Νέα Μάκρη: Θέση εργασίας στο Ίδρυμα για το Παιδί «Η Παμμακάριστος»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» (Ν.Π.Ι.Δ.)


Έχοντας υπ΄ όψιν :

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 5/2001 «Οργανισμός Διοίκησης και Λειτουργίας του Κοινωφελούς Ιδρύματος με την επωνυμία Ίδρυμα για το Παιδί «Η Παμμακάριστος» (ΦΕΚ 3 Α΄).
2. Την ανάγκη άμεσης κάλυψης της θέσης Λογιστού.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

1 (μία) θέση Λογιστή πλήρους απασχόλησης

Απαιτούμενα προσόντα:

• Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ Οικονομικής κατεύθυνσης
• Πολύ Καλή γνώση Φορολογικής νομοθεσίας
• Εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχη θέση
• Πολύ καλή γνώση των προγραμμάτων MSOffice (ιδίως MSExcel)
• Άδεια Λογιστή Α’ τάξης

Πρόσθετα προσόντα:

• Γνώση EPSILONNET συστημάτων θα εκτιμηθεί
• Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για άνδρες υποψήφιους.
• Πνεύμα συνεργασίας και διάθεση εκπαίδευσης
• Ευχάριστη προσωπικότητα και ομαδικό πνεύμα συνεργασίας
• Ακεραιότητα, υπευθυνότητα, διαθεσιμότητα και αξιοπιστία
• Επιθυμητό κάτοικος της ευρύτερης περιοχής

Παροχές

• Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον
• Πλήρης απασχόληση και ασφάλιση
• Δυνατότητα εξέλιξης
• Δυνατότητα εκπαίδευσης

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν την αίτηση τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι τη Παρασκευή 18/10/2019 στη Διεύθυνση του Ιδρύματος (Λ. Μαραθώνος 1, Νέα Μάκρη) ή με email info@pammakaristos.eu

• Βιογραφικό σημείωμα
• Αποδεικτικά προϋπηρεσίας
• Κάθε άλλο στοιχείο που ενισχύει την υποψηφιότητα του

Για κάθε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη γραμματεία του Ιδρύματος:

Tel.: 22940 – 91206/96013
Fax: 22940 – 91407
E- mail: info@pammakaristos.eu
Διεύθυνση φορέα: Λεωφόρος Μαραθώνος 1, Νέα Μάκρη 19005

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Νικόλαος Ρούσσος