Ραφήνα: Δημόσιος Πλειοδοτικός Διαγωνισμός από τον ΟΛΡ για την καντίνα στις Μαρίκες


Η Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας Α.Ε. προκηρύσσει Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με κλειστές προσφορές και σε περίπτωση ισοψηφίας, συνέχιση του Διαγωνισμού με προφορικές προσφορές, για την προσωρινή παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου συνολικής έκτασης 290τ.μ. ο οποίος αποτελείται από προκατασκευασμένο οικίσκο επιφάνειας 10τ.μ. με χρήση αναψυκτηρίου – περιπτέρου, από ξύλινα κινητά πλαίσια επιφάνειας 30τ.μ. και υπαίθριο χώρο επιφάνειας 250τ.μ., στην παραλία «ΜΑΡΙΚΕΣ», που βρίσκεται εντός της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ραφήνας, δικαιοδοσίας Ο.Λ.Ρ. Α.Ε., χρονικής διάρκειας μέχρι τριών (3) ετών με ετήσια ανανέωση με Απόφαση του Διοικούντος Οργάνου, με ημερομηνία έναρξης από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής Βεβαίωσης Παραχώρησης, με σκοπό την λειτουργία ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ με ανάπτυξη ξαπλώστρων και ομπρελών, ετήσιου Προϋπολογισμού είκοσι χιλιάδων και δέκα ευρώ (€ 20.010,00) πλέον χαρτοσήμου 3,6%.

Ως εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το ποσό των χιλίων εξακοσίων εβδομήντα ευρώ (€ 1.670,00).

Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής στις 27 Απριλίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ στα γραφεία του Οργανισμού Λιμένος Ραφήνας, οδός Ακτή Ανδρέα Γ. Παπανδρέου (1ος όροφος), σύμφωνα με τους όρους της λεπτομερούς Διακηρύξεως.

Δείτε ακόμα:  «Μπαράζ» παρατάσεων στον διαγωνισμό για τη μονάδα αποβλήτων στο Γραμματικό

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της Διακήρυξης, στα γραφεία του Οργανισμού Λιμένος Ραφήνας Α.Ε. τηλ. 22940-22840, 22940-23605 κάθε εργάσιμη ημέρα και κατά τις ώρες 08:30-14:30 καθώς και στην ιστοσελίδα της «Ο.Λ.Ρ. Α.Ε.» στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.rafinaport.gr (επιλογή ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ).

Κατεβάστε την ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Κατεβάστε τη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ