Ραφήνα: Ξεκίνησαν οι διαδικασίες για την διαπλάτυνση της οδού Αρίωνος

Ξεκίνησαν οι διαδικασίες για την διαπλάτυνση της οδού Αρίωνος στη Ραφήνα

Πιο συγκεκριμένα συζητήθηκε στην οικονομική επιτροπή το θέμα της έγκρισης σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου και της «ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.» για την ανάθεση υπηρεσιών: «ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ, ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ ΠΑΡΟΔΙΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΡΙΩΝΟΣ».

Η οδός Αρίωνος αποτελεί περιφερειακή οδό, με σημαντική συμβολή στην παροχέτευση της κυκλοφορίας μεταξύ της Λεωφόρου Μαραθώνος και των οικισμών των Δήμων Ραφήνας – Πικερμίου και Σπάτων – Αρτέμιδος.

Επίσης σε αυτή συμβάλλουν δημοτικές και αγροτικές οδοί, που εξυπηρετούν διάφορες δραστηριότητες στην ευρύτερη περιοχή.

Ο Δήμος Ραφήνας Πικερμίου το καλοκαίρι δέχεται χιλιάδες επισκέπτες και τουρίστες λόγω της ιδιαίτερης γεωγραφικής του θέσης, αφού εντός των διοικητικών του ορίων εκτείνεται σημαντικού μήκους ακτογραμμή και επιβατικός λιμένας, με τον πληθυσμό του να πολλαπλασιάζεται το καλοκαίρι.

Επί της οδού Αρίωνος θα κατασκευαστεί το «Παραολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο» το οποίο προβλέπεται να καλύψει όλες τις αθλητικές ανάγκες των αθλητών ΑΜΕΑ και σχεδιάζεται ώστε να έχει προδιαγραφές τέλεσης Διεθνών Αγώνων.

Η θέση του έργου, κοντά στον Διεθνή Αερολιμένα Ελευθέριος Βενιζέλος και στο λιμάνι της Ραφήνας, με εύκολη πρόσβαση από κεντρικές οδικές αρτηρίες (Αττική οδός, Λεωφόρος Μαραθώνος, Περιφερειακή Υμηττού) και σε κοντινή απόσταση από την μελλοντική επέκταση του Προαστιακού είναι κομβική.

Η υλοποίησή του αναμένεται να αυξήσει σημαντικά τον κυκλοφοριακό φόρτο της οδού Αρίωνος .

Σύμφωνα με την με αριθμό 1049/2021 Απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, το έργο: “ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΡΑΦΗΝΑΣ – ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ”, με κωδικό 2021ΕΠ08500003, έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2021 με προϋπολογισμό 36.173.686,97 €, στη ΣΑΕΠ 085, με τελικό σκοπό την ένταξή τους στο Ε.Π. «Αττική 2021-2027»

Σύμφωνα με την από 21-07-2021 σύμβαση μεταξύ της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε.» (Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε.) και του Αναδόχου με την επωνυμία «ΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. για την κατασκευή του έργου με τίτλο: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΡΑΦΗΝΑΣ – ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΚΑΙ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ” και το χρονοδιάγραμμα κατασκευής αυτού, η έναρξη των εργασιών κατασκευής του Αγωγού Ε διάθεσης των επεξεργασμένων εκροών του ΚΕΛ, ο οποίος χωροθετείται επί της οδού Αρίωνος, θα γίνει στις 15-11-2021. Για την εκτέλεση των εν λόγω εργασιών θα γίνει κατάληψη σημαντικού τμήματος του οδοστρώματος.

Στα πλαίσια κατασκευής του έργου: «Κατασκευή της υπόγειας γραμμής μεταφοράς 150KV μεταξύ της Ραφήνας και του ΚΥΤ Παλλήνης» το οποίο υλοποιήθηκε επί της οδού Αρίωνος, καταλαμβάνει τμήμα του οδοστρώματος και ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2019, υπεγράφη στις 09/08/2018 μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου και Αιολικά Πάρκα Ανατολικής Πρινιάς Α.Ε., σχετικά με τη συμμετοχή της Αιολικά Πάρκα Ανατολικής Πρινιάς Α.Ε. στη δαπάνη αποζημίωσης σε αναγκαστική απαλλοτρίωση για τη διαπλάτυνση της οδού Αρίωνος  στα όρια του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου.

Σύμφωνα με το ανωτέρω, αν η εν λόγω απαλλοτρίωση δεν έχει συντελεστεί εντός τριετίας από την κατάρτισή του η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από το Δήμο να της επιστρέψει νομιμοτόκως κάθε ποσό που θα έχει καταβάλει για την εν λόγω αιτία.

Επιπλέον η οδός Αρίωνος χαρακτηρίζεται από κακή κατάσταση οδοστρώματος σε συνδυασμό με στενότητα του μεταβλητού πλάτους καταστρώματός της, του ανεπαρκούς φωτισμού, καθώς και
της μη ύπαρξης πεζοδρομίου.

Εκ των ανωτέρω προκύπτει ότι:

• Το πλάτος της οδού Αρίωνος δεν επαρκεί για την υποδοχή των δικτύων που προβλέπεται να διέλθουν από αυτή και δεν δύναται να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των δημοτών αλλά και του κοινωνικού συνόλου.

• Όλες οι μετακινήσεις, επί της οδού, λαμβάνουν χώρα μέσα σε ένα ήδη κακό κυκλοφοριακό μοντέλο λειτουργίας, με τον κυκλοφοριακό φόρτο να αναμένεται να αυξηθεί κατακόρυφα.

• Επιπροσθέτως έχει εκπνεύσει η τιθέμενη στο ανωτέρω αναφερόμενο μνημόνιο συνεργασίας προθεσμία, και αν δεν ολοκληρωθούν τα προβλεπόμενα το συντομότερο δυνατό αυτό θα έχει σοβαρές οικονομικές συνέπειες για το Δήμο.

Ο Δήμος Ραφήνας – Πικερμίου και συγκεκριμένα η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών δεν δύναται, συνεπεία της υποστελέχωσης και του ήδη βεβαρυμμένου της με πολλαπλές αρμοδιότητες προγράμματος να υλοποιήσει την υπηρεσία «ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ, ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ ΠΑΡΟΔΙΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΡΙΩΝΟΣ».

Το θέμα πέρασε κατά πλειοψηφία μειοψηφούσης της δημοτικής συμβούλου κας Αραπκιλή-Βιάδη Μαρίας

Πιο συγκεκριμένα εγκρίθηκαν

1. Το σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.» με τίτλο «ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ, ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ ΠΑΡΟΔΙΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΡΙΩΝΟΣ», συνολικού ποσού ύψους εκατόν σαράντα οκτώ χιλιάδων εκατόν πενήντα τρία ευρώ και ογδόντα πέντε σεντς 148.153,85 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), όπως αυτό προέκυψε από την εφαρμογή έκπτωσης 30% επί του προϋπολογισμού ύψους 170.684,15 € (άνευ ΦΠΑ)..

2. Τον ορισμό των μελών της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης με τους αναπληρωτές τους, ως
κατωτέρω:

Κύρια μέλη

• Κολοβού Ευανθία, Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ, ως Πρόεδρος
• Καστρίσιος Παναγιώτης, Τοπογράφος Μηχανικός ΤΕ, μέλος

Αναπληρωτές

• Φαρμάκης Κωνσταντίνος, Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ, ως Πρόεδρος
• Πλακάς Γεώργιος, Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ , μέλος

Γίνεται μνεία από την ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.ΤΑ ορίζεται τακτικό μέλος

• Κατσάνου Δήμητρα, Δ/ντρια Οικονομικών, μέλος, από την ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.ΤΑ

Και Αναπληρωτής αυτής

Λυγερός Πάνος, στέλεχοε τμήματος μελετών, μέλος, από την ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.ΤΑ

Δείτε τις ειδήσεις από την Ανατολική Αττική και όλη την Ελλάδα και όλο τον κόσμο στο irafina.gr.
Κάντε like στη σελίδα του irafina.gr στο Facebook
Ακολούθηστε το irafina.gr στο Twitter

© 2022 - iRafina. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

© 2022 - iRafina. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.