Από τον Δήμο Διονύσου στον Δήμο Μαραθώνα

«Μετάταξη μόνιμου υπαλλήλου Δήμου Διονύσου στον Δήμο Μαραθώνος»

Αριθμός Απόφασης: 25/2022

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87τ. Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/2018)
Τις διατάξεις του άρθρου 5 & παρ. 5 του άρθρου 7 του Ν.4440/2016 (ΦΕΚ 224/Α/2016)
Τις διατάξεις του άρθρου 50 του Ν.4674/2020 (ΦΕΚ 53/Α/2020)
Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/521/οικ.10972/27-05-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών
Τον ισχύοντα Ο.Ε.Υ. του Δήμου (Φ.Ε.Κ.3147/ Β/2012)
Την αίτηση με κωδ. Υποβολής 1081072249 του Β****** Α****** του Γ****** για μετάταξη στο Δήμο Μαραθώνος.
Την υπ αριθ 505/2021 απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος με θέμα: Συγκρότηση τριμελούς οργάνου για την αξιολόγηση υποψήφιων για κάλυψη θέσεων με μετάταξη στο πλαίσιο του Β΄ Κύκλου Κινητικότητας έτους 2021, βάσει του Ν. 4440/2016 (Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας) όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του ν.4674/2020 (Τροποποίηση διατάξεων του ΕΣΚ).
Το υπ αριθ πρωτ 652/14-01-2022 πρακτικό της τριμελούς επιτροπής για την αξιολόγηση υποψηφίων για κάλυψη θέσεων με μετάταξη στο Δήμο Μαραθώνος στο πλαίσιο του Β΄ Κύκλου Κινητικότητας έτους 2021.
Την υπ αριθ πρωτ 800/17-01-2022 υπεύθυνη δήλωση του μόνιμου υπαλλήλου Β****** Α****** του Γ****** ότι αποδέχεται τη θέση ΔΕ Οδηγών στο Δήμο Μαραθώνος.
Την υπ αριθ πρωτ 1252/17-01-2022 βεβαίωση της συνδρομής της κάλυψης του ποσοστού του 65%
Την υπ αριθ πρωτ 47528/20-12-2021 μη σύμφωνη γνώμη του Δημάρχου Διονύσου
Την υπ αριθ πρωτ 1252/17-01-2022 βεβαίωση περί της μη μοναδικότητας του εν λόγω υπαλλήλου στον κλάδο ΔΕ Οδηγών
Την υπ αριθ πρωτ 1165/20-01-2022 βεβαίωση Προϊσταμένης Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών για την ύπαρξη πιστώσεων

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Την μετάταξη του Β****** Α****** του Γ****** μόνιμου υπαλλήλου Δήμου Διονύσου κλάδου ΔΕ Οδηγών (Λεωφορείου) με βαθμό Δ΄ στο Δήμο Μαραθώνος σε κενή οργανική θέση κλάδου ΔΕ Οδηγών και με τον βαθμό Δ΄ που κατέχει.

Περίληψη της παρούσας απόφασης να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Δήμαρχος

ΤΣΙΡΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

Δείτε τις ειδήσεις από την Ανατολική Αττική και όλη την Ελλάδα και όλο τον κόσμο στο irafina.gr.
Κάντε like στη σελίδα του irafina.gr στο Facebook
Ακολούθηστε το irafina.gr στο Twitter

© 2022 - iRafina. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

© 2022 - iRafina. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.