Νέα Μάκρη: Θέση εργασίας στο Ίδρυμα για το Παιδί «Η Παμμακάριστος»

Ο Πρόεδρος του Διοκητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος για το παιδί  «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» (Ν.Π.Ι.Δ.)


Έχοντας υπ΄ όψιν :

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 5/2001 «Οργανισμός Διοίκησης και Λειτουργίας του Κοινωφελούς Ιδρύματος με την επωνυμία Ίδρυμα για το Παιδί «Η Παμμακάριστος» (ΦΕΚ 3 Α΄),
2. Την ανάγκη άμεσης κάλυψης θέσης ψυχολόγου,

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

1 (μία) θέση ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ, πλήρους απασχόλησης, για τις δομές του Ιδρύματος, στη Νέα Μάκρη

Απαιτούμενα προσόντα:

• Πτυχίο ΑΕΙ ή αντίστοιχο, αναγνωρισμένο, ισότιμο τίτλο εξωτερικού
• Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
• Τουλάχιστον 5ετής προϋπηρεσία σε χώρο Ειδικής Αγωγής για εφήβους και ενήλικα άτομα με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος και Νοητική Υστέρηση
• Εκπαίδευση στη χορήγηση ψυχομετρικών εργαλείων
• Εκπαίδευση σε κάποια/ες μέθοδο/μεθόδους ψυχοθεραπείας
• Γνώση αγγλικών τουλάχιστον σε επίπεδο C1
• Απολυτήριο στρατού ή δικαιολογητικά νόμιμης και μόνιμης απαλλαγής από τις στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άρρενες υποψηφίους

Δείτε ακόμα:  Όταν ο Νίκος Καζαντζάκης γνώρισε τον έρωτα της ζωής του στη Ραφήνα!

Επιθυμητά προσόντα:

• Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας
• Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών
• Γνώσεις χρήσης Η/Υ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν, είτε στη Γραμματεία του Ιδρύματος (Λ. Μαραθώνος 1, Νέα Μάκρη ), είτε στο κεντρικό e-mail του Ιδρύματος info@pammakaristos.eu τα ακόλουθα:

• Αίτηση
• Τίτλους σπουδών & εκπαιδεύσεων
• Αντίγραφο άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
• Βιογραφικό σημείωμα
• Αποδεικτικά προϋπηρεσίας
• Αντίγραφο ποινικού μητρώου
• Συστατικές επιστολές (εάν υπάρχουν)
• Κάθε άλλο στοιχείο που ενισχύει την υποψηφιότητά του

Δείτε ακόμα:  Η θρυλική ιστορία του στοιχειωμένου Γεφυριού του Πικερμίου…

Όσοι πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα, θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη.

Για κάθε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη γραμματεία του Ιδρύματος, καθημερινά, μεταξύ 10.00 -14.00:
Tel.: 22940 – 91206/96013
Fax: 22940 – 91407
E- mail: info@pammakaristos.eu
Διεύθυνση φορέα: Λεωφόρος Μαραθώνος 1, Νέα Μάκρη 19005

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Νικόλαος Ρούσσος