Ένδεκα προσλήψεις στο Δήμο Ραφήνας – Πικερμίου – Οριστικοί πίνακες


Ο Δήμαρχος Ραφήνας – Πικερμίου, ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά ένδεκα (11) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στην Διεύθυνση Καθαριότητας Ανακύκλωσης και Πρασίνου – Περιβάλλοντος, για την κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών καθαριότητας και πρασίνου, διάρκειας έως 8 μηνών, ήτοι από την υπογραφή της σύμβασης έως 5-7-2021

Δείτε αναλυτικά την απόφαση και τους οριστικούς πίνακες:

Για την πρόσληψη προσωπικού  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών καθαριότητας και πρασίνου, διάρκειας έως οκτώ(8) μηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 212 του ν.3584/2007

Στον Δήμο Ραφήνας-Πικερμίου και στο Δημοτικό Κατάστημα,  ο Δήμαρχος Ραφήνας-Πικερμίου κος Ευάγγελος Μπουρνούς,

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν.4745/2020 (Φ.Ε.Κ, Α ΄214 ), σύμφωνα με τις οποίες οι δήμοι μπορούν να προβούν στην πρόσληψη προσωπικού στις περιπτώσεις άμεσης ανάγκης λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με το άρθρο 212 του ν.3584/2007 (Φ.Ε.Κ, Α ΄214)

Δείτε ακόμα:  Προσλήψεις προσωπικού στο Δήμο Μαραθώνα

2. Τις διατάξεις του άρθρου 212 παρ.1 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α΄), όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 116 του Ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102/Α’),

3. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου εικοστού τετάρτου της από 14-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου περί ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19», η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 4682/2020 (Α΄ 76),

4. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ1α/Γ.Π.οικ.71342/6-11-2020 (ΦΕΚ 4899/Β’/6-11-2020) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

5. Τις διατάξεις των άρθρων 14 και 21 του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/1994) «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης», όπως ισχύουν,

Δείτε ακόμα:  Από 200 χιλ. ευρώ σε Ραφήνα & Μαραθώνα για την πρόληψη & αντιμετώπιση ζημιών από θεομηνίες

6. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης» (ΦΕΚ 87/Α ΄/7-6-2010), όπως ισχύουν,

7. Την υπ’ αρ.294/17-11-2020 (ΑΔΑ: Ω9ΔΖΩ16-ΝΧ6) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου, με θέμα: «Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 4745/2020 (Φ.Ε.Κ. Α΄214) για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας, για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και εισήγηση για τη σχετική αναμόρφωση του Προϋπολογισμού έτους 2020»

8. Τις έκτακτες ανάγκες του Δήμου Ραφήνας- Πικερμίου σε προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υπηρεσία καθαριότητας και την υπηρεσία πρασίνου της χωρικής του αρμοδιότητας,

9. Τους από 23-11-2020 πίνακες συμμετεχόντων,

Καταρτίζει τους παρακάτω πίνακες επιλογής προσωπικού κατά θέση απασχόλησης:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΥΕ  ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (Συνοδοί Απορριμματοφόρων)  
  Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ
  1 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 18100/18-11-2020
  2 ΖΕΡΒΙΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 18227/19-11-2020
  3 ΖΕΡΒΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 18226/19-11-2020
  4 ΚΑΛΛΙΓΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 18305/20-11-2020
  5 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 18344/23-11-2020
  6 ΜΑΓΓΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 18107/18-11-2020
  7 ΜΠΟΥΜΠΑΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 18121/18-11-2021
Δείτε ακόμα:  Το Τοπικό Πικερμίου συντάσσεται με τον Δήμο ενάντια στην παρελκυστική τακτική του συνεταιρισμού "Ο ΠΑΝ"
ΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Αρ. Πρωτ. Αίτησης
1 ΜΑΡΓΟΜΕΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 18101/18-11-2020
2 ΣΚΟΥΦΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 18276/20-11-2020
ΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Αρ. Πρωτ. Αίτησης
1 ΜΠΕΡΤΟΛΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 18258/20-11-2020
2 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ 18289/20-11-2020

 

Οι ανωτέρω πίνακες επιλογής, θα αναρτηθούν στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου και στο δικτυακό μας τόπο, και θα συνταχθεί το σχετικό πρακτικό ανάρτησης.

Το ως άνω προσωπικό θα απασχοληθεί στον Δήμο Ραφήνας-Πικερμίου για διάστημα έως 8 μήνες, ήτοι από την υπογραφή της σύμβασης έως 5-7-2021, και η πρόσληψη του θα γίνει με απόφαση Δημάρχου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ – ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΟΥΡΝΟΥΣ