ΑΣΕΠ 8Κ/2020: Ανακοινώθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα επιλαχόντων

Ανακοινώθηκαν από το ΑΣΕΠ τα προσωρινά αποτελέσματα επιλαχόντων της προκήρυξης 8Κ/2020 στον Συνήγορο του Καταναλωτή και στο Εμπορικό Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς για τις κατηγορίες θέσεων εργασίας ΠΕ και ΔΕ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΑΣΕΠ:

Σήμερα εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ, οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης και διοριστέων υποψηφίων για την πλήρωση, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 25 του Ν. 4765/2021, (Α΄ 6), όπως ισχύει, μίας (1) θέσης τακτικού προσωπικού του κλάδου/ειδικότητας ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ στον Συνήγορο του Καταναλωτή-Ανεξάρτητη Αρχή και μίας (1) θέσης ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς, χωρίς νέα προκήρυξη από επιλαχόντες της Προκήρυξης 8Κ/2020 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 46/11.12.2020, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), με τα ίδια τυπικά και πρόσθετα προσόντα, όπως ακριβώς ορίζονται στην ανωτέρω προκήρυξη.

Η κατάρτιση των ως άνω πινάκων πραγματοποιήθηκε ύστερα από τον έλεγχο των προσόντων και των κριτηρίων των επιλαχόντων της Προκήρυξης 8Κ/2020 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 46/11.12.2020, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) των κλάδων/ειδικοτήτων: ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (κωδ. θέσης 502) και ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, (κωδ. θέσης 702), με βάση τα δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει στην ως άνω διαδικασία και με τη σειρά που είχαν στους πίνακες κατάταξης των εν λόγω κλάδων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προκήρυξη.

Κατά των ανωτέρω προσωρινών πινάκων επιτρέπεται η άσκηση ενστάσεως μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών που αρχίζει από την επομένη της κατά τα ανωτέρω καταχώρισής τους στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr).

H προθεσμία υποβολής των ενστάσεων ορίζεται από την Πέμπτη 12 Οκτωβρίου 2023 έως και τη Δευτέρα 23 Οκτωβρίου 2023.

Η άσκηση της ενστάσεως γίνεται με κατάθεσή της ή με αποστολή συστημένης επιστολής απευθείας στο ΑΣΕΠ, στην ακόλουθη διεύθυνση:

Α.Σ.Ε.Π.
Ένσταση για την Προκήρυξη 8Κ/2020
Κατηγορία: ΠΕ ή Δ.Ε. – ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ
T.Θ. 14308 Αθήνα
Τ.Κ. 11510

Δεκτή επίσης γίνεται και η υποβολή ένστασης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e-mail: [email protected]

Για την ένσταση απαιτείται και παράβολο είκοσι ευρώ (20€), άλλως η ένσταση δεν εξετάζεται. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλει το παράβολο το οποίο έχει προμηθευτεί ηλεκτρονικά από τον διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr), μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο), επιλέγοντας «Φορέας Δημοσίου» και «Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ)».

Προς διευκόλυνση των υποψηφίων έχει δημιουργηθεί στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ σχετικός σύνδεσμος (βλ. λογότυπο με την ονομασία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ») ο οποίος οδηγεί στον ανωτέρω διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr). Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων.

Δείτε τα αποτελέσματα από τον ΑΣΕΠ:

Προσωρινά αποτελέσματα ΠΕ (Επιλαχόντες)
Προσωρινά αποτελέσματα ΔΕ (Επιλαχόντες)

ieidiseis.gr

Δείτε τις ειδήσεις από την Ανατολική Αττική και όλη την Ελλάδα και όλο τον κόσμο στο irafina.gr.
Κάντε like στη σελίδα του irafina.gr στο Facebook
Ακολούθηστε το irafina.gr στο Twitter

© 2022 - iRafina. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

© 2022 - iRafina. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.