Έρχονται 28 προσλήψεις στο Δήμο Παλλήνης!

Τρεις Αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών δημοσιεύθηκαν την Δευτέρα 22 Ιουνίου για την έγκριση της σύναψης συνολικά 1.307 συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) και συμβάσεων μίσθωσης έργου (ΣΜΕ) σε Φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Με την αριθμ. 38425/19.6.2020 Υπουργική Απόφαση εγκρίθηκε η σύναψη 26 συμβάσεων ΙΔΟΧ σε Υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα για τον Δήμο Παλλήνης, για χρονικό διάστημα έως 8 μήνες.

Με την αριθμ. 38371/19.6.2020 Υ.Α. εγκρίθηκε η σύναψη 2 συμβάσεων ΙΔΟΧ για χρονικό διάστημα έως 8 μήνες για τον Δήμο Παλλήνης, για την παροχή υπηρεσιών έναντι λοιπών αντικαταβολών.