Μαραθώνας: Τι αναφέρουν οι τελευταίες αποφάσεις του Δημάρχου – Ποιοι αναλαμβάνουν τη φύλαξη οδών, κοινόχρηστων χώρων & του Δημαρχείου

Δείτε τι αναφέρουν οι τελευταίες αποφάσεις του Δημάρχου Μαραθώνα Στέργιου Τσίρκα

Αναλυτικά:

«Μετάταξη υπαλλήλου ΙΔΑΧ της ΕΡΤ ΑΕ στον Δήμο Μαραθώνος για λόγους υγείας».

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87τ. Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/2018)
Τις διατάξεις του άρθρου 5 & παρ. 5 του άρθρου 7 του Ν.4440/2016 (ΦΕΚ 224/Α/2016)
Τις διατάξεις του άρθρου 50 του Ν.4674/2020 (ΦΕΚ 53/Α/2020)
Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/521/οικ.10972/27-05-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών
Τον ισχύοντα Ο.Ε.Υ. του Δήμου (Φ.Ε.Κ.3147/ Β/2012)
Την υπ αριθ πρωτ 1344/11361/20-07-2020 βεβαίωση της Κεντρικής Επιτροπής Κινητικότητας σύμφωνα με την οποία η ΚΕΚ γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά στην ικανοποίηση αιτήματος που υπέβαλε η Κ***** Λ***** του Α****** υπάλληλος ιδαχ της ΕΡΤ ΑΕ στην ΚΕΚ για μετάταξη για λόγους υγείας στους Δήμους Ραφήνας Πικερμίου ή Μαραθώνος ή Παλλήνης.
Την υπ αριθ πρωτ 22113/14-12-2020 αίτηση της Κ****** Λ****** του Α******* στο Δήμο Μαραθώνος με θέμα: «Αίτημα μετάταξης στο Δήμου Μαραθώνος» όπου υποβάλει την ανωτέρω βεβαίωση και ζητά τη μετάταξή της στο Δήμο Μαραθώνος για λόγους υγείας.
Την υπ αριθ 1016/2020 απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος με θέμα: Συγκρότηση τριμελούς οργάνου για την αξιολόγηση υποψήφιας για μετάταξη για λόγους υγείας, βάσει του Ν. 4440/2016 (Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας) όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του ν.4590/2019.
Το υπ αριθ πρωτ 22841/29-12-2020 πρακτικό της τριμελούς επιτροπής για την αξιολόγηση υποψήφιας για μετάταξη για λόγους υγείας στο Δήμο Μαραθώνος σύμφωνα με το οποίο η τριμελής επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη μετάταξη της ανωτέρω στο Δήμο Μαραθώνος
Το υπ αριθ πρωτ 1176/27-01-2021 έγγραφο της ΕΡΤ ΑΕ με θέμα : «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας» όπου αναφέρει ότι : δεν υπάρχει κώλυμα από γενική ή ειδική διάταξη για τη μετάταξη της ανωτέρω, έχει διενεργηθεί ο έλεγχος γνησιότητας του τίτλου σπουδών της, δεν της έχει επιβληθεί καμία πειθαρχική ποινή ούτε εκκρεμεί σε βάρος της πειθαρχική δίωξη.
Την από 28-01-2021 βεβαίωση από την Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών για την ύπαρξη πιστώσεων

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Την μετάταξη της Κ****** Λ***** του Α****** υπαλλήλου ιδαχ ΔΕ Διοικητικού της ΕΡΤ ΑΕ στο Δήμο Μαραθώνος, σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση με παράλληλη δέσμευση κενής οργανικής, για λόγους υγείας.

Περίληψη της παρούσας απόφασης να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Δείτε ακόμα:  Ραφήνα: Προσοχή! Ξεκινά από σήμερα Δευτέρα (23/5) η ελεγχόμενη στάθμευση!

Στέργιος Τσίρκας

«Περί έγκριση διενέργειας της παροχής υπηρεσιών φύλαξης και επιτήρησης οδών και κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Μαραθώνος με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών».

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης»
Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
Τις διατάξεις του άρθρου 209 § 9β Ν. 3463/06 όπως ισχύει
Το γεγονός ότι για την υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί η Απόφαση Πολυετούς Ανάληψης Υποχρέωσης Δημάρχου με ΑΔΑ ΨΜ0ΖΩΛΜ-51Ω, η οποία έχει εκδοθεί κατόπιν του τεκμηριωμένου αιτήματος στις 24-06-2021 της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου και έχει καταχωρηθεί με α/α 231 στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/18 [ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι]
Την αναγκαιότητα της εργασίας με τίτλο «Παροχής υπηρεσιών φύλαξης και επιτήρησης οδών και κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Μαραθώνος»
Το πρωτογενές αίτημα που αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ και έλαβε αριθμό 21REQ008807231

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την έγκριση διενέργειας για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης και επιτήρησης οδών και κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Μαραθώνος, συνολικού προϋπολογισμού 14.725,00 Ευρώ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης .

Εγκρίνουμε τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών με τίτλο « Φύλαξη και επιτήρηση οδών και κοινοχρήστων χώρων »

Την αποστολή πρόσκλησης προς τον/την EASYWATCH SECURITY Παύλος Σπ. Σπυριδάκης [1] η οποία θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ για πέντε (5) ημέρες πριν την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης.

Η αξιολόγηση των προσφορών για την εν λόγω προμήθεια θα διενεργηθεί από την αρμόδια Υπηρεσία, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και για το σκοπό αυτό ορίζεται ο υπάλληλος Θωμάς Χαλυβδόπουλος, ο οποίος θα προβεί στην αξιολόγηση της προσφοράς[2] (πχ. εντός τριών ημερών από την παραλαβή των προσφορών).

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό ( 177/2021 ΑΔ ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Στέργιος Τσίρκας

[1] Ή προς περισσότερους ή προς κάθε ενδιαφερόμενο.

[2] (ΒΙΒΛΙΟ Ι) Σε περίπτωση που έχει προσκληθεί να υποβάλλει προσφορά μόνο ένας οικονομικός φορέας η αξιολόγηση συνίσταται στο να διαπιστωθεί εάν η υποβαλλόμενη προσφορά πληροί τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών που έχει ορίσει η υπηρεσία και ότι η προσφερόμενη τιμή δεν υπερβαίνει την τιμή που έχει ορισθεί στον προϋπολογισμό της μελέτης δεδομένου ότι αυτή έχει προκύψει κατόπιν έρευνας αγοράς.

Δείτε ακόμα:  Ραφήνα: Καθαρισμός και διάνοιξη οδού διαφυγής στον Οικισμό του Νέου Πόντου (φωτό)

Σε περίπτωση που έχουν υποβληθεί περισσότερες της μίας προσφορές η αξιολόγηση συνίσταται στο να διαπιστωθεί εάν οι υποβαλλόμενες προσφορές πληρούν τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών που έχουν ορισθεί και να συγκριθούν οι προσφορές ανάλογα με το κριτήριο ανάθεσης (χαμηλότερη τιμή ή συμφερότερη προσφορά) (αρ. 86 Ν. 4412/2016).

(ΒΙΒΛΙΟ ΙΙ) Η ανάθεση γίνεται με κριτήριο την δυνατότητα της καλής και έγκαιρης εκτέλεσης της σύμβασης και της οικονομικής προσφοράς.

«Περί έγκριση διενέργειας υπηρεσίας φύλαξης Δημοτικού Καταστήματος Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνος με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών».

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Τις διατάξεις του άρθρου 118[1] του Ν. 4412/2016 « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
Το γεγονός ότι για την υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί η με αριθμ. πρωτ 9672/31-05-2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ ΩΣΣΒΩΛΜ-4ΒΓ και έχει καταχωρηθεί στο Μητρώο Δεσμεύσεων με α/α 223 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν. 4555/18 [Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι].
Το πρωτογενές αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ 21REQ008469798 2021-04-15.
Το γεγονός ότι απαιτείται η υπηρεσία φύλαξης Δημοτικού Καταστήματος Νέας Μάκρης.
Την προσφορά, σύμφωνα με την οποία η αρμόδια υπηρεσία εισηγείται την ανάθεση της υπηρεσίας στην εταιρεία Μελαδάκης Α. & Μπακοπούλου Θ. Ο.Ε, έναντι του ποσού των 1.032,00 ευρώ, επί πλέον Φ.Π.Α. 24%, σύνολο προσφοράς 1.279,68 €.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α. Αναθέτουμε την εκτέλεση της υπηρεσίας φύλαξης Δημοτικού Καταστήματος Νέας Μάκρης στην εταιρεία Μελαδάκης Α. & Μπακοπούλου Θ. Ο.Ε, με στοιχεία επικοινωνίας: οδός: Λ.Μαραθώνος & Σάββα Παπαπολίτη, Τ.Κ.: 19005, Πόλη: Ν. Μάκρη, τηλ.: 2294092148,6942474043, έναντι του ποσού των 1.032,00 ευρώ, επί πλέον Φ.Π.Α. 24%, 247,68€ , ήτοι συνολικού ποσού 1.279,68 €.

B. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους και έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 10.6278.01 με τίτλο « Παροχή υπηρεσίων φύλαξης Δημοτικού Καταστήματος Νέας Μάκρης».

Γ. Ο χρόνος παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών, ορίζεται στο διάστημα έως 27/07/2021.

Δ. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνεται με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, μετά την υποβολή τιμολογίων από τον προμηθευτή και την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών.

Δείτε ακόμα:  Δ. Μαραθώνα: Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής για τα ΚΔΑΠ για το έτος 2022-2023

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό ( 178/2021 ΑΔ ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Στέργιος Τσίρκας

[1] Ή άρθρου 328 εφόσον οι συμβάσεις εμπίπτουν στις διατάξεις του Βιβλίου ΙΙ.

«Περί διενέργειας, έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών και απευθείας ανάθεσης της προμήθειας πινακίδων σήμανσης».

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 τ. Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Τη με αριθμό 29/2021 Μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος.
Το πρωτογενές αίτημα που αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με αριθμό ΑΔΑΜ 21REQ008731395 2021-06-08.
Την απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης (ΑΑΥ) με αριθ. πρωτ. 8793/19-05-2021, ΑΔΑ: ΩΙΚΒΩΛΜ-1ΤΕ και με α.α. καταχώρησης στο Μητρώο Δεσμεύσεων 219 βάσει της οποίας εγκρίθηκε το πρωτογενές αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ με αριθμό ΑΔΑΜ 21REQ008760891 2021-06-14.
Την με αριθ. πρωτ. 10862/14-06-2021 πρόσκληση για υποβολή προσφοράς, η οποία εστάλη στην εταιρεία: Α. ΓΚΟΓΚΟΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε και αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ.
Την προσφορά της εταιρείας Α. ΓΚΟΓΚΟΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε, η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 11374/22-06-2021.
Το γεγονός ότι η συνολική δαπάνη που απαιτείται για να καλυφθούν οι ετήσιες ανάγκες όλων των υπηρεσιών του Δήμου σε παρεμφερή αγαθά, που κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας και τις συναλλακτικές αντιλήψεις, θεωρούνται όμοια ή ομοειδή ή που, ως εκ της φύσης τους, του αντικειμένου τους, ή της λειτουργικότητάς τους, εντάσσονται σε όμοιες ή παρεμφερείς κατηγορίες αγαθών, δεν υπερβαίνουν το χρηματικό όριο των 30.000,00 Ευρώ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την έγκριση διενέργειας διαδικασίας για την προμήθεια πινακίδων σήμανσης, συνολικού προϋπολογισμού 31.055,80 Ευρώ.

Την έγκριση της με αριθμό 29/2021 Μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος.

Την απευθείας ανάθεση της προμήθειας πινακίδων σήμανσης, στην εταιρεία Α. ΓΚΟΓΚΟΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε, με έδρα την οδό Μήτρου Σαρκουδίνου 60, Τ.Κ. 11745, Ν. Κόσμος, Α.Φ.Μ. 800867408, Δ.Ο.Υ. ΙΖ΄ΑΘΗΝΩΝ, συνολικού ποσού των 31.055,80 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, (ήτοι καθαρό ποσό 25.045,00 €, Φ.Π.Α. 24% 6.010,80 €, σύνολο 31.055,80 €).

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (179/2021 ΑΔ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Στέργιος Τσίρκας