21 προσλήψεις στο Δήμο Ραφήνας – Πικερμίου – Οριστικοί πίνακες


Για την πρόσληψη προσωπικού  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη
απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών καθαριότητας και πρασίνου, διάρκειας έως οκτώ(8) μηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 212 του ν.3584/2007 Στον Δήμο Ραφήνας-Πικερμίου και στο Δημοτικό Κατάστημα,  ο Δήμαρχος Ραφήνας-Πικερμίου κος Ευάγγελος Μπουρνούς,

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4745/2020 (Φ.Ε.Κ, Α ΄214 ), όπως ισχύουν, σύμφωνα με τις οποίες οι δήμοι μπορούν να προβούν στην πρόσληψη προσωπικού στις περιπτώσεις άμεσης ανάγκης λήψης προληπτικών ή
κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με το άρθρο 212 του ν.3584/2007 (Φ.Ε.Κ, Α ΄214)

2. Τις διατάξεις των άρθρων 14 και 21 του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/1994) «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης», όπως ισχύουν,

Δείτε ακόμα:  Είκοσι τρεις νέες θέσεις εργασίας στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής

3. Τις διατάξεις του άρθρου 212 παρ.1 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α΄), όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 116 του Ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102/Α’),

4. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης» (ΦΕΚ 87/Α ΄/7-6-2010), όπως ισχύουν,

5. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου εικοστού τετάρτου της από 14-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου περί ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19», η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 4682/2020 (Α΄ 76),

6. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ1α/Γ.Π.οικ.71342/6-11-2020 (ΦΕΚ 4899/Β’/6- 11-2020) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

Δείτε ακόμα:  Τσίρκας για κρούσματα κορονοϊού: Δεν ανήκει στους επιβαρυμένους Δήμους ο Μαραθώνας

7. Την υπ’ αρ.1/12-1-2021 (ΑΔΑ: 9Η3ΥΩ16-2Ι2) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου, με θέμα: «Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4745/2020 (Φ.Ε.Κ. Α΄214), όπως ισχύουν, για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 και εισήγηση για τη σχετική αναμόρφωση του Προϋπολογισμού έτους 2021»,

8. Την αρ.550/12-1-2021 (ΑΔΑ: ΡΒ3ΜΩ16-ΠΞ0) Ανακοίνωση για την πρόσληψη είκοσι ενός ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών καθαριότητας, ύδρευσης και πρασίνου, διάρκειας έως οκτώ(8) μηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 212 του ν.3584/2007,

9. Τους από 18-1-2021 πίνακες συμμετεχόντων, Καταρτίζει τους παρακάτω πίνακες επιλογής προσωπικού κατά θέση απασχόλησης:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Δείτε ακόμα:  Γέμισαν από κόσμο οι παραλίες στην Αρτέμιδα (φωτό)

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1 ΒΑΡΔΟΠΟΥΛΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
2 ΚΑΠΕΛΙΑΡΗ ΜΑΡΙΑ
3 ΚΑΣΑ ΑΝΕΤΑ-ΚΑΤΑΖΙΝΑ
4 ΚΕΣΚΟΥ ΒΙΟΛΕΤΑ
5 ΛΕΥΚΙΜΙΑΤΗ ΜΑΡΙΑ
6 ΛΥΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
7 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΓΕΩΡΓΟΣ
8 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΡΑΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
9 ΤΣΙΜΠΟΥΡΗ ΣΩΤΗΡΙΑ
10 ΦΙΛΙΠΠΟΥΣΗ ΙΩΣΙΦΝΑ

ΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

1 ΙΜΚΙΑΝΖΙΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
2 ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1 ΒΑΜΒΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
2 ΚΑΠΡΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
3 ΚΟΚΑΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
4 ΞΟΥΡΙΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
5 ΠΙΚΟΥΛΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
6 ΠΟΛΙΤΗΣ ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ
7 ΣΙΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
8 ΤΣΕΠΕΡΚΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
9 ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Οι ανωτέρω πίνακες επιλογής, θα αναρτηθούν στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου και στο δικτυακό μας τόπο, και θα συνταχθεί το σχετικό πρακτικό ανάρτησης.

Το ως άνω προσωπικό θα απασχοληθεί στον Δήμο Ραφήνας-Πικερμίου για διάστημα έως 8 μήνες, ήτοι από την υπογραφή της σύμβασης έως 5-7-2021, και η πρόσληψη του θα γίνει με απόφαση Δημάρχου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ – ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΟΥΡΝΟΥΣ