Δύο νέες θέσεις εργασίας στον Ο.Π.Π.&Π. “Ο Ξενοφών” του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος

Ο Δήμος Σπάτων – Αρτέμιδος ανακοινώνει

Την άμεση πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ μηνών (8),
συνολικά δύο (2) ατόμων, για την ανάγκη λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων λόγω COVID-19 με γνώμονα την ασφάλεια του συνόλου των υπαλλήλων του Ο.Π.Π.&Π. Ο ΞΕΝΟΦΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ και την προστασία της υγείας τους και των δημοτών μας και σας παραθέτουμε τις εξής ανά ειδικότητα, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα, αριθμού ατόμων και διάρκεια σύμβασης:

Διάστημα:  8 μήνες

Κλάδος Ειδικότητα
1. ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
‘’ ΧΩΡΙΣ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

2. ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΧΩΡΙΣ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 21 έως 60 ετών, να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα (δηλ., να μην έχουν καταδικαστεί ή να μην είναι υπόδικοι για εγκληματική δράση ή να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα) και να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλόλητα που τους επιτρέπει την
εκτέλεση των καθηκόντων των ανωτέρω θέσεων.

Δείτε ακόμα:  Ραφήνα: Eπέμβαση της Αστυνομίας για να παρκάρει το λεωφορείο της Δημοτικής Συγκοινωνίας! (φωτό)

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να προσκομίσουν την αίτηση τους με τα παρακάτω δικαιολογητικά

• Αίτηση υπογεγραμμένη όπου να αναφέρεται
• Ξεκάθαρα το αντικείμενο και ο κωδικός της θέσης
• Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
• Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
• Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται:

Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων (μόνο για άνδρες) ή η νόμιμη απαλλαγή και η αιτία
απαλλαγής, κάθε πράξη του βίου του η οποία θα ασκούσε επιρροή στην κρίση της καταλληλότητας του
για την υπηρεσία που προορίζεται, ιδιαίτερα δε εάν τυχόν έχει καταδικαστεί λόγω ποινικού αδικήματος

Δείτε ακόμα:  Σπάτα: Η στιγμή που ο χιμπατζής το σκάει από το Αττικό Ζωολογικό Πάρκο (βίντεο)

Ότι δεν τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση η δικαστική αντίληψη και

Ότι δεν παραπέμφθηκε με τελεσίδικο Βούλευμα για κάποιο από τα αναφερόμενα στο άρθρο 16 του
Ν.3584/2007 εγκλήματα έστω και εάν δεν επακολούθησε ποινική δίκη λόγω παραγραφής, καθώς και εάν
εκκρεμεί εναντίον του κατηγορία για οποιοδήποτε πλημμέλημα ή κακούργημα.

Ότι δεν έχει απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας, Ο.Τ.Α. ή άλλου νομικού προσώπου του Δημόσιου
Τομέα εξαιτίας πειθαρχικού αδικήματος του άρθρου 17 του Ν.3584.

Δείτε ακόμα:  Μπλακ άουτ σε Νέα Μάκρη και Ζούμπερι!

Ότι έχει διαβάσει την προκήρυξη και αποδέχεται τους όρους.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης θα γίνει στο πρόγραμμα Διαύγεια στον πίνακα ανακοινώσεων του ΝΠΔΔ
με την επωνυμία Ο.Π.Π.&Π. «Ο ΞΕΝΟΦΩΝ» καθώς και στην διαδικτυακή πύλη www.spata-artemis.gr

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν τα δικαιολογητικά στην έδρα του Ο.Π.Π.&Π. Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος « Ο ΞΕΝΟΦΩΝ » Λ. Βραυρώνος 5η στάση, για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών του ΝΠΔΔ μέσα σε προθεσμία (5) ημερολογιακών ημερών, αρχίζει 12.02.21 έως 16.02.21 από 9:00π.μ. έως 14:00μ.μ.
Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο: 22940 45565

Προθεσμία έως 16/2/2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΟΝΑΤΟΣ ΓΚΕΛΙΑΣ