Βόμβα Μπουρνούς: Άκυρη η διαδικασία για το Master Plan του λιμένα Ραφήνας


Mε επιστολή του προς την Περιφέρεια και τον Οργανισμό Λιμένα Ραφήνας ο Δήμαρχος Ραφήνας – Πικερμίου κ. Μπουρνούς ζητά την ακυρότητα της διαδικασίας γνωμοδότησης επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου MASTER PLAN λιμένα Ραφήνας.


Ο Δήμαρχος εξηγεί τους λόγους και ζητά την αναβολή του προς συζήτηση θέματος στην Περιφέρεια υπάρχει παράλειψη ουσιώδους τύπου της διαδικασίας που συνιστά ακυρότητα του συνόλου αυτής διότι δεν έχει γνωμοδοτήσει σχετικά το Δημοτικό Συμβούλιο και το Συμβούλιο Τοπικής Κοινότητας του οικείου δήμου Ραφήνας-Πικερμίου όπως προβλέπεται στη σχετική νομοθεσία του άρθρου 77 του Ν. 3463/06.

Αναλυτικά όσα αναφέρει στην επιστολή ο κ. Μπουρνούς…

Ραφήνα, 23/08/2019

Αρ. Πρωτ. 13389 ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

ΠΡΟΣ: Πρόεδρο και Μέλη Περιφερειακού Συμβουλίου

Κοιν.: Ο.Λ.Ρ. Α.Ε.

Υπόψιν: κας Αδαμοπούλου

ΘΕΜΑ: Περί ακυρότητας διαδικασίας γνωμοδότησης για το 9ο θέμα Η.Δ. της συνεδρίασης 27/08/2019 επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου MASTER PLAN λιμένα Ραφήνας

Σας γνωρίζουμε σχετικά με το 9ο θέμα της Η.Δ. της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου της 27/08/2019 ότι υπάρχει παράλειψη ουσιώδους τύπου της διαδικασίας που συνιστά ακυρότητα του συνόλου αυτής διότι δεν έχει γνωμοδοτήσει σχετικά το Δημοτικό Συμβούλιο και το Συμβούλιο Τοπικής Κοινότητας του οικείου δήμου Ραφήνας-Πικερμίου όπως προβλέπεται στη σχετική νομοθεσία του άρθρου 77 του Ν. 3463/06.

Σε περίπτωση παράλειψης-παράκαμψης της γνωμοδότησης του οικείου δήμου και του κοινού (πολιτών και φορέων) για έκφραση γνώμης επί του MASTER PLAN του λιμένος Ραφήνας η όλη διαδικασία καθίσταται ακυρωτέα αφού κατά το Ν. 3010/2002 –όπως ισχύει- και το άρθρο 77 παρ. 1 του Ν. 3463/06 πριν από την έκδοση οποιασδήποτε πράξης υπερκείμενης αρχής απαιτείται η γνωμοδότηση του συνόλου των φορέων και οποιαδήποτε παράλειψη σηματοδοτεί ακυρότητα ενεργειών.

Συγκεκριμένα μεταξύ άλλων το άρθρο 77 του Ν. 3463/06 αναφέρει: «Προκειμένου οι κρατικές αρχές να εκδώσουν οποιαδήποτε διοικητική κανονιστική πράξη, που αφορά την προστασία του περιβάλλοντος, τα ρυθμιστικά ή χωροταξικά σχέδια και τις αποφάσεις χωροθέτησης εγκαταστάσεων και λοιπών δραστηριοτήτων, οφείλουν να ζητούν τη γνώμη των δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων των δήμων ή των Κοινοτήτων ή των διοικητικών συμβουλίων των Ενώσεων Δήμων και Κοινοτήτων, στην περιφέρεια των οποίων πρόκειται να ισχύσουν, …….»

Εν προκειμένω οι αρμόδιοι (Κρατικοί λειτουργοί και Περιφέρεια), προφανώς εν γνώσει τους και σκόπιμα, παραβιάζουν εκτός των ανωτέρω και άλλες συγκεκριμένες διατάξεις και Οδηγίες της Ε.Ε, όπως:

I. Το άρθρο 2 της οδηγίας 2003/35/ΕΚ (που τροποποίησε της οδηγία 85/337/ΕΟΚ) περί συμμετοχής του κοινού σε σχέδια και προγράμματα, αναφέροντας (για «τα Κράτη Μέλη»), ότι:

α. το κοινό ενημερώνεται, είτε με ανακοινώσεις είτε μα άλλα πρόσφορα μέσα, όπως τα ηλεκτρονικά μέσα όπου αυτά είναι διαθέσιμα, για κάθε πρόταση που αφορά τέτοια σχέδια ή προγράμματα ή την τροποποίηση ή αναθεώρησή τους και για το ότι οι σχετικές πληροφορίες για τις εν λόγω προτάσεις τίθενται στη διάθεση του κοινού, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών σχετικά με το δικαίωμα συμμετοχής στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και σχετικά με την αρμόδια αρχή στην οποία πρέπει να υποβάλλονται οι παρατηρήσεις ή οι ερωτήσεις.

β. το κοινό έχει το δικαίωμα να διατυπώνει παρατηρήσεις και γνώμες όταν όλες οι επιλογές είναι ακόμη δυνατές, πριν από τη λήψη των αποφάσεων επί των σχεδίων και προγραμμάτων.

II. Η Κοινή Υπουργικά Απόφαση (ΚΥΑ) με αριθ. πρωτ: 1649/45/2014 (ΦΕΚ: 45/Α/2014), περί «Εξειδίκευσης των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής του ενδιαφερόμενου κοινού στη δημόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων….., σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παράγραφος 9 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α’ 209),….», όπου μεταξύ άλλων για τις «Γνωμοδοτήσεις φορέων και τη δημόσια διαβούλευση περιβαλλοντικής αδειοδότησης», το άρθρο 19, λέει ότι:

1. Ως γνωμοδοτούντες φορείς ορίζονται: α) Οι δημόσιες αρχές της παραγράφου 2 του άρθρου 2 της ΚΥΑ υπ’ αριθ. Η.Π. 11764/653/2006 (Β’ 327). β) Η οικεία Περιφέρεια μέσω του Περιφερειακού Συμβουλίου, το οποίο λαμβάνει υπόψη απόψεις που διατυπώνονται από τα όργανα των άρθρων 73, 76 και 178 του ν. 3852/2010, το Δημοτικό Συμβούλιο του οικείου Δήμου (κατ. Άρθρο 77 του Ν. 3463/06), Συμβούλια Τοπικής ή Δημοτικής Κοινότητας του άρθρου 8 του ν. 3852/2010, το ενδιαφερόμενο κοινό και το κοινό.

2. Ως κοινό ορίζεται ένα ή περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, καθώς και οι φορείς (ενώσεις, οργανώσεις ή ομάδες αυτών) εκπροσώπησής τους.

3. Ως ενδιαφερόμενο κοινό ορίζεται το κοινό που θίγεται ή ενδέχεται να θιγεί ή του οποίου διακυβεύονται έννομα συμφέρονται από τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων για την πραγματοποίηση του έργου ή της δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων και των μη κυβερνητικών οργανώσεων. …………………………………………………………………………………..

5. Η έγκαιρη ενημέρωση του ενδιαφερόμενου κοινού είναι υποχρεωτική, καθώς και η διασφάλιση της συμμετοχής του στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων μέσω της διατύπωσης γνώμης.

6. Η γνώμη των ανωτέρω γνωμοδοτούντων φορέων είναι αιτιολογημένη, διατυπώνεται εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών σε τυποποιημένο έντυπο γνωμοδότησης και αναρτάται στο ΗΠΜ μέσω του οποίου καθίσταται διαθέσιμη στο κοινό.

7. Το κοινό δύναται να καταθέσει τη γνώμη του τόσο μέσω του οικείου Περιφερειακού ή και Δημοτικού Συμβουλίου όσο και απευθείας, εγγράφως ή ηλεκτρονικά, στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή».

III. Το άρθρο 5 (περί «Εταιρικής σχέσης και πολυεπίπεδης διακυβέρνησης») του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Δεκεμβρίου 2013, ειδικότερα σε ότι αφορά τους τοπικούς φορείς που εκπροσωπούν την κοινωνία των πολιτών …., κατά την § γ του εν λόγω άρθρου που προσδιορίζει για συμμετοχή «τους φορείς που εκπροσωπούν την κοινωνία των πολιτών, όπως περιβαλλοντικοί εταίροι, οι μη κυβερνητικές οργανώσεις και οι φορείς που είναι επιφορτισμένοι με την προώθηση της κοινωνικής ένταξης, της ισότητας των φύλων και της εξάλειψης των διακρίσεων».

Επιπροσθέτως το MASTER PLAN του λιμένα Ραφήνας που έχει συνταχθεί σε παλαιότερο χρόνο δεν έχει λάβει υπόψη του τον επανακαθορισμό-τροποποίηση της χερσαίας ζώνης του λιμένα Ραφήνας όπως αυτή έχει διατυπωθεί από σχετικές αποφάσεις Ο.Λ.Ρ. Α.Ε., ΤΑΙΠΕΔ και κυρίως την απόφαση σύμφωνης γνώμης του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής που συνημμένα σας υποβάλλουμε με αριθμό 3113.10/16340/4-3-2019.

Παρακαλούμε για την αναβολή του θέματος ώστε να γίνει η προηγούμενη σύμφωνη με το Νόμο διαδικασία προς αποφυγή ακυρότητας αυτής.

Με εκτίμηση,
Ο Δήμαρχος Ραφήνας – Πικερμίου
Ευάγγελος Μπουρνούς

Κι αυτή είναι η απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής…