Η “Παμμακάριστος” ζητά οδηγό

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος για το παιδί “Η Παμμακάριστος” (Ν.Π.Ι.Δ.) έχοντας υπ΄ όψιν:


1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 5/2001 «Οργανισμός Διοίκησης και Λειτουργίας του Κοινωφελούς Ιδρύματος με την επωνυμία Ίδρυμα για το Παιδί «Η Παμμακάριστος» (ΦΕΚ 3 Α΄).
2. Την ανάγκη άμεσης κάλυψης της θέσης οδηγού.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

1 (μία) θέση οδηγού (δίπλωμα Δ΄ κατηγορίας) πλήρους απασχόλησης
ορισμένου χρόνου

Απαιτούμενα προσόντα:

• Αποδεικτικό σπουδών Υ.Ε. ή Δ.Ε.
• Επαγγελματικό δίπλωμα Δ΄ κατηγορίας, κάτοχος Π.Ε.Ι.
• Τουλάχιστον 2ετή επαγγελματική εμπειρία,
• Απολυτήριο στρατού ή δικαιολογητικά νόμιμης και μόνιμης απαλλαγής από τις στρατιωτικές υποχρεώσεις
• Κάτοικος Αθηνών καθώς το δρομολόγιο αφορά τη διαδρομή Αθήνα – Νέα Μάκρη – Αθήνα

Πρόσθετα προσόντα:

• Προϋπηρεσία σε σχολικό λεωφορείο για άτομα με ειδικές ανάγκες
• Γνώση τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας (επικοινωνιακό / λειτ. επίπεδο)
• Γνώσεις χρήστης Η/Υ

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν μέχρι την Τετάρτη 4/9/2019 στη Διεύθυνση του Ιδρύματος (Λ. Μαραθώνος 1, Νέα Μάκρη):

• Αίτηση
• Τίτλο σπουδών
• Βιογραφικό σημείωμα
• Αποδεικτικά προϋπηρεσίας
• Κάθε άλλο στοιχείο που ενισχύει την υποψηφιότητά του

Όσοι πληρούν τα τυπικά προσόντα, θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη

Για κάθε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη γραμματεία του Ιδρύματος:
Tηλ.: 22940 – 91206/96013
Fax: 22940 – 91407
E- mail: info@pammakaristos.eu
Διεύθυνση φορέα: Λεωφόρος Μαραθώνος 1, Νέα Μάκρη 19005

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Νικόλαος Ρούσσος