Έρχονται μπόνους για εργαζόμενους στο δημόσιο – Ποιοι θα επιβραβεύονται και με πόσα

Έρχονται μπόνους για εργαζόμενους στο δημόσιο – Αναμένεται νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών το οποίο θα τεθεί άμεσα σε δημόσια διαβούλευση.

Στο νομοσχέδιο θα περιλαμβάνονται τέσσερα άρθρα, τα οποία θα προβλέπουν μια σειρά από κίνητρα και οικονομικά μπόνους για τους δημοσίους υπαλλήλους που πετυχαίνουν συγκεκριμένους και μετρήσιμους στόχους κάθε έτος.

Ο ετήσιος προϋπολογισμός για τα μπόνους θα φτάνει έως τα 35 εκατ. ευρώ και για κάθε υπάλληλο η έξτρα αμοιβή θα υπολογίζεται επί του βασικού μισθού και του επιδόματος θέσης ευθύνης.

Επίσης, το μόνους δεν θα συμψηφίζεται με την προσωπική διαφορά της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 4354/2015 (Α’ 176), δεν θα μπορεί να υπερβαίνει, ανά έτος, το 15% του αθροίσματος του βασικού μισθού και του επιδόματος θέσης ευθύνης κάθε υπαλλήλου, ενώ θα υπόκειται στις ασφαλιστικές εισφορές και λοιπές κρατήσεις των πρόσθετων αποδοχών.

Ποιους υπαλλήλους αφορά

Το σύστημα των μπόνους θα αφορά κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων που θα συνδέεται με το Ετήσιο Σχέδιο Δράσης των Υπουργείων, κίνητρα και μπόνους υπαλλήλων που εμπλέκονται σε έργα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» ή/και στην υλοποίηση έργων συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και, τέλος, Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων.

Με βάση τα παραπάνω, στο σύστημα των μπόνους εντάσσονται τρεις κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων που είναι οι εξής:

Υπάλληλοι του Δημοσίου τομέα, οι οποίοι λόγω αρμοδιότητας υλοποιούν συγκεκριμένους στόχους των Ετήσιων Σχεδίων Δράσης των Υπουργείων, όπως εγκρίνονται κάθε Δεκέμβριο από το Υπουργικό Συμβούλιο, εξειδικεύονται με τη σχετική απόφαση αντιστοιχίζονται με συγκεκριμένους δείκτες μέτρησης. Η συνολική δαπάνη για την παραπάνω έξτρα αμοιβή δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 20 εκατομμύρια ευρώ ανά έτος.

Υπάλληλοι του Δημοσίου τομέα, οι οποίοι είναι μέλη των υπηρεσιών ή των συλλογικών οργάνων που ορίζονται με την απόφαση της υποπερ. 9 της περ. β της παρ. 1 του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. 119126 ΕΞ 2021 Υπουργικής Απόφασης ΣΔΕ (Β’ 4498), σε αυτούς που ορίζονται ρητά από τους φορείς υλοποίησης ότι υλοποιούν τα έργα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», στους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων και της Ειδικής Υπηρεσίας Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων-Αποκεντρωμένες Μονάδες Κρατικών Ενισχύσεων, των τεχνικών υπηρεσιών των ΟΤΑ α΄ βαθμού και των Γενικών Διευθύνσεων Οικονομικών Υπηρεσιών των Υπουργείων Ευθύνης και των Φορέων Χρηματοδότησης, εφόσον εμπλέκονται σε έργα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» ή/και στην υλοποίηση έργων συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. Η συνολική δαπάνη για την συγκεκριμένη αμοιβή δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ ανά έτος.
Υπάλληλοι των Γενικών Διευθύνσεων Οικονομικών Υπηρεσιών των Υπουργείων, του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ) και στις λοιπές υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών που αμείβονται με βάση τις διατάξεις του ν. 4354/2015 για το ενιαίο μισθολόγιο και οι οποίες καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, δύναται να καταβάλλεται Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων (ΚΕΔΣ), με βάση την επίτευξη συγκεκριμένων ποσοτικών στόχων που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών για κάθε υπηρεσία. Η συνολική δαπάνη για την συγκεκριμένη αμοιβή δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 5 εκατομμύρια ευρώ ανά έτος

Αναλυτικά τα άρθρα του νομοσχεδίου για τα μπόνους των δημοσίων υπαλλήλων θα προβλέπουν τα εξής:

Άρθρο: Σύστημα κινήτρων και ανταμοιβής υπαλλήλων συνδεόμενο με το Ετήσιο Σχέδιο Δράσης των Υπουργείων

1. Εφαρμόζεται σύστημα κινήτρων και ανταμοιβής για τους υπαλλήλους του Δημοσίου τομέα, οι οποίοι λόγω αρμοδιότητας υλοποιούν συγκεκριμένους στόχους των Ετήσιων Σχεδίων Δράσης των Υπουργείων, όπως εγκρίνονται κάθε Δεκέμβριο από το Υπουργικό Συμβούλιο, εξειδικεύονται με την απόφαση της παρ. 2 και αντιστοιχίζονται με συγκεκριμένους δείκτες μέτρησης.

2. Οι υπηρεσίες κάθε Υπουργείου ή/και εποπτευόμενου φορέα που σχετίζονται άμεσα με την υλοποίηση των ανωτέρω στόχων, καθώς και οι συγκεκριμένοι ποσοτικοί στόχοι ανά υπηρεσία, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, κατόπιν εισήγησης των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, αφού προηγηθεί διαβούλευση με τα συναρμόδια Υπουργεία. Από το εν λόγω σύστημα κινήτρων και ανταμοιβών εξαιρούνται οι Γενικές Διευθύνσεις Οικονομικών Υπηρεσιών των Υπουργείων, οι υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και οι υπάλληλοι που λαμβάνουν ανταμοιβή εξαιτίας της εμπλοκής τους σε έργα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» ή/και σε έργα συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.

3. Ο Προϊστάμενος κάθε Διεύθυνσης των Υπηρεσιών της παρ. 2, λαμβάνοντας υπόψη ιδίως τη φύση των καθηκόντων των υπαλλήλων, την υλοποίηση στόχων και την πλήρωση των κριτηρίων, που θα τεθούν με τις αποφάσεις των παρ. 2 και 5, και την εύρυθμη λειτουργία της οργανικής μονάδας, ορίζει τους υπαλλήλους, οι οποίοι εμπλέκονται άμεσα στην υλοποίηση των ανωτέρω στόχων και είναι επιλέξιμοι για την καταβολή της επιπλέον ανταμοιβής. Η ως άνω επιλογή τελεί υπό την έγκριση του οικείου αμέσως ανώτερου ιεραρχικά αρμόδιου οργάνου, το οποίο αποφαίνεται σχετικώς εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τη γνωστοποίησή της σε αυτό. Με την άπρακτη παρέλευση της ως άνω προθεσμίας, η επιλογή θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή.

4. Η ανταμοιβή υπολογίζεται επί του βασικού μισθού και του επιδόματος θέσης ευθύνης, δεν συμψηφίζεται με την προσωπική διαφορά της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 4354/2015 (Α’ 176), δεν μπορεί να υπερβαίνει, ανά έτος, το δεκαπέντε τις εκατό (15%) του αθροίσματος του βασικού μισθού και του επιδόματος θέσης ευθύνης κάθε υπαλλήλου και υπόκειται στις ασφαλιστικές εισφορές και λοιπές κρατήσεις των πρόσθετων αποδοχών. Η συνολική δαπάνη για την ανωτέρω ανταμοιβή δεν μπορεί να υπερβαίνει τα είκοσι (20) εκατομμύρια ευρώ ανά έτος.

5. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση της παρ.2, εξειδικεύεται η μέθοδος και το σύστημα αξιολόγησης της απόδοσης, το ύψος της επιπλέον ανταμοιβής, ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής της, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

Αρθρο: Σύστημα κινήτρων και ανταμοιβής υπαλλήλων που εμπλέκονται σε έργα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» ή/και στην υλοποίηση έργων συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων

1. Καθιερώνεται σύστημα κινήτρων και ανταμοιβής που δύναται να εφαρμόζεται στους υπαλλήλους του Δημοσίου τομέα, οι οποίοι είναι μέλη των υπηρεσιών ή των συλλογικών οργάνων που ορίζονται με την απόφαση της υποπερ. 9 της περ. β της παρ. 1 του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. 119126 ΕΞ 2021 Υπουργικής Απόφασης ΣΔΕ (Β’ 4498), σε αυτούς που ορίζονται ρητά από τους φορείς υλοποίησης ότι υλοποιούν τα έργα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», στους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων και της Ειδικής Υπηρεσίας Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων-Αποκεντρωμένες Μονάδες Κρατικών Ενισχύσεων, των τεχνικών υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και των Γενικών Διευθύνσεων Οικονομικών Υπηρεσιών των Υπουργείων Ευθύνης και των Φορέων Χρηματοδότησης, εφόσον εμπλέκονται σε έργα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» ή/και στην υλοποίηση έργων συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.

2. Ο Προϊστάμενος κάθε Διεύθυνσης των Υπηρεσιών που θα οριστούν με την απόφαση της παρ. 4, λαμβάνοντας υπόψη ιδίως τη φύση των καθηκόντων των υπαλλήλων, την υλοποίηση των κριτηρίων, που θα τεθούν με την ίδια ως άνω απόφαση, και την εύρυθμη λειτουργία της οργανικής μονάδας, ορίζει τους υπαλλήλους, οι οποίοι εμπλέκονται άμεσα στην υλοποίηση των έργων του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ή/και στην υλοποίηση έργων συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και δύνανται να λάβουν την επιπλέον ανταμοιβή. Η ως άνω επιλογή τελεί υπό την έγκριση του οικείου αμέσως ανώτερου ιεραρχικά αρμόδιου οργάνου, το οποίο αποφαίνεται σχετικώς εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τη γνωστοποίησή της σε αυτό. Με την άπρακτη παρέλευση της ως άνω προθεσμίας, η επιλογή θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή.

3. Η ανταμοιβή υπολογίζεται επί του βασικού μισθού και του επιδόματος θέσης ευθύνης, δεν συμψηφίζεται με την προσωπική διαφορά της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 4354/2015 (Α’ 176), δεν μπορεί να υπερβαίνει, ανά έτος, το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του αθροίσματος του βασικού μισθού και του επιδόματος θέσης ευθύνης κάθε υπαλλήλου και υπόκειται στις ασφαλιστικές εισφορές και λοιπές κρατήσεις των πρόσθετων αποδοχών. Η συνολική δαπάνη για την ανωτέρω ανταμοιβή δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δέκα (10) εκατομμύρια ευρώ ανά έτος.

4. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού ορίζονται οι Υπηρεσίες, τα συλλογικά όργανα, οι φορείς υλοποίησης στους οποίους εφαρμόζεται το σύστημα κινήτρων και ανταμοιβής, εξειδικεύεται η μέθοδος, τα κριτήρια και το σύστημα στοχοθεσίας, το ύψος της επιπλέον ανταμοιβής, ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής της, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

Αρθρο: Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων

1. Στους υπαλλήλους των Γενικών Διευθύνσεων Οικονομικών Υπηρεσιών των Υπουργείων, του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.) και στις λοιπές υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών που αμείβονται με βάση τις διατάξεις του ν. 4354/2015 για το ενιαίο μισθολόγιο και οι οποίες καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, δύναται να καταβάλλεται Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων (ΚΕΔΣ), με βάση την επίτευξη συγκεκριμένων ποσοτικών στόχων που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών για κάθε υπηρεσία.

2. Οι ποσοτικοί στόχοι ενδεικτικά σχετίζονται με δημοσιονομική και ταμειακή διαχείριση, έλεγχο και αποτελέσματα, προγραμματισμό και έλεγχο δαπανών, εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, επεξεργασία σημαντικού αριθμού κανονιστικών πράξεων δημοσιονομικού περιεχομένου, επεξεργασία αιτημάτων επί κρατικών εγγυήσεων και εν γένει ποσοτικούς στόχους συνδεόμενους με την άσκηση δημοσιονομικής πολιτικής.

3. Ο Προϊστάμενος κάθε Διεύθυνσης των Υπηρεσιών της παρ. 1, λαμβάνοντας υπόψη ιδίως τη φύση των καθηκόντων των υπαλλήλων, την υλοποίηση των ποσοτικών στόχων, που θα τεθούν με την απόφαση της παρ. 5, και την εύρυθμη λειτουργία της οργανικής μονάδας, ορίζει τους υπαλλήλους, οι οποίοι εμπλέκονται άμεσα στην επίτευξη των στόχων και είναι επιλέξιμοι για την καταβολή του ΚΕΔΣ. Η ως άνω επιλογή τελεί υπό την έγκριση του οικείου Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης, ο οποίος αποφαίνεται σχετικώς εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τη γνωστοποίησή της σε αυτόν. Με την παρέλευση άπρακτης της ως άνω προθεσμίας, η επιλογή θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή.

4. Το ΚΕΔΣ υπολογίζεται επί του βασικού μισθού και του επιδόματος θέσης ευθύνης, δεν συμψηφίζεται με την προσωπική διαφορά της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 4354/2015 (Α’ 176) και δεν μπορεί να υπερβαίνει, ανά έτος, το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του αθροίσματος του βασικού μισθού και του επιδόματος θέσης ευθύνης κάθε υπαλλήλου και υπόκειται στις ασφαλιστικές εισφορές και λοιπές κρατήσεις των πρόσθετων αποδοχών. Από το ΚΕΔΣ εξαιρούνται οι υπάλληλοι που λαμβάνουν ανταμοιβή εξαιτίας της εμπλοκής τους σε έργα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» ή/και σε έργα συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.

Η συνολική δαπάνη για την καταβολή του ΚΕΔΣ δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε (5) εκατομμύρια ευρώ ανά έτος.

5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών εξειδικεύονται οι ποσοτικοί στόχοι για κάθε υπηρεσία, οι λοιπές υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών που λαμβάνουν το ΚΕΔΣ, η μέθοδος και το σύστημα αξιολόγησης της απόδοσης, το ύψος του ΚΕΔΣ, ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

Αρθρο: Ανώτατο όριο αποδοχών – Τροποποίηση παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4354/2015 Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν.4354/2015 (Α΄ 176) αντικαθίσταται ως εξής:

«Στο ανωτέρω όριο δεν συνυπολογίζονται: α) η αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή, όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, β) τα προβλεπόμενα στα άρθρα 34 και 34Α του ν.2682/1999 (Α` 16) επιδόματα, αμοιβές και αποζημιώσεις, γ) οι αμοιβές από κάθε είδους προγράμματα χρηματοδοτούμενα από διεθνείς ή ιδιωτικούς πόρους των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων που επιχορηγούνται και εποπτεύονται από το κράτος, καθώς και των Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι, και δ) μέχρι συνολικού μηνιαίου ποσού εξακοσίων ογδόντα ευρώ (680€) που προέρχεται αθροιστικά από τις αμοιβές και αποζημιώσεις από κάθε είδους μόνιμα ή προσωρινού χαρακτήρα συλλογικά όργανα (επιτροπές, ομάδες εργασίας), από τη συμμετοχή σε διοικητικά συμβούλια φορέων γενικής κυβέρνησης, από την ειδική ανταμοιβή της παρ. 7 του άρθρου 109 του ν.4622/2019 (Α’ 133) και από τα κίνητρα και τις ανταμοιβές των υπαλλήλων, που συνδέονται με το Ετήσιο Σχέδιο Δράσης των Υπουργείων, με έργα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» ή/και έργα συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και με δημοσιονομικούς στόχους.».

ΠΗΓΗ:Ημερησία

Δείτε τις ειδήσεις από την Ανατολική Αττική και όλη την Ελλάδα και όλο τον κόσμο στο irafina.gr.
Κάντε like στη σελίδα του irafina.gr στο Facebook
Ακολούθηστε το irafina.gr στο Twitter

© 2022 - iRafina. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

© 2022 - iRafina. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.