Επίδομα σε δημοσίους υπαλλήλους: Ποιοι δικαιούνται 300 ευρώ τον μήνα

Από 1 Απρίλιου 2023 χορηγείται επίδομα εξομάλυνσης ύψους 300 ευρώ μηνιαίως στους υπηρετούντες υπαλλήλους των Ειδικών Υπηρεσιών του ν. 4314/2014 (Α’ 265) και του ν. 4914/2022 (Α’ 621), καθώς και της Κεντρικής Υπηρεσίας της ΜΟΔ ΑΕ.
Στους δικαιούχους του επιδόματος εξομάλυνσης περιλαμβάνονται οι εργαζόμενοι στις εξής υπηρεσίες:

Στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής των Δράσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας στον Τομέα Εμπορίου (ΕΥΣΕΔΕμπ), η οποία συστάθηκε με την κ.υ.α. Β1-4977/4.8.2008 (Β’ 1540) όπως ισχύει, μετονομάζεται σε «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας».

Στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής του Υπουργείου Τουρισμού (ΕΥΣΕΥΤ), η οποία συστάθηκε με την κ.υ.α. 16446 (3109/2012) όπως ισχύει, μετονομάζεται σε «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Τουρισμού».

Στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής Χρηματοδοτικών και Επενδυτικών προγραμμάτων (ΕΥΣΧΕΠ), η οποία συστάθηκε με την κ.υ.α. 0102/ΑΣ560/ 5.12.2008 (Β’ 2484) όπως ισχύει, μετονομάζεται σε «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εξωτερικών».

Στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΕΠ του ΚΙΊΣ 20002006, του ΕΣΠΑ και λοιπών συγχρηματοδοτούμενων ΕΠ, η οποία συστάθηκε με την κ.υ.α. 131/18.4.2008 (Β’ 887) όπως ισχύει, μετονομάζεται σε «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εσωτερικών».

Στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων Υπουργείου Ναυτιλίας (ΕΥΣΕΔΥΝΑ), η οποία συστάθηκε με την κ.υ.α. 122/27.9.2012 (Β’ 2662) όπως ισχύει, μετονομάζεται σε «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου».

Στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΥΕΕΚΤ), η οποία συστάθηκε με την κ.υ.α. 107900/ 16.3.2001 (Β’ 599) όπως ισχύει, η Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την Οικονομία (ΕΥΚΕΚΟ), η οποία συστάθηκε με την κ.υ.α. 180691 /7.2.2001/Γ’ ΚΠΣ/ (Β- 148) όπως ισχύει, η Ειδική Υπηρεσία «Δομή Σχεδιασμού και Οργάνωσης της Παρακολούθησης της Εφαρμογής και Αξιολόγησης των Συστημικών Παρεμβάσεων του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», η οποία συστάθηκε με την κ.υ.α. 25255/2236/7.4.2008» (Β ‘604) όπως ισχύει, συγχωνεύονται και συνιστούν νέα Ειδική Υπηρεσία με την επωνυμία «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας».

Στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής Δράσεων στους Τομείς Ενέργειας, Φυσικού Πλούτου και Κλιματικής Αλλαγής (ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ) η οποία συστάθηκε με την κ.υ.α. Δ13/Φ 7.11/18797/29.7.2008 (ΒΊ540) όπως ισχύει, και η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Περιβαλλοντικών Δράσεων (ΕΥΣ ΠΕΔ), η οποία συστάθηκε με την 19883/10.9.2008 (Β’ 1957) όπως ισχύει, συγχωνεύονται και συνιστούν νέα Ειδική Υπηρεσία με την επωνυμία «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».

Στην Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικού Σχεδιασμού, Συντονισμού και Εφαρμογής Προγραμμάτων (ΕΥΣΣΕΠ), η οποία συστάθηκε με το άρθρο 21 του ν. 3320/2005 (Α’ 48) και μετονομάστηκε με το άρθρο 1 της αριθμ. 812/2008 (Β’ 1385) κοινής απόφασης, καταργείται και ανακαλούνται όλες οι τυχόν εκχωρήσεις αρμοδιοτήτων που της είχαν ανατεθεί από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013». Στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης συνίσταται νέα Ειδική Υπηρεσία με την ονομασία «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων, η οποία συστάθηκε με την κ.υ.α. 10756/9.10.2002 (Β’ 1343) όπως ισχύει, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στους Τομείς της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ) η οποία συστάθηκε με την κ.υ.α. 15137/30.7.2008 (Β’ 1540) όπως ισχύει, συγχωνεύονται και συνιστούν νέα Ειδική Υπηρεσία με την επωνυμία «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».
Στην Ειδική Υπηρεσία Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΥτΥΚΑ), η οποία συστάθηκε με την κ.υ.α. ΔΥ1α/οικ.23125 (Β’ 1502) όπως ισχύει και η Ειδική Υπηρεσίας Εφαρμογής Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΥΕτΥΚΑ) η οποία συστάθηκε με την κ.υ.α. ΔΥ1α/οικ.23125 (Β’ 1502) όπως ισχύει, συγχωνεύονται και συνιστούν νέα Ειδική Υπηρεσία με την επωνυμία «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Υγείας».

Στην Ειδική Υπηρεσία Τομέα Πολιτισμού (ΕΥτΠ), η οποία συστάθηκε με την κ.υ.α. ΥΓΙΠΟ/ΓΝΟΣ /67343/ 29.12.2000 (Β’ 1620) όπως ισχύει, μετονομάζεται σε «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού».

Το επίδομα της παρ. 1 καταβάλλεται και στο προσωπικό της Ειδικής Υπηρεσίας του άρθρου 271 του ν. 4738/ 2020 (Α’ 207) με οποιαδήποτε σχέση εργασίας.

Για τους υπαλλήλους της παρ. 1, το επίδομα εξομάλυνσης καταβάλλεται από τη ΜΟΔ ΑΕ, με επιχορήγηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και βαρύνει τις ΣΑΕ 519/1, 019/2, 219/6, 119/6, 319/6, 419/6, 519/6, 619/6, 086/1, 719/1, 719/2, 082/1 και ΣΑΝΑ 619.

Το επίδομα της παρ. 1 δεν καταβάλλεται στους υπαλλήλους για τον υπολογισμό των αποδοχών, της προσωπικής διαφοράς και του Ειδικού Επιδόματος του άρθρου 21 του ν.4469/2017 επί των οποίων εφαρμόζονται: α) η περ. β1 της παρ. 1 του άρθρου 7 του α.ν. 2326/ 1940 (Α’ 145) και οι κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσες υπουργικές αποφάσεις μέχρι και την έναρξη ισχύος του ν. 4024/2011 (Α’ 266) και η περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 2430/1996 (Α’ 156), όπως διαμορφώθηκε μετά τις μειώσεις των ν. 3833/2010 (Α’ 40) και ν. 3845/2010 (Α’ 65) ή β) η περ. α της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 2430/1996, όπως διαμορφώθηκε μετά τις μειώσεις των ν. 3833/2010 (Α’ 40) και ν. 3845/2010 (Α’ 65).

Πιο αναλυτικά:

Αριθμ. 44089 – ΦΕΚ τεύχος Β 3162/12.05.2023

Χορήγηση μηνιαίου επιδόματος εξομάλυνσης της παρ. 2 του άρθρου 91 του ν.5043/2023 (Α’ 91).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Επίδομα εξομάλυνσης Δικαιούμενοι υπάλληλοι

1. Από 1.4.2023 στους υπηρετούντες υπαλλήλους των Ειδικών Υπηρεσιών του ν. 4314/2014 (Α’ 265) και του ν. 4914/2022 (Α’ 621), καθώς και της Κεντρικής Υπηρεσίας της ΜΟΔ ΑΕ, πλην αυτών της παρ. 8, χορηγείται επίδομα εξομάλυνσης το ποσό του οποίου ορίζεται σε τριακόσια ευρώ (300 €) μηνιαίως.

2. Το επίδομα της παρ. 1 καταβάλλεται και στο προσωπικό της Ειδικής Υπηρεσίας του άρθρου 271 του ν. 4738/ 2020 (Α’ 207) με οποιαδήποτε σχέση εργασίας.

3. Για τους υπαλλήλους της παρ. 1, το επίδομα εξομάλυνσης καταβάλλεται από τη ΜΟΔ ΑΕ, με επιχορήγηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και βαρύνει τις ΣΑΕ 519/1, 019/2, 219/6, 119/6, 319/6, 419/6, 519/6, 619/6, 086/1, 719/1, 719/2, 082/1 και ΣΑΝΑ 619.

4. Για το προσωπικό της παρ. 2 το επίδομα εξομάλυνσης καταβάλλεται από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και βαρύνει τη ΣΑΤΑ 051.

5. Το επίδομα εξομάλυνσης δεν περιλαμβάνεται στις συντάξιμες ή τακτικά καταβαλλόμενες αποδοχές, αλλά χορηγείται πέραν αυτών και δεν διενεργούνται ασφαλιστικές κρατήσεις επ’ αυτού για κύρια και επικουρική ασφάλιση, εφάπαξ παροχή και υγειονομική περίθαλψη, τόσο για τους υπαλλήλους της παρ. 1 που υπηρετούν με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου, όσο και για εκείνους που υπηρετούν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (ορισμένου ή αόριστου χρόνου). Η παρούσα εφαρμόζεται αναλογικά και για το προσωπικό της Ειδικής Υπηρεσίας του άρθρου 271 του ν. 4738/2020 (Α’ 207).

6. Ειδικά για τους μέχρι 31.12.1992 ασφαλισμένους (παλαιοί ασφαλισμένοι) του πρ. Τομέα Πρόνοιας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΤΠΔΚΥ), η εισφορά για εφάπαξ παροχή υπέρ του Κλάδου Εφάπαξ Παροχών του e-ΕΦΚΑ, εξακολουθεί να υπολογίζεται στη βάση των πάσης φύσεως ακαθάριστων αποδοχών, επιδομάτων και αποζημιώσεων, από οποιαδήποτε αιτία κι αν προέρχονται.

7. Επί του εν λόγω επιδόματος, για όσους υπαλλήλους υπάγονται στην ασφάλιση του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ), διενεργείται κράτηση ποσοστού 2% κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 27 του π.δ. 422/1981.

8. Το επίδομα της παρ. 1 δεν καταβάλλεται στους υπαλλήλους για τον υπολογισμό των αποδοχών, της προσωπικής διαφοράς και του Ειδικού Επιδόματος του άρθρου 21 του ν.4469/2017 επί των οποίων εφαρμόζονται: α) η περ. β1 της παρ. 1 του άρθρου 7 του α.ν. 2326/ 1940 (Α’ 145) και οι κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσες υπουργικές αποφάσεις μέχρι και την έναρξη ισχύος του ν. 4024/2011 (Α’ 266) και η περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 2430/1996 (Α’ 156), όπως διαμορφώθηκε μετά τις μειώσεις των ν. 3833/2010 (Α’ 40) και ν. 3845/2010 (Α’ 65) ή β) η περ. α της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 2430/1996, όπως διαμορφώθηκε μετά τις μειώσεις των ν. 3833/2010 (Α’ 40) και ν. 3845/2010 (Α’ 65).

Άρθρο 2

Διαδικασία καταβολής στους υπαλλήλους που υπηρετούν στις Ειδικές Υπηρεσίες των ν. 4314/2014 και ν. 4914/2022 και της Κεντρικής Υπηρεσίας της ΜΟΔ ΑΕ

1. Η ΜΟΔ ΑΕ καταβάλλει μηνιαίως το επίδομα εξομά-λυνσης στο σύνολο του προσωπικού που υπηρετεί στις Ειδικές Υπηρεσίες των ν. 4314/2014 και ν. 4914/2022 και στην Κεντρική Υπηρεσία της ΜΟΔ AE.

2. Η καταβολή του επιδόματος εξομάλυνσης εκκινεί, συμπεριλαμβανομένων τυχόν αναδρομικών ποσών, από 1.4.2023 με την εκκαθάριση της μισθοδοσίας και καταβολής του ειδικού επιδόματος του άρθρου 21 του ν. 4469/2017 του επόμενου από τη δημοσίευση της παρούσας μηνός και εφόσον έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητες ενέργειες έγκρισης Προϋπολογισμού και χρηματοδότησης των αντίστοιχων ΣΑΕ.

Άρθρο 3

Διαδικασία καταβολής στο προσωπικό της Ειδικής Υπηρεσίας του άρθρου 271 του νόμου 4738/2020
1. Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών καταβάλλει μηνιαίως, το επίδομα εξομάλυνσης στο σύνολο του προσωπικού που υπηρετεί στην Ειδική Υπηρεσία 271 του ν. 4738/2020 (Α’ 207).

2. Η καταβολή του επιδόματος εξομάλυνσης εκκινεί, συμπεριλαμβανομένων τυχόν αναδρομικών ποσών, από 1.4.2023 με την εκκαθάριση της μισθοδοσίας του επόμενου από τη δημοσίευση της παρούσας μηνός και εφόσον έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητες ενέργειες έγκρισης Προϋπολογισμού και χρηματοδότησης της αντίστοιχης ΣΑΤΑ.

dikaiologitika.gr

Δείτε τις ειδήσεις από την Ανατολική Αττική και όλη την Ελλάδα και όλο τον κόσμο στο irafina.gr.
Κάντε like στη σελίδα του irafina.gr στο Facebook
Ακολούθηστε το irafina.gr στο Twitter

© 2022 - iRafina. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

© 2022 - iRafina. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.