Από 200 χιλ. ευρώ σε Ραφήνα & Μαραθώνα για την πρόληψη & αντιμετώπιση ζημιών από θεομηνίες


Από 200.000 ευρώ θα δοθούν σύμφωνα με αποφάσεις του Υπουργείου εσωτερικών στους Δήμους Ραφήνας Πικερμίου και Μαραθώνα για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες.

Αναλυτικά οι αποφάσεις αναφέρουν

Για το Δήμο Ραφήνας – Πικερμίου

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν.4270/2014 (Α΄ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 2957/1954 (Α’ 186) «Περί δημοσίων επενδύσεων και συμπληρώσεως των σχετικών προς ταύτας διατάξεων του Δημοσίου Λογιστικού».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν.4129/2013 (Α΄ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του ν.4257/2014 (Α΄ 93) «Επείγουσες Ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών».

4. Τις διατάξεις των άρθρων 37, 109 και 112 του ν. 4622/2019 ( Α΄133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 122 του ν. 4635/2019 (Α΄ 167) «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις».

6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα».

7. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 (Α΄ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».

8. Τις διατάξεις του π.δ.141/2017 (Α ́ 180) «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών», όπως ισχύει.

9. Την αριθμ. 19232/20.3.2020 (221 ΥΟΔΔ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Διορισμός της Γεωργίας Βαλατσού του Αθανασίου σε θέση Υπηρεσιακής Γραμματέως του Υπουργείου Εσωτερικών».

Δείτε ακόμα:  Δήμος Μαραθώνα: Ενημέρωση για την αποδοτικότερη ανακύκλωση

10. Την αριθμ. 38435 ΕΞ 2020/14.4.2020 Εγκύκλιο (ΑΔΑ:612ΗΗ-ΩΓΤ) της Δ/νσης Κατάρτισης & Συντονισμού Εφαρμογής Δημοσιονομικών Κανόνων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ««Παροχή οδηγιών επί διατάξεων δημοσιονομικού χαρακτήρα του ν. 4622/2019».

11. Την αριθμ. 59/7.2.2020 Εγκύκλιο (ΑΔΑ: Ω5Α146ΜΓΨ7-Δ1Ε) του Υπουργού Επικρατείας «Οδηγίες εφαρμογής του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 (Α’ 133) σχετικά με την αρμοδιότητα των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων των Υπουργείων για την τελική υπογραφή ατομικών διοικητικών πράξεων».

12. Την αριθμ.10/7207/7.3.2017 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ (ΑΔΑ: Ψ65Π465ΧΘ7-4Ε8) σχετικά με τις οδηγίες υποβολής αιτημάτων επιχορήγησης, καθώς και τη με αριθ. 17939/30.5.2017 διευκρινιστική αυτής (ΑΔΑ: 7ΖΜΥ465ΧΘ7-ΙΥΜ).

13. Τον προϋπολογισμό και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και συγκεκριμένα τη ΣΑΕ – 055 στην οποία είναι ενταγμένο το έργο αριθ. 2003ΣΕ05500005 Επιχορήγηση των ΟΤΑ για «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού της Χώρας».

14. Τα αριθμ. 5989/4.5.2020, 9676/2.7.2020 και 15996/8.10.2020 έγγραφα του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου.

15. Την εντολή της Πολιτικής Ηγεσίας.

Αποφασίζουμε

Τη χρηματοδότηση του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου του Ν. Αττικής με το ποσό των διακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000,00€), σε βάρος των πιστώσεων του έργου: 2003ΣΕ05500005 Επιχορήγηση των ΟΤΑ για «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού της Χώρας».

Η χρηματοδότηση του ανωτέρω ποσού θα γίνει απολογιστικά σύμφωνα με τη πρόοδο των έργων και με παραστατικά των δαπανών που θα υποβάλλονται στο ΥΠ.ΕΣ, όπως ειδικότερα ορίζεται στην αριθ.10/7207/7.3.2017 εγκύκλιό μας.

Η ισχύς της παρούσας ορίζεται σε 24 μήνες από την έκδοσή της.

Δείτε ακόμα:  Βίντεο ντοκουμέντο από το κορονοπάρτι στην Αρτέμιδα

Για το Δήμο Μαραθώνα

ΘΕΜΑ: Χρηματοδότηση του Δήμου Μαραθώνος του Ν. Αττικής για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055)

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Η ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν.4270/2014 (Α΄ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 2957/1954 (Α’ 186) «Περί δημοσίων επενδύσεων και συμπληρώσεως των σχετικών προς ταύτας διατάξεων του Δημοσίου Λογιστικού».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν.4129/2013 (Α΄ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του ν.4257/2014 (Α΄ 93) «Επείγουσες Ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών».

4. Τις διατάξεις των άρθρων 37, 109 και 112 του ν. 4622/2019 ( Α΄133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 122 του ν. 4635/2019 (Α΄ 167) «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις».

6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα».

7. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 (Α΄ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».

8. Τις διατάξεις του π.δ.141/2017 (Α ́ 180) «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών», όπως ισχύει.

9. Την αριθμ. 19232/20.3.2020 (221 ΥΟΔΔ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Διορισμός της Γεωργίας Βαλατσού του Αθανασίου σε θέση Υπηρεσιακής Γραμματέως του Υπουργείου Εσωτερικών».

Δείτε ακόμα:  Κορονοϊός: Επιβεβαιωμένο κρούσμα στο προσωπικό του Κέντρου Υγείας Νέας Μάκρης

10. Την αριθμ. 38435 ΕΞ 2020/14.4.2020 Εγκύκλιο (ΑΔΑ:612ΗΗ-ΩΓΤ) της Δ/νσης Κατάρτισης & Συντονισμού Εφαρμογής Δημοσιονομικών Κανόνων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ««Παροχή οδηγιών επί διατάξεων δημοσιονομικού χαρακτήρα του ν. 4622/2019».

11. Την αριθμ. 59/7.2.2020 Εγκύκλιο (ΑΔΑ: Ω5Α146ΜΓΨ7-Δ1Ε) του Υπουργού Επικρατείας «Οδηγίες εφαρμογής του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 (Α’ 133) σχετικά με την αρμοδιότητα των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων των Υπουργείων για την τελική υπογραφή ατομικών διοικητικών πράξεων».

12. Την αριθμ.10/7207/7.3.2017 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ (ΑΔΑ: Ψ65Π465ΧΘ7-4Ε8) σχετικά με τις οδηγίες υποβολής αιτημάτων επιχορήγησης, καθώς και τη με αριθ. 17939/30.5.2017 διευκρινιστική αυτής (ΑΔΑ: 7ΖΜΥ465ΧΘ7-ΙΥΜ).

13. Τον προϋπολογισμό και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και συγκεκριμένα τη ΣΑΕ – 055 στην οποία είναι ενταγμένο το έργο αριθ. 2003ΣΕ05500005 Επιχορήγηση των ΟΤΑ για «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού της Χώρας».

14. Το αριθμ. 22590/22.12.2020 έγγραφο και το από 31.12.2020 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Δήμου Μαραθώνος.

15. Την εντολή της Πολιτικής Ηγεσίας.

Αποφασίζουμε

Τη χρηματοδότηση του Δήμου Μαραθώνος του Ν. Αττικής με το ποσό των διακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000,00€) σε βάρος των πιστώσεων του έργου: 2003ΣΕ05500005 Επιχορήγηση των ΟΤΑ για «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού της Χώρας».

Η χρηματοδότηση του ανωτέρω ποσού θα γίνει απολογιστικά σύμφωνα με τη πρόοδο των έργων και με παραστατικά των δαπανών που θα υποβάλλονται στο ΥΠ.ΕΣ, όπως ειδικότερα ορίζεται στην αριθ.10/7207/7.3.2017 εγκύκλιό μας.

Η ισχύς της παρούσας ορίζεται σε 24 μήνες από την έκδοσή της.