Δήμος Μαραθώνα: Παράταση της πρόσληψης για αυτά τα έξι ατόμα

«Παράταση της πρόσληψης έξι ατόμων, μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών, για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε επιβλέποντες φορείς»

Αριθμός Απόφασης: 289/2022

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις της παρ. 1 περ. του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α /2010)

β) Τις διατάξεις του άρθρου 170 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143Α /28-6-2007)

γ) Τις διατάξεις της περ.ιθ της παρ.2 του άρθρου 14 του Ν.2190/94 (ΦΕΚ 28/Α/1994)

δ) Την υπ αριθ οικ.28286/450/20-06-2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄2307) και την τροποποίηση αυτής με αριθ οικ.28011/635/09-07-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄2855) των Αναπληρωτών Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών όπως ισχύει σχετικά με το «Πρόγραμμα απασχόλησης 10.000 μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών σε επιχειρήσεις ,φορείς και οργανισμούς του Δημοσίου τομέα και σε επιχειρήσεις των ΟΤΑ»

ε) Την υπ αριθ πρωτ 21/2021/000079536590/ 31/05/2021 αίτηση του Δήμου Μαραθώνος στον ΟΑΕΔ για το πρόγραμμα απασχόλησης 10.000 μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών σε επιχειρήσεις, φορείς και Οργανισμούς του Δημοσίου και σε επιχειρήσεις των ΟΤΑ

στ) Την υπ αριθ πρωτ 22/2021/000080527988/30-06-2021 απόφαση ένταξης του Δήμου Μαραθώνος στο πρόγραμμα απασχόλησης 10.000 μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών σε επιχειρήσεις, φορείς και Οργανισμούς του Δημοσίου και σε επιχειρήσεις των ΟΤΑ

ζ) Τον ΟΕΥ του Δήμου Μαραθώνος (ΦΕΚ 3147/Β/2012)

η) Το γεγονός ότι το σύνολο των θέσεων που εγκρίθηκαν για το Δήμο Μαραθώνος είναι: ένας (1) Οικονομολόγος, πέντε (5) Βοηθητικό Προσωπικό καθαριότητας, δύο (2) Οδηγοί με δίπλωμα Γ΄ κατηγορίας (συνολικά 8 θέσεις)

θ)Τα Συστατικά Σημειώματα θέσεων εργασίας του ΟΑΕΔ

ι)Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που προσκόμισαν οι επιτυχόντες

ια)Την υπ αριθ 242/2021 απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος

ιβ)Την υπ αριθ 542595/29-06-2022 αίτηση του Δήμου Μαραθώνος προς τον ΟΑΕΔ περί επιμήκυνσης της διάρκειας του χρόνου επιχορήγησης για επιπλέον δώδεκα (12) μήνες

ιγ)Την υπ αριθ πρωτ 542595/29-06-2022 απόφαση του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης ΚΠΑ2 Παλλήνης

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Την παράταση της πρόσληψης των κάτωθι έξι (6) ατόμων, μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών, για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε επιβλέποντες φορείς με σύμβαση εργασίας ιδοχ για χρονικό διάστημα επιπλέον δώδεκα (12) μηνών /ενός (1) έτους, ως κατωτέρω:

Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Ειδικότητα Χρον. διάστημα Απασχόλησης

Επώνυμο                   Όνομα                   Πατρώνυμο         Ειδικότητα       Χρον. διάστημα Απασχόλησης

1 Α*********** Μ*********** Α*********** ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Από 29/07/2022 έως  28/07/2023
2 Α*********** Α*********** Κ*********** ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Από 29/07/2022 έως  28/07/2023
3 Κ*********** Π*********** Μ*********** ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Από 29/07/2022 έως  28/07/2023
4 Μ*********** Α*********** Ε*********** ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Από 29/07/2022 έως  28/07/2023
5 Μ*********** Β*********** Δ*********** ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Από 29/07/2022 έως  28/07/2023
6 Μ*********** Θ*********** Γ*********** ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Από 29/07/2022 έως  28/07/2023

Η παράταση της πρόσληψης των ανωτέρω θα είναι για επιπλέον δώδεκα (12) μήνες/ένα (1) έτος.

Το μηνιαίο μισθολογικό και ασφαλιστικό κόστος των ωφελουμένων – προσληφθέντων θα καλυφθεί το 75%  από τον ΟΑΕΔ και το 25% από το Δήμο Μαραθώνος.

Ο Δήμαρχος

ΤΣΙΡΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

Δείτε τις ειδήσεις από την Ανατολική Αττική και όλη την Ελλάδα και όλο τον κόσμο στο irafina.gr.
Κάντε like στη σελίδα του irafina.gr στο Facebook
Ακολούθηστε το irafina.gr στο Twitter

© 2022 - iRafina. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

© 2022 - iRafina. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.