Δ. Μαραθώνα: Προσλήψεις ατόμων για την κατασκήνωση Ε΄ Παιδική Εξοχή στον Άγιο Ανδρέα

«Πρόσληψη ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κατασκήνωση Ε΄ Παιδική Εξοχή Αγ. Ανδρέα-Νέας Μάκρης»

Αριθμός Απόφασης: 373/2022

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/2007 τ.Α)

β) Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 εδ. ιε του Ν.3812/2009 (ΦΕΚ234/Α/2009)

γ) Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 2 του Ν. 2190/94 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν 2738/1999

δ) Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ.22 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/2012 τ.Α)

ε) Τις διατάξεις του άρθρου 28  του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47/2015 τ.Α)

στ)Την υπ’ αριθ. 38499/21-04-2022 (ΦΕΚ  2107/2022 τ.Β) ΚΥΑ περί «Ανάθεσης οργάνωσης και λειτουργίας Παιδικών Εξοχών-Κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος σε Δήμους»

ζ)Την αριθμ. 53387/06-06-2022 (ΦΕΚ 2831/2022 τ.Β)  ΚΥΑ με θέμα: «Καθορισμός αναγκών εποχικού προσωπικού παιδικών εξοχών-κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος έτους 2022».

η)Την υπ’ αριθ.  πρωτ. 56216/14-06-2022 απόφαση Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα «Κατανομή προσωπικού για πρόσληψη στις Παιδικές Εξοχές- Κατασκηνώσεις Κρατικού Προγράμματος σε Δήμους».

θ)Την  ΚΥΑ περί του Καθορισμού αποδοχών του προσωπικού που προσλαμβάνεται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου για τις παιδικές εξοχές-κατασκηνώσεις του Κρατικού Προγράμματος η λειτουργία των οποίων έχει ανατεθεί σε Δήμους.

ι) Την υπ’ αριθ. 216/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος περί πρόσληψης εποχιακού προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών λειτουργίας Ε΄ Παιδικής Εξοχής – Αγ. Ανδρέα  για το έτος 2022

ια) Την υπ αριθ. πρωτ  14049/27-06-2022  ανακοίνωση Πλήρωσης τριάντα πέντε (35) θέσεων με σύμβαση ι.δ.ο.χ.  στελεχών και λοιπού προσωπικού παιδικής κατασκήνωσης του κρατικού προγράμματος έτους 2021, που βρίσκονται στον Δήμο Μαραθώνος, στη Δημοτική  Ενότητα Νέας Μάκρης Αττικής (Ε΄ Παιδική Εξοχή – θέση Άγιος Ανδρέας).

ιβ) Τις κατατιθέμενες αιτήσεις των ενδιαφερομένων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά

ιγ) Την υπ αριθ  17/2022  απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος με θέμα: «Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για την τήρηση της διαδικασίας προσλήψεως προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου».

ιδ) Τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων και το αποδεικτικό ανάρτησής τους

ιε) Το υπ αριθ πρωτ  16357/18-07-2022 πρακτικό κατάταξης υποψηφίων

ιστ) Την υπ αριθ 323/2022 απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος

ιζ) Την υπ αριθ πρωτ 17269/25-07-2022 ανακοίνωση για την πλήρωση δώδεκα (12) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδοχ για την κατασκήνωση  Ε΄ Παιδική Εξοχή Αγ. Ανδρέα Νέας Μάκρης

ιη) Τις κατατιθέμενες αιτήσεις των ενδιαφερομένων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Την πρόσληψη των κάτωθι τριών (3)  ατόμων εποχιακού προσωπικού για την κάλυψη εποχιακών ή  παροδικών αναγκών της Ε΄ Παιδικής Εξοχής Αγ. Ανδρέα Ν. Μάκρης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου χρονικής διάρκειας από   01/08/2022  έως  21/09/2022 ως κατωτέρω:

Μία (1) θέση Εργάτη/τριας Λάντζας (με πιστοποιητικό υγείας)

Β********* Ν********* του Σ********* 

Μία (1) θέση Εργάτη/τριας Τραπεζαρίας (με πιστοποιητικό υγείας)

Γ********* Η********* του Κ********* 

Μία (1) θέση ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Κ********* Σ********* του Λ*********

Δήμαρχος

ΤΣΙΡΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

«Περί της μη πρόσληψης του Κ********* Σ********* του Λ********* στην κατασκήνωση Ε΄ Παιδική Εξοχή Αγ. Ανδρέα-Νέας Μάκρης»

Αριθμός Απόφασης: 374/2022

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/2007 τ.Α)

β) Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 εδ. ιε του Ν.3812/2009 (ΦΕΚ234/Α/2009)

γ) Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 2 του Ν. 2190/94 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν 2738/1999

δ) Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ.22 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/2012 τ.Α)

ε) Τις διατάξεις του άρθρου 28  του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47/2015 τ.Α)

στ)Την υπ’ αριθ. 38499/21-04-2022 (ΦΕΚ  2107/2022 τ.Β) ΚΥΑ περί «Ανάθεσης οργάνωσης και λειτουργίας Παιδικών Εξοχών-Κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος σε Δήμους»

ζ)Την αριθμ. 53387/06-06-2022 (ΦΕΚ 2831/2022 τ.Β)  ΚΥΑ με θέμα: «Καθορισμός αναγκών εποχικού προσωπικού παιδικών εξοχών-κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος έτους 2022».

η)Την υπ’ αριθ.  πρωτ. 56216/14-06-2022 απόφαση Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα «Κατανομή προσωπικού για πρόσληψη στις Παιδικές Εξοχές- Κατασκηνώσεις Κρατικού Προγράμματος σε Δήμους».

θ)Την  ΚΥΑ περί του Καθορισμού αποδοχών του προσωπικού που προσλαμβάνεται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου για τις παιδικές εξοχές-κατασκηνώσεις του Κρατικού Προγράμματος η λειτουργία των οποίων έχει ανατεθεί σε Δήμους.

ι) Την υπ’ αριθ. 216/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος περί πρόσληψης εποχιακού προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών λειτουργίας Ε΄ Παιδικής Εξοχής – Αγ. Ανδρέα  για το έτος 2022

ια) Την υπ αριθ. πρωτ  14049/27-06-2022  ανακοίνωση Πλήρωσης τριάντα πέντε (35) θέσεων με σύμβαση ι.δ.ο.χ.  στελεχών και λοιπού προσωπικού παιδικής κατασκήνωσης του κρατικού προγράμματος έτους 2021, που βρίσκονται στον Δήμο Μαραθώνος, στη Δημοτική  Ενότητα Νέας Μάκρης Αττικής (Ε΄ Παιδική Εξοχή – θέση Άγιος Ανδρέας).

ιβ) Τις κατατιθέμενες αιτήσεις των ενδιαφερομένων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά

ιγ) Την υπ αριθ  17/2022  απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος με θέμα: «Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για την τήρηση της διαδικασίας προσλήψεως προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου».

ιδ) Τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων και το αποδεικτικό ανάρτησής τους

ιε) Το υπ αριθ πρωτ  16357/18-07-2022 πρακτικό κατάταξης υποψηφίων

ιστ) Την υπ αριθ 323/2022 απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος

ιζ) Την υπ αριθ πρωτ 17269/25-07-2022 2η ανακοίνωση για την πλήρωση δώδεκα (12) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδοχ για την κατασκήνωση  Ε΄ Παιδική Εξοχή Αγ. Ανδρέα Νέας Μάκρης

ιη) Τις κατατιθέμενες αιτήσεις των ενδιαφερομένων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά

ιθ) Την υπ αριθ 373/2022 απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος με θέμα: «Πρόσληψη ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κατασκήνωση Ε΄ Παιδική Εξοχή Αγ. Ανδρέα-Νέας Μάκρης».

κ) Το γεγονός ότι ο Κ********* Σ********* του Λ********* ο οποίος υπέβαλε αίτηση για την πλήρωση μιας θέσης στην κατασκήνωση και δεν εμφανίστηκε προκειμένου να υποβληθεί η αναγγελία πρόσληψης αλλά ούτε υπέβαλε υπεύθυνη δήλωση ότι δεν αποδέχεται τη θέση παρά τις επανειλημμένες τηλεφωνικές επικοινωνίες που είχαμε μαζί του

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Δεν θα προβούμε στην αναγγελία της πρόσληψης του Κ********* Σ********* του Λ********* ο οποίος θεωρήθηκε επιτυχών στην κατασκήνωση Ε΄ Παιδική Εξοχή Αγ. Ανδρέα Νέας Μάκρης στη θέση προσωπικό καθαριότητας λόγω της μη προσέλευσής του και μη τήρησης των διαδικασιών πρόσληψής του παρά τις ειδοποιήσεις που έλαβε από την υπηρεσία.

Δήμαρχος

ΤΣΙΡΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

Δείτε τις ειδήσεις από την Ανατολική Αττική και όλη την Ελλάδα και όλο τον κόσμο στο irafina.gr.
Κάντε like στη σελίδα του irafina.gr στο Facebook
Ακολούθηστε το irafina.gr στο Twitter

© 2022 - iRafina. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

© 2022 - iRafina. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.