Θέση εργασίας στο Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος

Ο Δικαιούχος Φορέας «ΑμΚΕ Δύναμη Ζωής» ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την υλοποίηση του προγράμματος με τίτλο «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος το οποίο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Αττική 2014-2020 με κωδικό ΟΠΣ 5003412 και συγκεκριμένα ανά κωδικό θέσης, ανά υπηρεσία, ανά ειδικότητα, ανά διάρκεια σύμβασης και αριθμό ατόμων (ΠΙΝΑΚΑΣ Α) με τα αντίστοιχα απαιτούμενα προσόντα (ΠΙΝΑΚΑΣ Β).

Υπηρεσία: Κοινωνικό Φαρμακείο

Ειδικότητα: Φαρμακοποιός

 Διάρκεια Σύμβασης: «Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης»

Αριθμός Ατόμων: 1

Τίτλος Σπουδών και Απαιτούμενα Προσόντα: 

Πτυχίο ή Δίπλωμα Φαρμακευτικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή Δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής
ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας

Δείτε ακόμα:  Ραφήνα: Για τις παιδικές χαρές, τις αποζημιώσεις δικηγόρων & την αναμόρφωση του προϋπολογισμού συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο

Άδεια Άσκησης Φαρμακοποιού ή βεβαίωση εκδιδόμενη από αρμόδια διοικητική αρχή ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του Φαρμακοποιού.

1. Προϋποθέσεις συμμετοχής: Ανεξαρτήτως κατηγορίας, οι υποψήφιοι, για να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής, θα πρέπει να: i) έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών, ii) έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλόλητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν, iii) είναι: α) Έλληνες πολίτες, β) πολίτες των άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό τους περιορισμούς του άρθρου 1 παρ. 1 του N.2431/1996 και

γ) Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαποί που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων, κατά το γένος και τη συνείδηση, αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (ν.δ.3832/1958).

Δείτε ακόμα:  Ραφήνα: "Τον σκότωσαν έτσι απλά; Επειδή γούσταραν;" - Θρήνος από τους συγγενείς του 42χρονου

Για τους υποψηφίους χωρίς ελληνική ιθαγένεια απαιτείται η γνώση της ελληνικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή για
την άσκηση των καθηκόντων της οικείας ειδικότητας.

2.Προθεσμία: Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα πέντε (15) ημέρες και αρχίζει από την 09/02/2021 έως και την 23/02/2021.

3. Ανάρτηση: ολόκληρης της ανακοίνωσης [μαζί με το «Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) για τη συγχρηματοδοτούμενη δράση “Δομές Αστέγων”» και το Ειδικό Παράρτημα (Α1): Απόδειξης χειρισμού Η/Υ]:

α) στο δικτυακό τόπο του Φορέα https://www.dynamizois.gr/news/,

β) στα γραφεία του Φορέα στην Περιοχή Παρέμβασης (διεύθυνση: Αύρας 5, Αρτέμιδα 19016).

4. Αιτήσεις: Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΣΟΧ:

Δείτε ακόμα:  Ραφήνα: Τι «δείχνει» η ιατροδικαστική έκθεση για τον φόνο του 42χρονου Δημήτρη

α) στο δικτυακό τόπο του Φορέα (https://www.dynamizois.gr/news/),

β) στα γραφεία του Φορέα στην Περιοχή Παρέμβασης (διεύθυνση: Αύρας 5, Αρτέμιδα 19016).

Καλούνται να υποβάλουν τον συμπληρωμένο φάκελο της αίτησής είτε αυτοπρόσωπος (ώρες 10:00-14:00 κατόπιν ραντεβού τηλ. 2167006987 κ. Γιουρούκος), είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στην διεύθυνση Λυκαβηττού 21, Αθήνα, 10672, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην έδρα του φορέα απευθύνοντας την στην ΑμΚΕ Δύναμη Ζωής.

Στη περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που θα φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά τη αποσφράγιση του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ