τα στοιχεία δραστηριοποίησης των τακτικών μελών (συμμετοχή σε βάρδιες, αποστολές κτλ)
Εάν κάποιο τακτικό μέλος δεν συμμετείχε ενεργά στην δραστηριότητα της ομάδας, η ΕΘ.Ο.Ρ.Π.
διατηρεί το δικαίωμα διαγραφής του από την ομάδα.

4.5 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ Π.Σ. ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ

Είναι τα τακτικά μέλη της ΕΘ.Ο.Ρ.Π. που έχουν εκπαιδευτεί από την Πυροσβεστική Ακαδημία, και
έχουν περάσει τις αναγκαίες εξετάσεις.

Διακρίνονται σε ΜΑΧΙΜΟΥΣ και ΟΔΗΓΟΥΣ.

Σε περίπτωση πυρκαγιάς στην Α’ προσβολή μπορούν να συμμετέχουν μόνο πιστοποιημένοι εθελοντές.
Όσον αφορά την ασφάλιση τους, ισχύει ότι ορίζει κάθε φορά η Ελληνική Νομοθεσία.

4.6 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Θ.Ο.ΡΠ.

Τα τακτικά μέλη της ΕΘ.Ο.Ρ.Π. ηλικίας από 18 έως 55 ετών, μπορούν να πιστοποιούνται από το Π.Σ.
ή άλλο αρμόδιο κρατικό φορέα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και να συμμετέχουν στην
επάνδρωση των οχημάτων του Δήμου και σε δράσεις αντιμετώπισης πυρκαγιάς ή οποιουδήποτε
άλλου συμβάντος, όπως και στην επάνδρωση του Κ.ΕΠΙΧ. Επίσης μπορούν να συμμετέχουν στην
επάνδρωση των Πυροφυλακίων που ενεργοποιεί κάθε αντιπυρική περίοδο η Πολιτική Προστασία του
Δήμου και σε άλλες υποστηρικτικές ενέργειες που θα χρειαστούν κατά την πρόληψη, αντιμετώπιση
και αποκατάσταση ενός συμβάντος.

Τα δόκιμα και τακτικά μέλη της ΕΘ.Ο.Ρ.Π. ηλικίας από 18 έως 75 ετών θα εκπαιδεύονται σε
αντικείμενα πολιτικής προστασίας από προσωπικού του Δήμου, το Π.Σ. ή άλλους κρατικούς και μη
εκπαιδευτικούς φορείς, σε πρόγραμμα εκπαίδευσης που οφείλει να καταρτίσει και να διεξάγει τακτικά
ο Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου. Η εκπαίδευση αυτή, δεν αντικαθιστά την πιστοποίηση από το Π.Σ. ή
άλλο κρατικό φορέα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, που οφείλει να έχει κάποιος εθελοντής
ηλικίας 18 έως 55 ετών, ώστε να μπορεί να συμμετέχει στην Α’ προσβολή σε περίπτωση πυρκαγιάς.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΘ.Ο.Ρ.Π.

Η λειτουργία της ΕΘ.Ο.Ρ.Π. στηρίζεται στις κάτωθι ενέργειες:

❑ Οι βάρδιες του κάθε Πυλώνα (Πολιτικής Προστασίας, Δασοπροστασία, Δασοπυρόσβεση και
ενημέρωσης όποτε απαιτείται ) ορίζονται το αργότερο μέχρι τη Κυριακή για την επόμενη
εβδομάδα και οι εθελοντές, ανάλογα με το είδος της επιλογής τους (Δασοπροστασία ή
Δασοπυρόσβεση ή διάδοση ) θα φέρουν την ανάλογη ενδυμασία. Είναι αυστηρή η τήρηση των
βαρδιών.

❑ Ο επικεφαλής σε συνεργασία με τους υπευθύνους πυλώνων της ΕΘ.Ο.Ρ.Π ορίζουν τις βάρδιες
και το πρόγραμμα και είναι υπεύθυνοι για τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού και των
μέσων που διαθέτει η Εθελοντική Ομάδα (οργανόγραμμα) και της διοικητικής –
γραμματειακής υποστήριξης που είναι αναγκαία για την εύρυθμη λειτουργία της Ομάδας.

❑ Τηρείται η ονομαστική άδεια οδήγησης των οχημάτων, με την νόμιμη διαδικασία της κατά
εξαίρεσης. Οδηγοί οχημάτων ορίζονται όσοι φέρουν τα κατάλληλα διπλώματα και με απόφαση
του οικείου Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Ν.4250/2014 άρθρο 47 παρ. 2
και 6).

❑ Χορηγούνται και συντηρούνται τα Μ.Α.Π., η χρήση των οποίων περιορίζεται μόνο για την
ΕΘ.Ο.Ρ.Π. ή όπου αλλού οριστεί η συμμετοχή της και απαιτείται να φέρουν τη στολή, όπως
σε διάφορες σχετικές εκδηλώσεις, εκπαιδεύσεις κλπ.

❑ Διατηρείται σε τάξη και καθαρός ο χώρος του Κ.ΕΠΙΧ. καθώς και των βοηθητικών χώρων.

❑ Φροντίζει για την σωστή λειτουργία των οχημάτων και εργαλείων και την φύλαξη –
προστασία τους.

❑ Τηρείται το πρωτόκολλο ενεργειών, ανά δράση, που έχουν εγκριθεί από τον Δήμαρχο και
έχουν γνωστοποιηθεί σε όλους τους εμπλεκόμενους.

❑ Εσωτερική επίλυση πιθανών προβλημάτων σε επίπεδο συνεργασίας.

Δείτε ακόμα:  Συνεδριάζει την Τρίτη με 14 θέματα η Οικονομική Επιτροπή Μαραθώνα

❑ Πραγματοποιείται σε τριμηνιαία βάση συνάντηση όλων των μελών της Ομάδας για ενημέρωση
και ανταλλαγή απόψεων.

❑ Τηρείται αυστηρά το δελτίο συμβάντων, σε καθημερινή βάση και γίνεται ετήσιος
απολογισμός με προβολή των «καλών κείμενων».

❑ Τηρείται Εσωτερικό Πρωτόκολλο για την επικοινωνία διαφόρων προτάσεων ή προβλημάτων
των μελών προς τους Συντονιστές ή τον Επιχειρησιακό Υπεύθυνο. Η εισερχομένη και
εξερχομένη αλληλογραφία της Ομάδας, γίνεται μέσω του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας
του Δήμου και πρωτοκόλλου του Δήμου.

❑ Απαγορεύεται η χρήση αλκοολούχων ποτών και ουσιών που καταστέλλουν την ανθρώπινη
ετοιμότητα.

❑ Συμμετοχή στην ετήσια εκπαίδευση που θα προκύπτει για τα μέλη της ΕΘ.Ο.Ρ.Π.. με την
εγγραφή της, στο μητρώο εθελοντών της Γ.Γ.Π.Π.

❑ Διεκδίκηση διευκολύνσεων για τα ενεργά μέλη.

ΣΤΟΛΗ

ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Σκούρο μπλε (blue black) κοντομάνικο μπλουζάκι και καπέλο
που θα φέρουν το σήμα «Εθελοντική Ομάδα Πολιτικής Προστασίας Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου».
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ – ΔΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΗ : Σκούρα μπλε (blue black) στολή με αντίστοιχου
χρώματος παντελόνι που θα φέρει ρίγες αντανάκλασης, καπέλο και άρβυλα. Τα ρούχα θα έχουν το
σήμα «Εθελοντική Ομάδα Πολιτικής Προστασίας Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου».

Η στολή της δασοπυρόσβεσης καθώς και όλος ο εξοπλισμός σκοπό έχουν τη προστασία της
σωματικής ακεραιότητας του εθελοντή κατά την επιτέλεση του καθήκοντος.

Η Εθελοντική Ομάδα στο σύνολο της θα διαθέτει δικό της σήμα και θα τίθεται ως
χαρακτηριστικό στη στολή και στα έγγραφα της ΕΘ.Ο.Ρ.Π.

Κάθε μέλος της ΕΘ.Ο.Ρ.Π. που αποχωρεί, επιστρέφει ότι υλικό του έχει παραχωρηθεί εκτός από
ρουχισμό και υπόδηση καθημερινής χρήσης, που δεν παραδίδεται για λόγους υγιεινής.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

Εκδίδεται από την ΕΘΟΡΠ ατομικό – για κάθε εθελοντή – Δελτίο Ταυτότητας. Αυτό πιστοποιεί την
ιδιότητα του φέροντος ως εθελοντή. Δεν επιτρέπεται η χρήση του σε κάθε περίπτωση που αφορά σε
καταστρατήγηση κυρίως των κανόνων οδικής συμπεριφοράς και ΚΟΚ, δηλαδή η ταυτότητα δεν
απαλλάσσει τον κάτοχο από οποιαδήποτε ευθύνη παράβασης του ΚΟΚ. Επίσης η ταυτότητα δεν
αντικαθιστά το Αστ. Δελτίο Ταυτότητας.

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ

Παρά ότι η προσφορά των μελών της ΕΘ.Ο.Ρ.Π. γίνεται σε εθελοντική βάση, λόγω της φύσης του
επιτελούμενου έργου (επικινδυνότητα) είναι αναγκαίο ο εθελοντής να επιδεικνύει την ανάλογη
συμπεριφορά.

Ως πειθαρχικά παραπτώματα των μελών θεωρούνται:

5. Εγκατάλειψη βάρδιας – θέσεως χωρίς ενημέρωση του κέντρου.
6. Άσκοπη μετακίνηση οχήματος .
7. Άσκοπη και κακή χρήση μέσων επικοινωνίας.
8. Οικειοποίηση ή καταστροφή υλικών της ΕΘ.Ο.Ρ.Π.
9. Χρήση της ιδιότητας και αντιποίηση αρχής για προσωπικό όφελος.
10. Απρεπή συμπεριφορά προς τα μέλη της ΕΘ.Ο.Ρ.Π. τον Δήμο Ραφήνας-Πικερμίου και το
κοινωνικό σύνολο εν γένει.

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ – ΠΟΙΝΕΣ

Πειθαρχικός έλεγχος γίνεται από τον Επιχειρησιακό Υπεύθυνο και οι ποινές επιβάλλονται από Τον
Επικεφαλής της ΕΘ.Ο.Ρ.Π. κατόπιν ενημέρωσης από τον Υπεύθυνο.

Οι ποινές που επιβάλλονται είναι:

❖ Προφορική Επίπληξη
❖ Γραπτή Επίπληξη
❖ Διαγραφή

Πειθαρχικός έλεγχος στον Επιχειρησιακό Υπεύθυνο της Ε.Θ.Ο.Ρ.Π. πραγματοποιείται από τον
Επικεφαλής της Ε.Θ.Ο.Ρ.Π. ή τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας, εφόσον ο Δήμαρχος έχει
μεταβιβάσει τις αρμοδιότητες του.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΘ.Ο.Ρ.Π.

Αντικείμενο των αρμοδιοτήτων του Γραφείου Εθελοντισμού σταχυολογώντας είναι το εξής:

1. Ενημέρωση, πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση των κατοίκων σε θέματα εθελοντισμού και
αλληλεγγύης.

2. Συγκρότηση Ομάδας Εθελοντών με αποστολή την παροχή υπηρεσιών εθελοντισμού στους
τομείς της υγείας, της κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης, της καθαριότητας και της
προστασίας του περιβάλλοντος, της παιδείας, του πολιτισμού, του αθλητισμού, κλπ..

3. Την υποστήριξη των τοπικών εθελοντικών οργανώσεων ή των όμορων Δήμων, όπως και
συλλόγων και τη συνδιοργάνωση δράσεων , εκδηλώσεων και προγραμμάτων εθελοντισμού
στη περιοχή του Δήμου Ραφήνας- Πικερμίου.

4. Τη συνεργασία με τον Δήμο Ραφήνας – Πικερμίου, με την Π.Υ. και σχετικές υπηρεσίες της
χώρας για θέματα αλληλεγγύης και εθελοντισμού με τελικό στόχο την ολοκλήρωση ενός
τοπικού δικτύου αλληλεγγύης στο οποίο θα συμμετέχουν οι συλλογικές εκφράσεις της
κοινωνίας, αλλά και φυσικά πρόσωπα με στόχο την προώθηση του εθελοντισμού και της
κοινωνικής αλληλεγγύης.

5. Την τήρηση μητρώου Εθελοντών (ομάδων εργασίας από εθελοντές πολίτες του Δήμου
Ραφήνας – Πικερμίου και άλλες εθελοντικές οργανώσεις, όμορων Δήμων).

6. Κατάρτιση και υλοποίηση ετήσιου προγράμματος δράσεων εθελοντισμού και
προγραμματισμός και πραγματοποίηση σεμιναρίων εθελοντισμού.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΡΑΦΗΝΑΣ –
ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

Κάθε πολίτης, εν δυνάμει εθελοντής, που επιθυμεί να ενταχθεί στην ΕΘΟΡΠ ακολουθεί την
παρακάτω διαδικασία :

• Συμπληρώνει την αίτηση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την παροχή εθελοντικής εργασίας
στον τομέα που προσιδιάζει στα ενδιαφέροντά του.
• Υπογράφει Υπεύθυνη Δήλωση «Συμφωνία παροχής εθελοντικής εργασίας».
• Προσκομίζει τα έγγραφα που αποδεικνύουν ότι η αίτηση του τηρεί τις προϋποθέσεις για
ένταξη.
• Ο εθελοντής πραγματοποιεί την πρώτη συνεδρία προκειμένου να τεκμηριωθεί το ενδιαφέρον
του και να εξειδικευθεί στο πρόγραμμα παροχής εθελοντικής εργασίας, με τον Υπεύθυνο
Τομέα / Πυλώνα.
• Καταγράφεται αυτόματα στο Μητρώο Εθελοντών της ΕΘ.Ο.Ρ.Π. και κατά συνέπεια του
Δήμου, ως δόκιμο μέλος. Τα προσωπικά δεδομένα των εθελοντών είναι απόρρητα και θα
δίνονται στη δημοσιότητα μόνο όταν οι ίδιοι το επιθυμούν.
• Αναλαμβάνει εξειδικευμένο ρόλο και δράση.
• Μπορεί να λάβει Πιστοποιητικό παροχής εθελοντικής εργασίας και συστατική επιστολή από
την υπηρεσία του, η όποια εγκρίνεται από τον Δήμαρχο ή τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο.
ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ (για όλες τις κατηγορίες) ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ

1. Αποδοχή και γνώση των καθηκόντων τους όπως αυτά προκύπτουν από τα πρωτόκολλα
ενεργειών που έχουν εκπονηθεί / καταρτισθεί και έχουν εγκριθεί από τον Δήμαρχο ή από
τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας και έχουν γνωστοποιηθεί σε όλους τους
εμπλεκόμενους.

2. Αποδοχή και τήρηση του εκάστοτε προγράμματος με τις βάρδιες και τις θέσεις , ανάλογα με
την διαχείριση αναγκών .

3. Ορισμός και κατάθεση, με απόλυτη ευθύνη, της δυνατότητας συμμετοχής στην ΕΘ.Ο.Ρ.Π. (ο
ασφαλής ελάχιστος χρόνος διάθεσης του κάθε ατόμου για εθελοντική δράση και υπηρεσία).

4. Εσωτερική κάλυψη στις βάρδιες, χωρίς να δημιουργούνται κενά

5. Συμμετοχή σε εκπαιδεύσεις σε ετήσια βάση από την Π.Σ. ή όποιος άλλος φορέας θα οριστεί.

6. Χρήση του απαραίτητού ρουχισμού – Μέσων Ατομικής Προστασίας που θα χορηγηθούν.

7. Σωστή συντήρηση των Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) που θα χορηγηθούν και η
χρήση των οποίων περιορίζεται μόνο για την ΕΘ.Ο.Ρ.Π. ή όπου αλλού οριστεί η συμμετοχή
της.

8. Χρήση της στολής σε διάφορες σχετικές εκδηλώσεις της ΕΘ.Ο.Ρ.Π., εκπαιδεύσεις κλπ.

9. Ονομαστική άδεια οδήγησης , με την νόμιμη διαδικασία.

10.Υποχρέωση διατήρησης καθαρού και σε τάξη του χώρου του Κ.ΕΠΙΧ., των βοηθητικών
χώρων του και των άλλων Πυροφυλακιών.

11. Διατήρηση και σωστή λειτουργία των οχημάτων και εργαλείων και προστασία τους.

12.Εσωτερική επίλυση προβλημάτων, σε πρώτο στάδιο, με τον Συντονιστή Τομέα / Πυλώνα και
σε δεύτερο στάδιο και με τον Επιχειρησιακό Υπεύθυνο της ΕΘ.Ο.Ρ.Π..

13.Αναφορά της βάρδιας για τα πεπραγμένα, σε καθημερινή βάση, στο Κ.ΕΠΙΧ..

14.Αυστηρή απαγόρευση χρήσης αλκοολούχων ποτών και ουσιών που καταστέλλουν την
ανθρώπινη ετοιμότητα.

15.Το κάθε μέλος έχει δικαίωμα να προτείνει ή να αναφέρει οιοδήποτε ζήτημα ή δράση επιθυμεί
στον Συντονιστή Τομέα / Πυλώνα, για να επιλυθεί, βελτιωθεί ή συζητηθεί και έρθει εις
πέρας. Εάν η πρότασή του εγκριθεί, το μέλος παρουσιάζει σχέδιο και χρονοδιάγραμμα
υλοποίησης και μπορεί να αναλάβει τον συντονισμό της υλοποίησης με απολογισμό
προόδου στον Συντονιστή Τομέα / Πυλώνα όπου ανήκει και στον Επικεφαλής της
ΕΘ.Ο.Ρ.Π..

16.Τα μέλη υποχρεούνται να συμμετέχουν στην ζωή & δράση της Ομάδας τηρώντας ένα
ελάχιστο όριο σύμφωνα με τις ανάγκες του Τομέα / Πυλώνα στον οποίο ανήκουν.

17.Σε περίπτωση που μέλος δεν ανταποκρίνεται συστηματικά στις υποχρεώσεις του, επιδεικνύει
ανάρμοστη συμπεριφορά, ή παραβιάζει τις αποφάσεις του Επικεφαλής της ΕΘ.Ο.Ρ.Π. ή / και
των Υπευθύνων Τομέων / Πυλώνων και ιδιαίτερα τους κανόνες ασφαλείας, διαγράφεται
σύμφωνα με το Άρθρο 2.4 του παρόντος Κανονισμού.

18.Υποχρέωση της βάρδιας για την καλή διατήρηση όσων αναφέρονται στο 11 και 12 άρθρο
του παρόντος