Ραφήνα – Πικέρμι: Νέα ειδική σύμβουλος για δράσεις που αφορούν άτομα με αναπηρίες


Η κα. Kυριακή – Ιουλία Σταυρίδου, αναλαμβάνει καθήκοντά άμισθου ειδικού συμβούλου στο Δήμο Ραφήνας Πικερμίου, για θέματα λειτουργίας των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου, που αφορούν τις δράσεις που αναλαμβάνει ο Δήμος για τα άτομα με αναπηρίες

Αναλυτικά η απόφαση του Δημάρχου Ραφήνας Πικερμίου Ευάγγελου Μπουρνούς αναφέρει:

Ο Δήμαρχος Ραφήνας-Πικερμίου

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα «Καλλικράτης» (Α’ 87) όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.

Δείτε ακόμα:  Νέος επισκέπτης του υδροβιότοπου και του λιμανιού της Ραφήνας (φωτό)

2. Την παρ. 11 του άρθρου 45 του Ν. 3979/2011 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου
11 του Ν.4674/2020 (ΦΕΚ 53/Α΄/11.3.2020)

3. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ραφήνας Πικερμίου (ΦΕΚ 1845/Β΄/29-7-
2013) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Την ανάγκη για επικουρία του Δημάρχου Ραφήνας Πικερμίου σε θέματα λειτουργίας των
κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου, που αφορούν τις δράσεις που αναλαμβάνει ο Δήμος για τα
άτομα με αναπηρίες.

5. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν επιβαρύνεται ο προϋπολογισμός του Δήμου.

Δείτε ακόμα:  Δ. Γκικάκη: Αναποτελεσματική και ανεπαρκής η διαδρομή διαφυγής ΑΜΕΑ στο Μπλε Λιμανάκι Ραφήνας (έγγραφα)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Αναθέτει στην Kυριακή – Ιουλία Σταυρίδου, καθήκοντα άμισθου ειδικού συμβούλου σε θέματα
λειτουργίας των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου, που αφορούν τις δράσεις που αναλαμβάνει ο
Δήμος για τα άτομα με αναπηρίες.

Η παρούσα ισχύει από 12.1.2022 και έως ανάκλησής της

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ – ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΟΥΡΝΟΥ