Πικέρμι: Προσλήψεις στο Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας – Όλες οι ειδικότητες


Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Eξοικονόμησης Eνέργειας (ΚΑΠΕ) προκηρύσσει την πλήρωση επτά (7) θέσεων για την υλοποίηση διαφόρων έργων στον φορέα.

Προτίθεται να συμβληθεί με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προσλήψεων που το διέπει, με εξειδικευμένο έκτακτο επιστημονικό προσωπικό, με συγκεκριμένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, όπως αυτά παρατίθενται στη συνέχεια.

Οι ειδικότητες που ζητούνται ανά έργο έχουν εξής:

➢ Τρεις Μηχανικοί ΠΕ, με ποσοστό συμμετοχής στο Έργο 40%

Έργο: «Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 2014-21 (ΧΜ ΕΟΧ 2014- 21)/ Management (Διαχείριση Προγράμματος)».

Η διάρκεια των συμβάσεων θα είναι είκοσι έξι (26) μήνες

➢ Μία/Ένας Μηχανικός ΠΕ/ΤΕ (1 θέση), με ποσοστό συμμετοχής στο Έργο 40%.

Έργο: «Συνεργατικός Σχηματισμός Καινοτομίας για την Ανάπτυξη Συνδυαστικών Προϊόντων, Υπηρεσιών και Εφαρμογών Τεχνολογιών ΑΠΕ & ΕΞΕ σε Υποδομές Σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης» (ΟΠΣ 3875), Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020

Δείτε ακόμα:  Χορηγία για τις διακρίσεις του Λουκά Πρωτονοτάριου με την συμβολή του Δήμου Μαραθώνος

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι δώδεκα μήνες (12 μήνες).

➢ Μία/Ένας Οικονομολόγος ΠΕ (μια θέση), με ποσοστό συμμετοχής στο Έργο 100%

Έργο: «Χρηματοδοτικός Μηχανικός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 2014-21 (ΧΜ ΕΟΧ 2014- 21) / Management (Διαχείριση Προγράμματος)»

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι είκοσι τέσσερις μήνες (24 μήνες).

➢ Μία/Ένας Τεχνολόγος Δασοπονίας

Έργο: «”BIKE” Biofuels production at low – lluc risK for European sustainable bioeconomy, H2020, WP leader»

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι δώδεκα μήνες (12μήνες).

➢ Μία/Ένας Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ (1 Θέση), με αποκλειστική συμμετοχή στο έργο (100%)

Έργο: «Ολοκληρωμένη Πλατφόρμα Ευφυών Εφαρμογών Παρακολούθησης Λειτουργίας και Αειφόρου Ενεργειακής Διαχείρισης Δικτύων Ύδρευσης» και ακρωνύμιο «PERMANENT» στo πλαίσιο της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» – Β ΚΥΚΛΟΣ (ΕΠΑΝΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020)-κωδικός έργου ΠΣΚΕ: Τ2ΕΔΚ-04177, MIS (ΟΠΣ): 5069945.

Δείτε ακόμα:  Προειδοποίηση από την Πολιτική Προστασία Ραφήνας - Πικερμίου: Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς την Παρασκευή

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι 18 μήνες και ορίζεται ως έναρξη η ημερομηνία υπογραφής της

Υποβολή δικαιολογητικών

Οι υποψήφιες/οι καλούνται να υποβάλουν αίτηση, όπου θα αναφέρεται ευκρινώς η θέση ενδιαφέροντός τους (κωδικός θέσης), η οποία θα συνοδεύεται από πλήρη φάκελο δικαιολογητικών, ήτοι:

Βιογραφικό σημείωμα,
Φωτοτυπία 2 όψεων ταυτότητας,
Φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών από τα οποία θα προκύπτει και ο βαθμός πτυχίου – διπλώματος,
Βεβαιώσεις Προϋπηρεσίας,

Απαραίτητα δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύεται η γνώση ξένης γλώσσας,
Ό,τι άλλο κρίνουν οι υποψήφιες/οι ότι άπτεται των απαιτούμενων προσόντων και εκτιμούν ότι θα βοηθήσει στην επιλογή τους.

Οι μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί τίτλοι σπουδών, όπως και ο βασικός τίτλος σπουδών, εφόσον αποκτήθηκαν στο εξωτερικό, θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από τον ΔΟΑΤΑΠ. Οι εν λόγω τίτλοι θα πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικό αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτού με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων.

Δείτε ακόμα:  32 προσλήψεις στο Δήμο Παλλήνης

Προθεσμία υποβολής συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την υποψηφιότητα τους από την Τρίτη 22 Ιουνίου 2021. Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής στα γραφεία του ΚΑΠΕ ορίζεται η Τετάρτη 7 Ιουλίου 2021 και ώρα 14:00.

Οι αιτήσεις με τα συνοδευτικά στοιχεία θα πρέπει να κατατεθούν ή να αποσταλούν ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή στη Δ/νση:

Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας, 19ο χλμ. Λεωφόρος Μαραθώνος, 19009 Πικέρμι Αττικής, υπόψη κας Αικ. Μπεχράκη, με την ένδειξη: «Αίτηση για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με Συμβάσεις Ανάθεσης Έργου, για την εκτέλεση Προγραμμάτων που υλοποιεί το ΚΑΠΕ».

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη ΕΔΩ