Ραφήνα: Ανοικτός διαγωνισμός για παρεμβάσεις αποκατάστασης και ανάδειξης του Λόφου του Οχυρού


Η Οικονομική Επιτροπή διακηρύττει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27,95§2α,121 του Ν4412/16 για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου :
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΛΟΦΟ ΤΟΥ ΟΧΥΡΟΥ –
ΥΠΟΕΡΓΟ 2 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΙ ESCAPE ROOM»

Προϋπολογισμού Δαπάνης 2.800.000,00 ευρώ. ( με ΦΠΑ 24 %)

Ο διαγωνισμός θα γίνει με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ στη διαδικτυακή πύλη www.promitheous.gov.gr του συστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν4412/16.

Ο Διαγωνισμός έχει αναρτηθεί στο ΕΣΗΔΗΣ με αριθμό: 95040

Το έργο αφορά την ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ και ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΛΟΦΟΥ ΤΟΥ ΟΧΥΡΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ, μαζί με την διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του. Το Έργο περιλαμβάνει όλες τις οικοδομικές εργασίες και όλες τις εργασίες των ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων.

Ο Τύπος Αναθέτουσας Αρχής & Δραστηριότητα που αυτή ασκεί είναι: Μη Κυβερνητική Αναθέτουσα Αρχή Υποτομέας Ο.Τ.Α., Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού/ Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες

Η σύμβαση δεν αφορά από κοινού διαδικασία δημόσιας σύμβασης και δεν ανατίθεται από κεντρική
αρχή αγορών.

Ο Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός και η επιλογή Αναδόχου θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Για την συμμετοχή απαιτούνται τα δικαιολογητικά του άρθρου 24.2 της Διακήρυξης.

ΜΟΝΟ η ηλεκτρονική υποβολή προσφορών, γίνεται δεκτή.
Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές

Δείτε ακόμα:  Πολύωρη διακοπή ρεύματος την Τετάρτη στη Ραφήνα

Για το χρόνο ισχύος προσφορών, κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό, κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν.4412/2016, για διάστημα 6 μηνών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 11/02/2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα10:00πμ (λήξη επιδόσεως προσφορών) ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, από όπου θα αντληθούν όλα τα στοιχεία της διαδικασίας ανάθεσης

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 17/02/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00πμ

Ως ημερομηνία επίσκεψης στον τόπο του έργου και ενημέρωσης επι των στοιχείων αυτού ορίζεται η 04/02/2021 και η 05/02/2021 και ώρα 10:00πμ

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα EΣΠΑ κατά το ποσό των 1.609.920,00€ καθώς και από ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου κατά 1.190.080€ Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ,ΗΛ/ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ και ΠΡΑΣΙΝΟΥ και ενώσεις οικονομικών φορέων υπό τους όρους του άρθρου 21 §1,2,3 της διακήρυξης και του άρθρου 79§1ε και 3β του Ν4412/16, Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι το επί μέρους ποσοστών έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί της εκατό (%) κατά κατηγορία εργασιών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2α του Ν. 4412/2016.

Η Σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα

Δείτε ακόμα:  Ραφήνα: Τι γύρευε ο Κώστας Καραμανλής έξω από το Δημαρχείο; (φωτό)

Θα πρέπει να κατατεθεί, επίσης, το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ).

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Ο Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος Ένωσης.

Οι Ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και
της παρ. 1 (ε) του άρθρου 76 του Ν.4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω Ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η Ένωση αναδειχθεί ανάδοχος, η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια, που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (π.χ. κοινοπραξία).

Λόγοι αποκλεισμού ισχύουν σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν.4412/16 και το άρθρο 22 της διακήρυξης.

Ως Κριτήρια επιλογής και σε ότι αφορά στην καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, απαιτείται οι οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους.

Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) στις κατηγορίες 2η καί άνω (άρθρο 59 του Ν.4278/2014 (ΦΕΚ 157/Α/4-8-2014) για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ & 1η καί άνω (άρθρο 59 του Ν.4278/2014 (ΦΕΚ 157/Α/4-8-2014) για έργα ΗΛ/ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ και 1η καί άνω (άρθρο 59 του Ν.4278/2014 (ΦΕΚ 157/Α/4-8-2014) για έργα ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016, πρέπει να δραστηριοποιούνται στην κατηγορία έργων ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ,ΗΛ/ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ και ΠΡΑΣΙΝΟΥ και να περιλαμβάνουν βασική στελέχωση αντίστοιχη με αυτή των απαιτούμενων τάξεων του ΜΕΕΠ με ανάλογη
εφαρμογή του άρ.100 του ν. 3669/2008.

Δείτε ακόμα:  Εικόνες και βίντεο από την κατάσβεση της φωτιάς στο Σέσι Γραμματικού

Η εγγύηση συμμετοχής στην δημοπρασία είναι 45.160,00 ευρώ. και θα απευθύνεται προς Δήμο Ραφήνας-Πικερμίου της Περιφέρειας Αττικής και συντάσσεται με βάση το άρθρο 15 της Διακήρυξης. Και η διάρκεια ισχύος 7 μηνών ήτοι μέχρι 11/09/2021.

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 04/02/2021 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά
με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις 08/02/2021

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε 540ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής
της σύμβασης.

Η έγκριση των όρων δημοπράτησης με την υπ’ αριθμό 3/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου .

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ. πρωτ. 564/12-1-2021 για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2021 , η με αρ.πρωτ. 565/12-1-2021 απόφαση για την ανάληψη πολυετούς υποχρέωσης , με αρ. 123 καταχώρηση στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Δ.Ο.Υ, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4 του π.δ 80/2016 )

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί, επίσης, από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΟΥΡΝΟΥΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ,

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΠΕΡΙΛΗΨΗ,

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ,

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ,

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ