Αυτοί είναι οι νέοι Αντιδήμαρχοι και Εντεταλμένοι Σύμβουλοι του Δήμου Παλλήνης – Όλα τα ονόματα

Ορίσθηκαν από τον Δήμαρχο Παλλήνης κ. Αθανάσιο Ζούτσο, οι νέοι Αντιδήμαρχοι και οι εντεταλμένοι δημοτικοί σύμβουλοι

Αναλυτικά η απόφαση του Δημάρχου για τον ορισμό Αντιδημάρχων & Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Ορίζει ως άμισθο Αντιδήμαρχο, τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Καρρά Δημήτριο, με θητεία από 1-9-2021 έως 31-8-2022 και του μεταβιβάζει,

α) καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Εποπτεία Υπηρεσιών Καθαριότητας.

Πολιτική Προστασία.
Εποπτεία Υπηρεσιών Συντήρησης Οδοστρωμάτων, πεζοδρομίων και Δημοτικών Εγκαταστάσεων.
Εποπτεία Υπηρεσιών Δημοτικού Φωτισμού.
Τέλεση Πολιτικών Γάμων.

β) κατά τόπο τις εξής αρμοδιότητες στη δημοτική ενότητα Παλλήνης:

Εποπτεία της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
Μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού των κτηρίων της δημοτικής ενότητας.
Υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων τα οποία εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.
Συνεργασία με τον Πρόεδρο του Κοινοτικού Συμβουλίου για την επίλυση των προβλημάτων της.

2. Ορίζει ως Αντιδήμαρχο, τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Μπαξεβάνη Δημήτριο, με θητεία από 1-9-2021 έως 31-12-2022 και του μεταβιβάζει, καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Εποπτεία υπηρεσιών συντήρησης και ανάπτυξης πρασίνου.
Εποπτεία συντήρησης και αναβάθμισης αστικού εξοπλισμού εν γένει.
Τέλεση Πολιτικών Γάμων.
3. Ορίζει ως Αντιδήμαρχο, τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Αβαρκιώτη Φώτιο, με θητεία από 1-9-2021 έως 31-8-2022 και του μεταβιβάζει,

α) καθ΄ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Εποπτεία κατασκευής και συντήρησης έργων ύδρευσης και αποχέτευσης ομβρίων σε συνεργασία με τις αρμόδιες οργανικές μονάδες.
Εποπτεία διαδικασιών βεβαίωσης και είσπραξης οφειλών ύδρευσης σε συνεργασία με τις αρμόδιες οργανικές μονάδες.
Συντονισμός και εποπτεία Τεχνικού Συνεργείου ύδρευσης (αποκατάσταση βλαβών δικτύου ύδρευσης), καλής λειτουργίας αντλιοστασίων και δεξαμενών.
Εποπτεία λειτουργίας λαϊκών αγορών.
Η τέλεση Πολιτικών Γάμων.

β) κατά τόπο τις εξής αρμοδιότητες στη δημοτική ενότητα Ανθούσας:

Εποπτεία της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
Μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού των κτηρίων της δημοτικής ενότητας.
Υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων τα οποία εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.
Συνεργασία με τον Πρόεδρο του Κοινοτικού Συμβουλίου για την επίλυση των προβλημάτων της.

Ορίζει ως Αντιδήμαρχο, την Δημοτική Σύμβουλο της πλειοψηφίας κα Τσιτζικάκη Ασπασία, με θητεία από 1-9-2021 έως 31-12-2022 και της μεταβιβάζει, καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Εποπτεία των Υπηρεσιών Κοινωνικής πολιτικής, Πρόνοιας και Αλληλεγγύης.
Ανάπτυξη Εθελοντισμού και Εθελοντικών Δράσεων.
Συντονισμός και εποπτεία των δράσεων Ισότητας των Φύλων.
Συντονισμός και εποπτεία των δράσεων Πρόληψης της Παραβατικότητας
Τέλεση Πολιτικών Γάμων.

Ορίζει ως Αντιδήμαρχο, τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Σωτηρόπουλο Παναγιώτη, με θητεία από 1-9-2021 έως 31-12-2022 και του μεταβιβάζει, καθ΄ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Εποπτεία θεμάτων Παιδείας και Σχολικής Στέγης.
Συντονισμός και Εποπτεία των δράσεων Δια Βίου Μάθησης.
Σχεδιασμός και εποπτεία προγραμμάτων φροντίδας αδέσποτων ζώων.
Τέλεση Πολιτικών Γάμων.

Ορίζει ως Αντιδήμαρχο, τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Δημητριάδη Βασίλειο, με θητεία από 1-9-2021 έως 31-12-2022 και του μεταβιβάζει, καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Συντονισμός και εποπτεία της λειτουργίας των Δημοτικών Κοιμητηρίων σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες.
Ψηφιακή Πολιτική και Καινοτόμες Υπηρεσίες.
Διαφάνεια και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.
Εξυπηρέτηση του πολίτη. 5. Τέλεση Πολιτικών Γάμων.

Ορίζει ως Αντιδήμαρχο, τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Μουρτζιάπη Γεώργιο, με θητεία από 1-9-2021 έως 31-8-2022 και του μεταβιβάζει, καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Εποπτεία λειτουργίας και συντήρησης παιδικών χαρών και των εγκαταστάσεών τους.
Συντονισμός θεμάτων Δημόσιας Συγκοινωνίας. 3. Τέλεση Πολιτικών Γάμων.

Ορίζει ως άμισθο Αντιδήμαρχο, την Δημοτική Σύμβουλο της πλειοψηφίας κα Ζινέλη Καλλιόπη, με θητεία από 1-9-2021 έως 31-8-2022 και της μεταβιβάζει, καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Σχεδιασμός, συντονισμός και εποπτεία των δράσεων Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Δήμου Παλλήνης καθώς και εφαρμογής των 4 προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Πολιτικής εν γένει, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες.
Τέλεση Πολιτικών Γάμων.

Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες του, ασκεί ο Δήμαρχος.

Τις κατά τόπον αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Καρρά Δημητρίου όταν απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί η Αντιδήμαρχος κα Τσιτζικάκη Ασπασία.

Τις κατά τόπον αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Αβαρκιώτη Φώτιου όταν απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Δημητριάδης Βασίλειος.

Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Καρράς Δημήτριος, που αναπληρώνει το Δήμαρχο, όταν δε απουσιάζει ή κωλύεται και αυτός, τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Μπαξεβάνη Δημήτριο.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΟΥΤΣΟΣ

ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Απόφαση Δημάρχου για την ανάθεση της εποπτείας και του συντονισμού συγκεκριμένων δράσεων του Δήμου σε μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

Ο Δήμαρχος Παλλήνης:

Αναθέτει, χωρίς αμοιβή, στον κ. Σταματίου Θεόδωρο, Δημοτικό Σύμβουλο Παλλήνης, την εποπτεία και το συντονισμό συγκεκριμένων δράσεων του Δήμου, όπως αναλύονται παρακάτω:

Παρακολούθηση κατασκευής έργων φυσικού αερίου.
Εποπτεία της κατασκευής συνδέσεων αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων σε συνεργασία με τις αρμόδιες οργανικές μονάδες.
Εποπτεία και συντονισμός διαδικασιών βεβαίωσης και είσπραξης οφειλών αποχέτευσης ακαθάρτων σε συνεργασία με τις αρμόδιες οργανικές μονάδες.
Παρακολούθηση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Παλλήνης και της Εταιρείας Ύδρευσης – Αποχέτευσης Πρωτευούσης (ΕΥΔΑΠ Α.Ε.) για την κατασκευή του δευτερεύοντος δικτύου αποχέτευσης και εξωτερικών διακλαδώσεων σε οικισμούς Α’ προτεραιότητας της οδηγίας 91/271 ΕΟΚ.
Ειδικών θεμάτων Διαχείρισης των Δικτύων Ύδρευσης, των Δημοτικών Κοινοτήτων Ανθούσας, Γέρακα και Παλλήνης του Δήμου Παλλήνης.

Αναθέτει, χωρίς αμοιβή, στον κ. Στεφανάκη Εμμανουήλ, Δημοτικό Σύμβουλο Παλλήνης, την εποπτεία και το συντονισμό συγκεκριμένων δράσεων του Δήμου, όπως αναλύονται παρακάτω:

Εποπτεία των Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας.

Ο Δήμαρχος Παλλήνης

Αθανάσιος Ζούτσος

Δείτε τις ειδήσεις από την Ανατολική Αττική και όλη την Ελλάδα και όλο τον κόσμο στο irafina.gr.
Κάντε like στη σελίδα του irafina.gr στο Facebook
Ακολούθηστε το irafina.gr στο Twitter

© 2022 - iRafina. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

© 2022 - iRafina. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.