Δέκα επτά προσλήψεις στην Εφορία Αρχαιοτήτων Αν. Αττικής, για εργασίες στο Δήμο Παλλήνης

Γνωστοποιούμε την προκήρυξη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση ΙΔΟΧ για το υποέργο «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες». Ειδικότερα, αφορά την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου 2 «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες» του ενταγμένου στο Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» έργου με τίτλο «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων του Δήμου Παλλήνης», για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης τη σύμβασης έως την ολοκλήρωση του υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού.

Δείτε ακόμα:  Φωτιά στη Νέα Μάκρη: Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων

Οι προσληφθέντες, κατά τη διάρκεια της σύμβασής τους, θα παρέχουν υπηρεσία σύμφωνα με τις ανάγκες του υποέργου και σε μόνιμες ή προσωρινές εγκαταστάσεις της ίδιας αρχής που θα τους υποδειχθούν αρμοδίως και για όσο χρονικό διάστημα οι ανάγκες αυτού το επιβάλλουν.

Παρακάτω παρατίθενται αναλυτικά οι προκηρυσσόμενες θέσεις:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ ΦΟΡΕΑΣ
(ΠΕ) Αρχαιολόγων 2 Περιοχές αρχαιολογικών

εργασιών στο Δήμο Παλλήνης

(ΤΕ) Μηχανικών Ανακαίνισης & Αποκατάστασης

Κτιρίων ή Βιομηχανικού Σχεδιασμού ή Πολιτικών

Δομικών Έργων ή Πολιτικών Έργων Υποδομής ή

Τοπογράφων Μηχανικών ή Πολιτικών Μηχανικών ή

Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής, με

εξειδίκευση στην αποτύπωση αρχαιολογικών

χώρων και στο σχεδιασμό αρχαιολογικών

ευρημάτων

1 Περιοχές αρχαιολογικών

εργασιών στο Δήμο Παλλήνης

(ΤΕ) Διοικητικού – Οικονομικού με εμπειρία στην

διοικητική και οικονομική διαχείριση έργων

χρηματοδοτούμενων από προγράμματα της Ε.Ε.

ή αρχαιολογικών έργων

1 Γραφεία Εφορείας

Αρχαιοτήτων Ανατολικής

Αττικής

(ΔΕ) Τεχνικός Συντήρησης Αρχαιοτήτων

& Έργων Τέχνης (Συντήρηση Έργων Τέχνης)

1 Περιοχές αρχαιολογικών

εργασιών στο Δήμο Παλλήνης

(ΥΕ) Εργατών (σε αρχαιολογικά έργα) 12 Περιοχές αρχαιολογικών

εργασιών στο Δήμο Παλλήνης

Σύνολο: 17 θέσεις        

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση log.efaanat@culture.gr, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού στο τηλ. 210.3240563, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Λεωφ. Συγγρού 98-100, Τ.Κ. 117 41, απευθύνοντάς την στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής, υπόψη κ. Αρμακόλλα Γεώργιου (τηλ. επικοινωνίας: 210.3240563 ή 2103216700, εσωτ.110), έως την Τετάρτη 4/8/2021.

Αναλυτικά η προκήρυξη στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής βρίσκεται στη θέση : Αρχική \ Ενημέρωση \ Θέσεις Εργασίας \ Θέσεις Άλλων Φορέων, ήτοι :
http://www.patt.gov.gr/site/index.php?option=com_content&view=article&id=40440:210730-proslipsi-idox-eforeia-arxaoititon-aa&catid=260&Itemid=270