Ραφήνα: Βαρύ πρόστιμο για βοθρολύµατα στο δρόµο!


Βαριά έπεσε η «καμπάνα» από τον Δήμο Ραφήνας – Πικερμίου, αφού με απόφαση του Δημάρχου Ευάγγελου Μπουρνούς, επιβλήθηκε πρόστιμο 1.000 ευρώ για ρύπανση κοινοχρήστων χώρων.


Πιο συγκεκριμένα, η απόφαση αναφέρει:

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ έχοντας υπόψη :

1. Την αριθ. πρωτ. ΠΕΑ 1566/2-6-2020 αυτοψία που διενεργήθηκε από υπαλλήλους της υπηρεσίας ύδρευσης – αποχέτευσης επί της οδού Α……….ν 22 Α.Γ από το συγκρότηµα µεζονετών, διαπιστώθηκε ότι υπήρχαν βοθρολύµατα στο δρόµο, που καταλήγουν στο φρεάτιο του ∆ήµου Ραφήνας Πικερµίου.

2. Τις µε αρ.8/2015 & 9/2015 Αποφάσεις ∆ηµοτικού Συµβουλίου όπως αντικαταστάθηκαν µε την µε αρ.106/2016 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβούλιου περί έγκρισης κανονισµού καθαριότητας & πρασίνου και πίνακα καθορισµού προστίµου. «Απαγορεύεται αυστηρά η ρίψη στους δρόµους , σε οικόπεδα και σε λοιπούς χώρους υγρών αποχέτευσης ακόµη και αν προέρχονται από βιολογικό καθαρισµό , όπως και η παράνοµη σύνδεση των αποχετεύσεων σε αγωγούς όµβριων υδάτων. Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιµο που ανέρχεται στο ποσό των 1.000,00 € και σε κάθε επανάληψη σε διπλασιασµό του ποσού αυτού ».

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Την επιβολή προστίµου σύµφωνα µε το άρθρο 22 παρ. α του κανονισµού Καθαριότητας και Πρασίνου του ∆ήµου Ραφήνας – Πικερµίου και την µε αριθ.106/2016 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου , ποσού 1.000,00 € στους :

1) Χ…… M…… του Ν. µε Α.Φ.Μ ………..
2) Σ…… Ε……. µε Α.Φ.Μ……..
3) Π…… ∆…….. του Ι. µε Α.Φ.Μ. ………..
4) Σ…… Α……. του Π. µε Α.Φ.Μ ………..
5) Κ……M…….. του ∆. µε Α.Φ.Μ ………..
6) Σ…… Κ…….. µε Α.Φ.Μ. ………
7) Γ…….Γ…….. του Ν. µε Α.Φ.Μ. ……….
8) Γ…… Γ…….. του Ν. µε Α.Φ.Μ. ……….
9) Μ….. Ε………του Ν. µε Α.Φ.Μ. ………..
10) Κ…..Ο…- Α……του Ε. µε Α.Φ.Μ……….
11) Η…..Ε…….. του Ι…. µε Α.Φ.Μ. ……..

Η ως άνω υποχρέωση βαρύνει τους παραπάνω εις ολόκληρόν και αλληλέγγυα.

**Η απόφαση αυτή µε αντίγραφο της Έκθεσης Ελέγχου κοινοποιείται στον υπόχρεο, ο οποίος δικαιούται να ασκήσει κατ΄ αυτής τα προβλεπόµενα ένδικα µέσα (αρθ.73 παρ.3 Β∆ 24/9-20/10/58 ,αρθ.19 Ν 1080/80)

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

ΜΠΟΥΡΝΟΥΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ