15 προσλήψεις στο Δήμο Μαρκοπούλου

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά δεκαπέντε (15) ατόµων, για την κάλυψη κατεπειγουσών και εποχικών αναγκών της Κοινωφελούς ∆ηµοτικής Επιχείρησης Μαρκοπούλου Μεσογαίας, που εδρεύει στο Μαρκόπουλο Αττικής και συγκεκριµένα τις εξής

3 ∆Ε Εισπράκτορας
3 ∆Ε Βοηθός Νοσοκόµος
4 ∆Ε Ναυαγοσώστης
5 ΥΕ Εργάτης/τρια καθαριότητας
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να συµπληρώσουν την αίτηση µε τα συνηµµένα σε αυτήν δικαιολογητικά και να την υποβάλουν, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου kdem@markopoulo.gr.

Δείτε ακόμα:  Μπουρνούς: "Συγχαρητήρια Θύελλα, άντε και πρωταθλητές"

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους µέσα σε προθεσµία πέντε (5) εργασίµων ηµερών η οποία αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της ανάρτησής της στο πρόγραµµα «∆ΙΑΥΓΕΙΑ», στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Μαρκοπούλου και στο χώρο ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος Μαρκοπούλου Μεσογαίας (δηλ. από ∆ΕΥΤΕΡΑ 12-04-2021 ΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16-04-2021).

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ