Ραφήνα – Πικέρμι: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμέτοχη στη δημοτική επιτροπή διαβούλευσης


Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) <Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Δ/σης- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ>, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 78 του Ν.4555/18 ο Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου, προκειμένου να συγκροτήσει τη νέα Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης με θητεία που θα λήγει στις 31/12/2023, απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση στα διοικητικά συμβούλια :

α) των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων
β) των επιστημονικών συλλόγων και φορέων
γ) των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών
δ) των εργαζομένων στο δήμο και τα νομικά του πρόσωπα
ε) των ενώσεων και συλλόγων γονέων
στ) των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων
ζ) των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών
η) άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών
θ) εκπρόσωποι των τοπικών συμβουλίων νέων εφόσον το επιθυμούν, να εκφράσουν τη βούλησή τους για συμμετοχή στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου, ορίζοντας εγγράφως τους εκπροσώπους τους (έναν τακτικό κι έναν αναπληρωτή).

Ακόμη, η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται επίσης, και σε δημότες του Δήμου Ραφήνας Πικερμίου που επιθυμούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για της συμμετοχή τους στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης.
Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος πολίτης ο οποίος είναι εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου να υποβάλει αίτηση για την εγγραφή του στον ειδικό κατάλογο από τον οποίο θα κληρωθούν οι δημότες – μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.

Δείτε ακόμα:  Ραφήνα: Δεκτή η δωρεά του Δημάρχου Ευαγγ. Μπουρνούς, για την προτομή του Ελ. Βενιζέλου

Η αίτηση συντάσσεται στο έντυπο της υπεύθυνης δήλωσης και περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία του αιτούντα (συμπεριλαμβανομένων και των στοιχείων επικοινωνίας) κι έχει το ακόλουθο περιεχόμενο : «Δηλώνω ότι είμαι εγγεγραμμένος-η στον εκλογικό κατάλογο του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου, εκλογικό Διαμέρισμα ……… με Ειδικό Εκλογικό Αριθμό ………… κι επιθυμώ να εγγραφώ στον κατάλογο των δημοτών του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου από τον οποίο θα προκύψουν με κλήρωση οι δημότες, μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης για τη θητεία 2019-2023 της Δημοτικής Αρχής».

Δείτε ακόμα:  Στις φλόγες τυλίχθηκε φορτηγό στον Γέρακα

Οι αρμοδιότητες της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης είναι οι εξής:

α) Γνωμοδοτεί στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα δράσης του δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου.
β) Γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέμπονται σε αυτή από το δημοτικό συμβούλιο ή τον δήμαρχο.
γ) Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του δήμου και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.
δ) Δύναται να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 79 του Κ.Δ.Κ..

Ο συνολικός αριθμός των μελών της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης πλην των δημοτών και συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου μπορεί να είναι από είκοσι πέντε (25) έως πενήντα (50) μέλη. Στη Δ.Ε.Δ. συμμετέχουν και δημότες σε αριθμό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του αριθμού των μελών εκπροσώπων φορέων, οι οποίοι ορίζονται μετά από κλήρωση, μεταξύ των εγγεγραμμένων στον ειδικό κατάλογο που θα τηρείται στο δήμο και στον οποίο μπορεί να εγγράφεται κάθε δημότης που είναι εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους του δήμου. Στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης προεδρεύει ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης συγκροτείται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η δε διάρκεια της θητείας της ακολουθεί τη θητεία των δημοτικών αρχών

Δείτε ακόμα:  Μεταμεσονύχτιο μπλακ άουτ στην πλατεία της Ραφήνας! (βίντεο)

Για τη συμμετοχή στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν με τους εξής τρόπους :

1.εγγράφως στο Δημαρχείο Ραφήνας, ισόγειο, Γραφείο Πρωτοκόλλου – Αραφηνίδων Αλών 12, Ραφήνα.
2. με fax στο 22940-23481
3. με email στη δνση grafeio-dimarxou@0164.syzefxis.gov.gr

Η προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος λήγει την 08η Νοεμβρίου 2019 ημέρα Παρασκευή.

Η συμμετοχή στην Επιτροπή είναι εθελοντική και άμισθη.

Ο Δήμαρχος Ραφήνας-Πικερμίου
Ευάγγελος Μπουρνούς