Μαραθώνας, Μαρκόπουλο, Παιανία & Παλλήνη, ανάμεσα στους δήμους που χρηματοδοτούνται για καταφύγια αδέσποτων ζώων

Με Κοινή Υπουργική Απόφαση των κ.κ. Μ. Βορίδη, Θ. Λιβάνιου και Θ. Σκυλακάκη, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως την 28η Δεκεμβρίου (Φ.Ε.Κ. Β’ 5732) καθορίστηκαν οι Δήμοι και Σύνδεσμοι Δήμων που χρηματοδοτούνται για τη λειτουργία καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς και για την υλοποίηση των ενεργειών διαχείρισής τους, καθώς και το ύψος της χρηματοδότησης για το έτος 2020.

Άρθρο 1
Καθορισμός ύψους χρηματοδότησης Καθορίζεται το ποσό των εξακοσίων χιλιάδων ευρώ (600.000,00€) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ε.Φ. 1029- 203-0000000, ΑΛΕ 2310401009 «Οικονομικές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα σε Ο.Τ.Α. α’ βαθμού», για τη χρηματοδότηση των Δήμων και των Συνδέσμων Δήμων για τη λειτουργία καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς και για την υλοποίηση των ενεργειών διαχείρισής τους έτους 2020.

Άρθρο 2

Ύψος ποσοστού χρηματοδότησης επιλέξιμων δαπανών – Κατανομή πίστωσης Το ύψος του ποσοστού χρηματοδότησης του συνολικού ποσού των εγκεκριμένων επιλέξιμων δαπανών ανά κατηγορία δράσεων αναλύεται ως εξής:

α) Ποσοστό 19,3% επί του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών, για τις επιλέξιμες δαπάνες των δράσεων της
βελτίωσης υφιστάμενου καταφυγίου και των ενεργειών διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, ήτοι έως
514.345,76 €.
β) Ποσοστό 10,3% επί του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών, για τις επιλέξιμες δαπάνες της δράσης σίτισης
των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, ήτοι έως 85.605,34€.

Δείτε ακόμα:  Μαραθώνας: Φρίκη στο Σχινιά! Κρέμασαν νεκρή αλεπού με κομμένη ουρά πάνω σε δέντρο με μάσκα και αναπνευστήρα! (φωτό)

Άρθρο 3

Δικαιολογητικά καταβολής χρηματοδότησης

1. Οι δικαιούχοι χρηματοδότησης Δήμοι και Σύνδεσμοι Δήμων υποβάλλουν στη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αίτημα καταβολής του ποσού της εγκριθείσας χρηματοδότησης που συνοδεύεται από τα κάτωθι δικαιολογητικά
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 2/39549/0026/11-6-2015 απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας
και Τουρισμού και Οικονομικών (Β’ 1138), ως εξής:

α) Αντίγραφο της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης με την οποία καθορίζονται οι φορείς που χρηματοδοτούνται, όπως αυτή έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

β) Αντίγραφο της αναρτημένης στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών (στο σημείο «οικονομικά στοιχεία» – «αναφορές φορέων Γενικής Κυβέρνησης) κατάστασης της Διεύθυνσης Αναφορών, Δημοσιονομικών Στοιχείων και Μεθοδολογίας του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, από την οποία προκύπτει ότι ο δικαιούχος φορέας περιλαμβάνεται στους φορείς που έχουν υποβάλλει σε αυτήν τα απαραίτητα οικονομικά στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τον ν. 2166/1993 (Α’ 137) και την υπουργική απόφαση που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση
της παρ. 22 του άρθρου 27 του νόμου αυτού. Το αντίγραφο της κατάστασης αυτής επέχει θέση σχετικής βεβαίωσης.

Δείτε ακόμα:  To μήνυμα του Π. Γαβριήλ για την μαύρη επέτειο της φονικής πυρκαγιάς στο Μάτι

γ) Βεβαίωση του Υπουργού Εσωτερικών για την ενσωμάτωση των οικονομικών στοιχείων στις βάσεις δεδομένων αυτού (ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών στο σημείο «Αποκ/μένη Διοίκηση – Αυτ/ση» – «κατάσταση
ενσωμάτωσης οικονομικών στοιχείων στις βάσεις δεδομένων»), σύμφωνα με τις παρ. 3 και 6 του άρθρου 41
του ν. 4129/2013, όπως ισχύει.

2. Επιπλέον των δικαιολογητικών της παρ. 1, οι δικαιούχοι χρηματοδότησης Δήμοι και Σύνδεσμοι Δήμων υποβάλλουν στην ίδια ως άνω Διεύθυνση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:

α) Ασφαλιστική ενημερότητα, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπό στοιχεία Φ21/156/2001 απόφασης του
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπό στοιχεία Φ21/116/
4-7-2000 (Β’ 839) απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (Β’ 287) και ειδικότερα
της παρ. 2 του άρθρου 3 αυτής.

Δείτε ακόμα:  Αποκλειστικό: Νέα επιτυχία του Τμ. Ασφαλείας Ραφήνας - Χειροπέδες σε 30χρονο για αποπλάνηση ανηλίκων!

β) Τραπεζικό λογαριασμό σε μορφή ΙΒΑΝ, που συνοδεύεται από αντίγραφο (απλή φωτοτυπία) της πρώτης
σελίδας του βιβλιαρίου της Τράπεζας στην οποία τηρείται ο λογαριασμός ή από βεβαίωση της Τράπεζας αυτής
ότι ο ανωτέρω λογαριασμός τηρείται από τον αιτούντα δικαιούχο, όταν δεν εκδίδεται βιβλιάριο.

Άρθρο 4

Καταβολή χρηματοδότησης

Η καταβολή της χρηματοδότησης γίνεται με την έκδοση τακτικών χρηματικών ενταλμάτων στο όνομα
των δικαιούχων στον ΑΛΕ 2310401009 «Οικονομικές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα σε Ο.Τ.Α. α’ βαθμού»
του Υπ.Α.Α.και Τ. Τυχόν υπόλοιπα των επιμέρους χρηματοδοτήσεων που δεν θα χρησιμοποιηθούν από τους δικαιούχους φορείς, θα επιστρέφονται στον κρατικό προϋπολογισμό.

Άρθρο 5

Χρηματοδοτούμενοι Φορείς/ ύψος χρηματοδότησης

Οι χρηματοδοτούμενοι Φορείς και το ύψος της χρηματοδότησης ανά Φορέα και κατηγορία δράσεων επιλέξιμων δαπανών περιλαμβάνεται στον κατωτέρω Πίνακα, ο οποίος προσαρτάται στην παρούσα, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής και έχει ως εξής.