Δώδεκα προσλήψεις στο Δήμο Ραφήνας – Πικερμίου – Οριστικοί πίνακες


Για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιπυρική περίοδο έτους 2021

Στον Δήμο Ραφήνας-Πικερμίου και στο Δημοτικό Κατάστημα, στις 7 Ιουνίου 2021, ημέρα Δευτέρα, ο Δήμαρχος Ραφήνας-Πικερμίου κος Ευάγγελος Μπουρνούς,

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 206 παρ.1 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α΄), όπως ισχύουν,

2. Τις διατάξεις των άρθρων 14 και 20 του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/1994), όπως ισχύουν,

3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 εδαφ. ιε’ του Ν.3812/2009 «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 234/Α’/2009),

4. Τις διατάξεις του άρθρου 58 και 72 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης» (ΦΕΚ 87/Α ΄/7-6-2010), όπως ισχύουν,

Δείτε ακόμα:  Σπάτα: Ζητείται στήριξη για παιδάκι Γ΄ Δημοτικού

5. Τις διατάξεις της παρ. 20 περίπτωση α΄ του άρθρου ένατου του Ν.4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α’), όπως τροποποιήθηκαν με την παρ. 22 του άρθρου 12 του Ν4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α’) και εν συνεχεία με την παρ. 1α του άρθρου 41 του
Ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α΄), σύμφωνα με τις οποίες, εξαιρείται από την προηγούμενη έγκριση της ΠΥΣ 33/2006 η πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών με σύμβαση
εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο ή κατ’ εξαίρεση τους τρεις μήνες, μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα μηνών στους φορείς της αυτοδιοίκησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 206 παρ. 1 του Ν.3584/2007, όπως ισχύει,

Δείτε ακόμα:  Γλυκά Νερά: Αγωνία για την τύχη του παιδιού – Ο πιλότος, οι ψίθυροι και η «ξεχασμένη» έκπληξη για την Καρολάιν

6. Τις διατάξεις του άρθρου 116 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α’), «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και
αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»… και άλλες διατάξεις», σύμφωνα με τις οποίες, για τη σύναψη των εν λόγω συμβάσεων, δεν απαιτείται έκδοση πράξης ελέγχου νομιμότητας,

7. Την αρ.137/11-5-2021 (ΑΔΑ: 6ΓΨΝΩ16-ΟΟΝ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου, περί έγκρισης πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιπυρική περίοδο 2021,

8. Τη με αρ.πρωτ.7572/21-5-2021 Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών αναγκών πυρασφάλειας και πολιτικής προστασίας,
διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών (ΑΔΑ: Ω2ΤΕΩ16-ΕΨΑ),

Δείτε ακόμα:  Ραφήνα! Λήξη συναγερμού για την φωτιά στην Αρίωνος (φωτό)

9. Τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων που υποβλήθηκαν εντός της προβλεπόμενης
προθεσμίας, ήτοι από 22/5/2021 έως 29/5/2021,

Καταρτίζει τους παρακάτω πίνακες επιλογής προσωπικού κατά κατηγορία και κλάδο :

Κατηγορία: ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

1 ΛΙΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2 ΜΠΑΤΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
3 ΜΠΕΡΤΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
4 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
5 ΠΙΠΕΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
6 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Κατηγορία: ΥΕ – ΕΡΓΑΤΩΝ ΔΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

1 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΗΛΙΟΣ
2 ΓΚΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
3 ΚΑΛΤΣΙΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
4 ΜΕΛΑΣ ΦΩΤΙΟΣ
5 ΜΠΑΡΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
6 ΧΑΧΟΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Κατόπιν αυτού και αφού συντάχθηκε ο ανωτέρω πίνακας επιλογής, η ανάληψη υπηρεσίας τους στο Δήμο θα γίνει με απόφαση Δημάρχου.

Οι ανωτέρω θα απασχοληθούν στον Δήμο Ραφήνας-Πικερμίου για τέσσερις μήνες.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ – ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΟΥΡΝΟΥΣ