Διαγωνισμός για τη Δημοτική Συγκοινωνία του Δήμου Ραφήνας Πικερμίου


Διαγωνισμός για τη Δημοτική Συγκοινωνία του Δήμου Ραφήνας Πικερμίου

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανάθεση της διεξαγωγής των δρομολογίων της Δημοτικής Συγκοινωνίας του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου, για χρονική περίοδο έντεκα (11) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Διαδρομές λεωφορείων

Η Δημοτική Συγκοινωνία του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου θα έχει δύο λεωφορειακές γραμμές, οι οποίες θα  ακολουθούν τις παρακάτω διαδρομές:

α. Γραμμή 1 –ΣΥΝΔΕΣΗ ΟΙΚΙΣΙΜΩΝ Δ.Ε. ΡΑΦΗΝΑΣ ΜΕ ΚΕΝΤΡΟ ΡΑΦΗΝΑΣ

Πλατεία Ραφήνας, Δημοκρατίας, Κ. Λιμανάκι, Ν. Βουτζάς, Αγ. Βαρβάρα, Διασταύρωση, Βελανιδιά, Πλατεία, Ραφήνας, Μύλος, Δροσιά, Αγ. Τριάδα, Λ. Βγένα, Καλλιτεχνούπολη, Λ. Βγένα, Διασταύρωση (ΚΕΠ), Πλατεία Ραφήνας με συνολικό μήκος διαδρομής 45χλμ περίπου

Δείτε ακόμα:  Το ευχαριστώ του Β. Μπουρνούς στην Πολιτική Προστασία για την άμεση επέμβαση στη φωτιά σε διαμέρισμα

β. Γραμμή 2 – ΣΥΝΔΕΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ.Ε. ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΜΕ ΡΑΦΗΝΑ

Πλατεία Ραφήνας, Λύκειο, Πρωτέας, Νηρέας, Κολυμβητήριο, Αγ. Χαράλαμπος, Πανόραμα, Λύκειο, Πλατεία Ραφήνας, Διασταύρωση (ΚΕΠ), Κέντρο Υγείας, Διασταύρωση, Πικέρμι, Διώνη, Ντράφι, Αγ. Σπυρίδωνα,  Διώνη, Πικέρμι, Διασταύρωση, Κέντρο Υγείας, Διασταύρωση (ΚΕΠ), Πλατεία Ραφήνας με συνολικό μήκος διαδρομής 24χλμπερίπου.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 601120000-6

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 120.360,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
24 % (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: € 149.246,40).

Δείτε ακόμα:  Δωρεάν rapid test σε Σπάτα και Αρτέμιδα - Δείτε που και πότε

Ο Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου διατηρεί το δικαίωμα προαίρεσης για την αύξηση του συμβατικού
αντικειμένου μέχρι ποσοστού 30% του ετήσιου προϋπολογισμού της σύμβασης για τους ακόλουθους
λόγους:

α. ενσωμάτωση τυχόν νέων δρομολογίων,

β. την αναπροσαρμογή των αρχικών δρομολογίων ως προς το μήκος τους, μέσα στον συμβατικό χρόνο

γ. χρονική παράταση ισχύος της σύμβασης, κατά μέγιστο μέχρι τέσσερις (4) μήνες, για το χρονικό διάστημα μέχρι την ολοκλήρωση του επόμενου διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεσης της δημοτικής
συγκοινωνίας.

Δείτε ακόμα:  Κανονικά τα δρομολόγια των πλοίων από το λιμάνι της Ραφήνας

Ο Δήμος δύναται να ακυρώνει ή να τροποποιεί δρομολόγια, αν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της Δημοτικής Συγκοινωνίας προκύψουν προβλήματα (π.χ. χαμηλή ζήτηση).

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 11 μήνες

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της παρούσας διακήρυξης.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της τιμής.

Ολόκληρη η Διακήρυξη ΕΔΩ