Μαραθώνας: Οι τελευταίες αποφάσεις του Δημάρχου – Όλα όσα αναφέρουν για Βαρνάβα & Ν. Μάκρη

Δείτε τι αναφέρουν οι τελευταίες αποφάσεις του Δημάρχου Μαραθώνα Στέργιου Τσίρκα

Αναλυτικά:

Έγκριση Διενέργειας έργου με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΙΩΤΗΡΩΝ, ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΡΝΑΒΑ»

ΘΕΜΑ: «Έγκριση α) Διενέργειας με απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΙΩΤΗΡΩΝ, ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΡΝΑΒΑ» β) Έγκριση της ανωτέρω μελέτης»

Αριθμός Απόφασης: 523/2021

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης»

Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Τις διατάξεις του άρθρ. 50 και του άρθρ. 53 του ν.4782/2021 (ΦΕΚ 36/τ.Α’/2021) και του άρθρ. 120 παρ. 3.

Την με υπ’ αριθ. 57/2021 Μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (CPV:45231300-8).

Το γεγονός ότι για την υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί η Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Δημάρχου με ΑΔΑ ΨΦΩΚΩΛΜ-21Ε, η οποία έχει εκδοθεί κατόπιν του τεκμηριωμένου αιτήματος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και έχει καταχωρηθεί με α/α 412 στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/18 [ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι]

Το πρωτογενές αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ[1] 21REQ009729659 2021-12-13

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. Εγκρίνουμε τη υπ΄ αριθμ. 57/2021 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών για το έργο με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΙΩΤΗΡΩΝ, ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΡΝΑΒΑ», προϋπολογιζόμενης αξίας 30.000,00 πλέον Φ.Π.Α. 24%,

Β. Αποφασίζει τη διενέργεια για το έργο με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΙΩΤΗΡΩΝ, ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΡΝΑΒΑ», με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (523/2021) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

[1] (αναρτάται εφόσον η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση ή ανώτερη του ποσού των 2.500 € άνευ Φ.Π.Α)

Ο Δήμαρχος

ΤΣΙΡΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

«Περί απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίες επισκευής μαντρότοιχου Κοιμητηρίου Νέας Μάκρης»

Αριθμός Απόφασης: 8/2022

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

Τις διατάξεις του άρθρου 50 του Ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».

Την αναγκαιότητα της υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίες επισκευής μαντρότοιχου Κοιμητηρίου Νέας Μάκρης»,

Την με αριθμό 58/2021/15-12-2021 Μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος,

Το πρωτογενές αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ 21REQ009803707 2021-12-22.

Το γεγονός ότι για την υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί η με αριθμό 25335/23-12-2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΑΥ) Δημάρχου με ΑΔΑ ΡΥΔΜΩΛΜ-1ΒΝ, η οποία έχει εκδοθεί κατόπιν του από 22-12-2021 τεκμηριωμένου αιτήματος και έχει καταχωρηθεί με α/α 424 στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/18 [ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι], βάσει της οποίας εγκρίθηκε το πρωτογενές αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ με αριθμό ΑΔΑΜ 21REQ009850569 2021-12-27.

Τη με αριθμ. 511/2021/27-12-2021 Απόφαση του Δημάρχου με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια των διαδικασιών για την ανάθεση της ως άνω υπηρεσίας, με ΑΔΑ ΩΔ2ΕΩΛΜ-ΦΑ7 και η αποστολή πρόσκλησης προς την εταιρεία ΒΚ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε..

Την με αριθμ. 25559/29-12-2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προσφοράς, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 21PROC009865053 2021-12-29.

Την προσφορά που κατατέθηκε στο γραφείο Πρωτοκόλλου της Δημοτικής Ενότητας Νέας Μάκρης και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 25/03-01-2022.

Το από 10-01-2022 Πρακτικό Αξιολόγησης Προσφοράς, σύμφωνα με το οποίο η αρμόδια υπηρεσία εισηγείται την ανάθεση της υπηρεσίας στην εταιρεία ΒΚ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε., έναντι του ποσού των 30.000,00€ επί πλέον Φ.Π.Α. 24% 7.200,00€, σύνολο προσφοράς 37.200,00€.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α. Την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίες επισκευής μαντρότοιχου Κοιμητηρίου Νέας Μάκρης», όπως ειδικότερα περιγράφεται στην με αριθμό 58/2021/15-12-2021 Μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος, στην εταιρεία ΒΚ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε., με Α.Φ.Μ. 801473571, Δ.Ο.Υ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ και με στοιχεία επικοινωνίας: οδός: ΜΑΧΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ 148, Τ.Κ.: 19007, Πόλη: ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ, τηλ.: 2294057712, έναντι του ποσού των 30.000,00 ευρώ, επί πλέον Φ.Π.Α. 24% 7.200,00 ευρώ, ήτοι συνολικού ποσού 37.200,00 ευρώ (τριάντα επτά χιλιάδες διακόσια ευρώ).

B. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους και η σχετική πίστωση που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό εξόδων του οικονομικού έτους 2021 θα βαρύνει τον Κ.Α.: 30.7326.31.

Γ. Ο χρόνος εκτέλεσης των ανωτέρω υπηρεσιών, ορίζεται το διάστημα από την ημερομηνία κοινοποίησης της παρούσας απόφασης έως το Σάββατο 30 Απριλίου 2022.

Δ. Η παραλαβή της προς εκτέλεση υπηρεσίας θα γίνει από τα μέλη της αρμόδιας επιτροπής (Α3.3) σύμφωνα με την αριθμ. 04/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (6ΗΗΝΩΛΜ-ΤΡΤ).

Ε. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνεται με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, μετά την υποβολή τιμολογίων από τον ανάδοχο και την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών.

ΣΤ. Στη σύμβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθή, απρόσκοπτη και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές εκτέλεση της προς ανάθεση υπηρεσίας.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (8/2022 ΑΔ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon) και στο ΚΗΜΔΗΣ.

Ο Δήμαρχος

ΤΣΙΡΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

Περί έγκρισης προμήθειας και τοποθέτησης υαλοπινάκων και διαχωριστικών γυψοσανίδων

Αριθμός Απόφασης: 9/2022

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Τις διατάξεις του άρθρου 118[1] του Ν. 4412/2016 « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

Το γεγονός ότι για την υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί η με αριθμ. πρωτ 21480/04-11-2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ 61ΩΧΩΛΜ-5Ω5 και έχει καταχωρηθεί στο Μητρώο Δεσμεύσεων με α/α 333 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν. 4555/18 [Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι].

Το πρωτογενές αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ 21REC009414492 2021-10-22 (αναρτάται εφόσον η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση ή ανώτερη του ποσού των 2.500 € άνευ Φ.Π.Α.).

Το γεγονός ότι απαιτείται η προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση υαλοπινάκων και διαχωριστικών γυψοσανίδων στο δημοτικό κτίριο επί της παραλιακής οδού στη Δ.Ε. Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνος », όπως ειδικότερα περιγράφεται στο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών της με αριθμό 20 /2021 μελέτης της Διεύθυνσης καθαριότητας-ανακύκλωσης περιβάλλοντος-πρασίνου & συντήρησης υποδομών .

Την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ 21PROC009489513.

Την αριθμ. 474/2021 Απόφαση του Δημάρχου με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια της προμήθειας.

Την αξιολόγηση της προσφοράς, σύμφωνα με την οποία η αρμόδια υπηρεσία εισηγείται την ανάθεση της προμήθειας και τοποθέτησης υαλοπινάκων και διαχωριστικών γυψοσανίδων στο δημοτικό κτίριο επί της παραλιακής οδού στη Δ.Ε. Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνος στον ΣΜΥΛΙΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, έναντι του ποσού των 6.340,00 ευρώ, επί πλέον Φ.Π.Α. 24%, σύνολο προσφοράς 7.861,60€.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α. Αναθέτουμε την εκτέλεση της προμήθειας «Προμήθεια και τοποθέτηση υαλοπινάκων και διαχωριστικών γυψοσανίδων στο δημοτικό κτίριο επί της παραλιακής οδού στη Δ.Ε. Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνος», όπως ειδικότερα περιγράφεται στο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών της 20/2021 μελέτης της Δ/νσης καθαριότητας-ανακύκλωσης περιβάλλοντος-πρασίνου & συντήρησης υποδομών στον ΣΜΥΛΙΟΤΟΠΟΥΛΟ ΒΑΣ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, με στοιχεία επικοινωνίας: οδός: Αγησιλάου 22, Τ.Κ.:10438, Πόλη: Αθήνα, τηλ.: 6987685385, ΑΦΜ:107156252 και Δ.Ο.Υ Α΄Αθηνών έναντι του ποσού των 6.340,00 ευρώ, επί πλέον Φ.Π.Α. 24%, σύνολο προσφοράς 7.861,60€.

B. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους και θα εγγραφεί η σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό εξόδων του έτους 2022,στην 1η υποχρεωτική Αναμόρφωση, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 10.6261.22 με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση υαλοπινάκων και διαχωριστικών γυψοσανίδων στο δημοτικό κτίριο επί της παραλιακής οδού στη Δ.Ε. Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνος».

Γ. Ο χρόνος παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών, ορίζεται το διάστημα των 30 ημερών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Δ. Ορίζεται ο προϊστάμενος[2] της Δ/νσης καθαριότητας-ανακύκλωσης περιβάλλοντος-πρασίνου & συντήρησης υποδομών , να παραλάβει τα προς προμήθεια αγαθά[3].

Ε. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνεται με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, μετά την υποβολή τιμολογίων από τον προμηθευτή και την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών.

ΣΤ. Στη σύμβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθή, απρόσκοπτη και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές εκτέλεση των προς ανάθεση ειδών.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό ( 09 /2022 ΑΔ ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο Δήμαρχος

ΤΣΙΡΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

[1] Ή άρθρου 328 εφόσον οι συμβάσεις εμπίπτουν στις διατάξεις του Βιβλίου ΙΙ.

[2] αρθ. 208 παρ. 10 (για προμήθειες) και 219 παρ. 1 (για υπηρεσίες) (τα οποία τροποπ. με τα αρθ. 105 και 107 Ν. 4782/21 αντίστοιχα)

[3] Σε περίπτωση που η εν λόγω υπηρεσία είναι ταυτόχρονα υπεύθυνη και για τις διαδικασίες ανάθεσης ή εκκαθάρισης της σχετικής δαπάνης, οι υπηρεσίες που προορίζονται για αυτή παραλαμβάνονται από τον προϊστάμενο άλλης υπηρεσίας που ορίζεται με την απόφαση ανάθεσης (λχ δεν μπορεί να παραλάβει η οικονομική υπηρεσία, προμήθειες ή υπηρεσίες που προορίζονται για αυτήν, καθόσον είναι η υπηρεσία που προβαίνει στον έλεγχο της νομιμότητας και στην εκκαθάριση της δαπάνης).

«Περί έγκρισης μίσθωσης μηχανήματος ηλεκτροσυγκόλλησης hdpe 100 και jcb για αποκατάσταση εκτάκτων βλαβών στην κοινότητα Βαρνάβα Δήμου Μαραθώνος με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης»

Αριθμός Απόφασης: 10/2022

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Τις διατάξεις του άρθρου 118[1] του Ν. 4412/2016 « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

Το γεγονός ότι για την υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί η με αριθμ. πρωτ 25336 Απόφαση Πολυετούς Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ 63ΤΙΩΛΜ-5ΧΧ και έχει καταχωρηθεί στο Μητρώο Δεσμεύσεων με α/α 425 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν. 4555/18 [Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι].

Το πρωτογενές αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ 21REQ009835758 (αναρτάται εφόσον η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση ή ανώτερη του ποσού των 2.500 € άνευ Φ.Π.Α.).

Το γεγονός ότι απαιτείται η υπηρεσία με τίτλο «Μίσθωση μηχανήματος ηλεκτροσυγκόλλησης hdpe 100 και jcb για αποκατάσταση εκτάκτων βλαβών στην κοινότητα Βαρνάβα Δήμου Μαραθώνος» , όπως ειδικότερα περιγράφεται στο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών της με αριθμό 46/2021 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ 21PROC009844690.

Την αριθμ. 510/2021 Απόφαση του Δημάρχου με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια της προμήθειας.

Την αξιολόγηση των προσφορών, σύμφωνα με την οποία η αρμόδια υπηρεσία εισηγείται την ανάθεση των εργασίων με τίτλο «Μίσθωση μηχανήματος ηλεκτροσυγκόλλησης hdpe 100 στον Χαστά Β. Αντώνιο, έναντι του ποσού των 1.847,29 ευρώ, επί πλέον Φ.Π.Α. 24% 443,35 ευρώ, σύνολο προσφοράς 2.290,64€ και Μίσθωση μηχανήματος jcb για αποκατάσταση εκτάκτων βλαβών στην κοινότητα Βαρνάβα Δήμου Μαραθώνος στην Μαρία Σ. Λέπουρα, έναντι του ποσού των 2.000ευρώ, επί πλέον Φ.Π.Α. 24% 480,00 ευρώ, σύνολο προσφοράς 2.400,00 €.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α. Αναθέτουμε την υπηρεσίας με τίτλο «Μίσθωση μηχανήματος ηλεκτροσυγκόλλησης hdpe 100 για αποκατάσταση εκτάκτων βλαβών στην κοινότητα Βαρνάβα Δήμου Μαραθώνος» », όπως ειδικότερα περιγράφεται στο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών της 46/2021 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσίων στον Χαστά Β. Αντώνιο, με στοιχεία επικοινωνίας: οδός: Λ.Μαραθώνος 450, Πόλη: Μαραθώνας, τηλ.: 2294098107, ΑΦΜ:137632420 και Δ.Ο.Υ Παλλήνης έναντι του ποσού των 1.847,29 ευρώ, επί πλέον Φ.Π.Α. 24% 443,35 ευρώ, σύνολο προσφοράς 2.290,64€

B. Αναθέτουμε την υπηρεσίας με τίτλο «Μίσθωση jcb για αποκατάσταση εκτάκτων βλαβών στην κοινότητα Βαρνάβα Δήμου Μαραθώνος» », όπως ειδικότερα περιγράφεται στο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών της 46/2021 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσίων στην Μαρία Σ. Λέπουρα, με στοιχεία επικοινωνίας: οδός: Παραλία Βαρνάβα, Πόλη: Βαρνάβας, τηλ.: 6932904276, ΑΦΜ:119616135 και Δ.Ο.Υ Κηφισιάς, έναντι του ποσού των 2.000 ευρώ, επί πλέον Φ.Π.Α. 24%, 480,00 ευρώ, ήτοι συνολικού ποσού 2.480,00. €.

Γ. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους και έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό εξόδων του 2021 και 2022, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 30.7336.07 με τίτλο «« Μίσθωση μηχανήματος ηλεκτροσυγκόλλησης hdpe 100 και jcb για αποκατάσταση εκτάκτων βλαβών στην κοινότητα Βαρνάβα Δήμου Μαραθώνος».

Ε. Ορίζεται ο προϊστάμενος[2] της Τεχνικής Υπηρεσίας να παραλάβει τις υπηρεσίες.[3]

ΣΤ. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνεται με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, μετά την υποβολή τιμολογίων από τον προμηθευτή και την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό ( 10/2022 ΑΔ ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο Δήμαρχος

ΤΣΙΡΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

[1] Ή άρθρου 328 εφόσον οι συμβάσεις εμπίπτουν στις διατάξεις του Βιβλίου ΙΙ.

[2] αρθ. 208 παρ. 10 (για προμήθειες) και 219 παρ. 1 (για υπηρεσίες) (τα οποία τροποπ. με τα αρθ. 105 και 107 Ν. 4782/21 αντίστοιχα)

[3] Σε περίπτωση που η εν λόγω υπηρεσία είναι ταυτόχρονα υπεύθυνη και για τις διαδικασίες ανάθεσης ή εκκαθάρισης της σχετικής δαπάνης, οι υπηρεσίες που προορίζονται για αυτή παραλαμβάνονται από τον προϊστάμενο άλλης υπηρεσίας που ορίζεται με την απόφαση ανάθεσης (λχ δεν μπορεί να παραλάβει η οικονομική υπηρεσία, προμήθειες ή υπηρεσίες που προορίζονται για αυτήν, καθόσον είναι η υπηρεσία που προβαίνει στον έλεγχο της νομιμότητας και στην εκκαθάριση της δαπάνης).

Δείτε τις ειδήσεις από την Ανατολική Αττική και όλη την Ελλάδα και όλο τον κόσμο στο irafina.gr.
Κάντε like στη σελίδα του irafina.gr στο Facebook
Ακολούθηστε το irafina.gr στο Twitter

© 2022 - iRafina. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

© 2022 - iRafina. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.