Ραφήνα: Νέος διαγωνισμός για την αποπεράτωση του νέου Αμφιθεάτρου στο Πνευματικό Κέντρο

Δημοσιεύθηκε ο νέος διαγωνισμός για την αποπεράτωση του νέου Αμφιθεάτρου στο Πνευματικό Κέντρο Ραφήνας

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 18 της παρούσας διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος «ΕΣΗΔΗΣ- ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ» και υπογράφονται, τουλάχιστον, με προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, η οποία υποστηρίζεται από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016. 16

Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς ακολουθούν τη διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 παρ. 1.2 έως 1.4 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)(εφεξής «ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)».

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υποχρεωτικά υπογράφεται, σύμφωνα με τα ανωτέρω, είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους, νομίμως εξουσιοδοτημένο.

Στην προσφορά, προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής
αμοιβής μεταξύ τους, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.

Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου

Πρόκειται να εκτελεσθούν οι παρακάτω εργασίες:

1 ) ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΞΩΣΤΗ 50 ΘΕΣΕΩΝ (ΠΑΤΩΜΑ ΚΑΙ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ Η/Μ)

2) ΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΚΗΝΗΣ, με στόχο την προσαρμογή του μεγέθους της στη δυναμικότητα του θεάτρου.

3) ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ –ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 185 ΘΕΣΕΩΝ – με προτάσεις όσον αφορά τις επενδύσεις των τοίχων, την ακουστική οροφή, τα καθίσματα, τις βασικές εργασίες στη σκηνή (κυκλόραμα, παρασκήνια, αυλαία, φωτισμό)

4) ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΦΟΥΑΓΙΕ , με την προσθήκη της κλίμακας ανόδου στον εξώστη και την πρόταση διαμόρφωσης του βεστιαρίου .

5) ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΠΑΡ, του υποκείμενου του ισόγειου φουαγιέ, με τη συγκεκριμένη χωροθέτηση παρασκευαστηρίου και πάγκου bar.

6) ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΨΕΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ, με στόχο την προσαρμογή του στη σύγχρονη αρχιτεκτονική αισθητική και την ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ.

7) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΜΕΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η πρόσβαση των ΑΜΚ στο θέατρο, η ευκολία στη μεταφορά σκηνικών και θεατρικού εξοπλισμού από το βορεινό τμήμα του περιβάλλοντα και η άμεση πρόσβαση του πνευματικού κέντρου από βορρά , από το κύριο τμήμα του ακαλύπτου χώρου του οικοπέδου με την κατεδάφιση των υφισταμένων κερκίδων.

Επισυναπτόμενα Αρχεία:

PDF icon ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ,

PDF icon ΠΕΡΙΛΗΨΗ,

PDF icon ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ,

PDF icon ΕΣΥ,

PDF icon ΣΑΥ,

PDF icon ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΜ,

PDF icon ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΧΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ,

PDF icon ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ,

PDF icon ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΜ,

PDF icon ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ,

PDF icon ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ,
PDF icon ΦΑΥ

 

Δείτε τις ειδήσεις από την Ανατολική Αττική και όλη την Ελλάδα και όλο τον κόσμο στο irafina.gr.
Κάντε like στη σελίδα του irafina.gr στο Facebook
Ακολούθηστε το irafina.gr στο Twitter

© 2022 - iRafina. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

© 2022 - iRafina. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.