«Φραγή» σε πενταψήφιους αριθμούς για όλους τους συνδρομητές!

Ποιες είναι οι προτάσεις της Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών – Πώς θα μπορεί να αποφεύγει ο καταναλωτής τις ανεπιθύμητες χρεώσεις στο κινητό του

Τέλος στις υπέρογκες χρεώσεις των πενταψήφιων αριθμών επιδιώκει να βάλει η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών – Ταχυδρομείων με πρότασή της την οποία θέτει σε δημόσια διαβούλευση.

Αναλυτικότερα, η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) προτείνει εκ των προτέρων «φραγή» σε όλες τις υπηρεσίες που χρεώνονται με τη λήψη μηνυμάτων (PSMS/PMMS) σε όλους τους συνδρομητές κινητής τηλεφωνίας, σε μια προσπάθεια να δοθεί τέλος στις χωρίς τη συναίνεση του καταναλωτή χρεώσεις για Υπηρεσίες Πολυμεσικής Πληροφόρησης (ΥΠΠ), δηλαδή τους πενταψήφιους αριθμούς.

Ωστόσο, ο καταναλωτής εφόσον το επιθυμεί, θα έχει τη δυνατότητα να ζητήσει από τον πάροχό του, να άρει την φραγή αυτή προκειμένου να δέχεται τις υπηρεσίες που επιθυμεί.

Θα ισχύσει δηλαδή το μοντέλο του opt-in της υπηρεσίας, και όχι του opt-out, που ισχύει σήμερα. Οι υπηρεσίες πολυμεσικής πληροφόρησης (ΥΠΠ) θα έχουν εκ των προτέρων φραγή και μόνον όταν ο καταναλωτής το επιθυμεί θα μπορεί να τις λαμβάνει (optional in). Αντίθετα μέχρι σήμερα ισχύει το «optional out», δηλαδή οι υπηρεσίες είναι ανοικτές και όποιος θέλει τις καταργεί στο τηλέφωνό του.

Ολόκληρη η απόφαση

Σύμφωνα με την απόφαση τροποποιείται η παράγραφος 3, του άρθρου 3 της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ:.587/29/28.09.2010 «Κώδικας Δεοντολογίας για την παροχή Υπηρεσιών Πολυμεσικής Πληροφόρησης» ως ισχύει, ως ακολούθως:

«3. Ο Τελικός Χρήστης δύναται με αίτησή του προς τον Πάροχο Δικτύου Εκκίνησης Κλήσεων να ζητήσει τη φραγή της πρόσβασής του σε αριθμοδοτικές σειρές ΥΠΠ συνολικά, κατά κατηγορίες ή σε μεμονωμένους αριθμούς, την οποία ο Πάροχος υποχρεούται να ικανοποιήσει. Η υπηρεσία φραγής παρέχεται και σε αριθμοδοτικές σειρές που αφορούν τα σύντομα μηνύματα (SMS) ή MMS ΥΠΠ (PSMS/PMMS), εξερχόμενα ή εισερχόμενα. Η άρση της φραγής πραγματοποιείται μόνο μετά από σχετικό ειδικό αίτημα του συνδρομητή. Η δυνατότητα χρήσης της υπηρεσίας φραγής δημοσιεύεται στον διαδικτυακό τόπο του Παρόχου Δικτύου Εκκίνησης Κλήσεων, σε εύκολα προσβάσιμο από τον Τελικό Χρήστη σημείο.

Ειδικά για τις ΥΠΠ που χρεώνονται με τη λήψη PSMS/PMMS, ορίζονται τα ακόλουθα:

α) Εφαρμόζεται εκ των προτέρων φραγή σε όλες τις υπηρεσίες που χρεώνονται με τη λήψη PSMS/PMMS σε όλους τους συνδρομητές των Παρόχων Δικτύου Εκκίνησης Κλήσεων.

β) Για τη λήψη των εν λόγω υπηρεσιών ο Τελικός Χρήστης πρέπει να προβεί σε άρση της φραγής με αίτησή του, η οποία υποβάλλεται μετά την έναρξη παροχής υπηρεσιών από τον Πάροχο Δικτύου Εκκίνησης Κλήσεων. Η άρση της φραγής μπορεί να γίνεται είτε συνολικά για όλους τους αριθμούς που χρησιμοποιούνται για τη λήψη χρεώσιμων PSMS/PMMS, είτε για ομάδες αυτών, είτε για μεμονωμένους αριθμούς.

γ) Ο Πάροχος Δικτύου Εκκίνησης Κλήσεων ενημερώνει τον συνδρομητή κατά τη σύναψη της σύμβασης ότι ισχύει η εκ των προτέρων φραγή για τις ανωτέρω υπηρεσίες, σύμφωνα με το εδάφιο α’, για τη δυνατότητα άρσης της φραγής με αίτημά του και για τους τρόπους υποβολής του αιτήματος αυτού. Ομοίως, παρέχει τις πληροφορίες αυτές από τα σημεία εξυπηρέτησης των πελατών του, εφόσον οι συνδρομητές του ζητήσουν οποτεδήποτε σχετική ενημέρωση.

δ) Για την επικείμενη άρση της φραγής σε υλοποίηση σχετικού αιτήματός του, ο Τελικός Χρήστης ενημερώνεται σχετικά ατελώς με SMS από τον Πάροχο Δικτύου Εκκίνησης Κλήσεων, πριν χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες αυτές, ενώ βρίσκεται σε κατάσταση φραγής. Παράλειψη αποστολής της εν λόγω ενημέρωσης καθιστά άκυρη την άρση της φραγής.»

2. Καταργείται το άρθρο 6 της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ:. 587/29/28.09.2010 «Κώδικας Δεοντολογίας για την παροχή Υπηρεσιών Πολυμεσικής Πληροφόρησης», ως ισχύει.

Στο άρθρο 2 της απόφασης ορίζονται οι μεταβατικές διατάξεις:

1) Κάθε Πάροχος Δικτύου Εκκίνησης Κλήσεων ενημερώνει από την έναρξη ισχύος της παρούσας και εντός οκτώ ημερών (8) ημερών, όλους τους υφιστάμενους συνδρομητές του που δεν έχουν ενεργοποιημένη τη φραγή σε ΥΠΠ που χρεώνονται με τη λήψη PSMS/PMMS, για τη θέση σε εκ των προτέρων φραγή όλων των ΥΠΠ που χρεώνονται με τη λήψη PSMS/PMMS στη συγκεκριμένη ημερομηνία που προκύπτει από την εφαρμογή της παραγράφου 3.

Η ενημέρωση περιλαμβάνει και την πληροφόρηση για την παροχή δυνατότητας άρσης της φραγής με αίτημα του συνδρομητή και τους τρόπους υποβολής του αιτήματος. Η ενημέρωση πραγματοποιείται με αποστολή σύντομου μηνύματος SMS. Επιπλέον δύναται να γίνει τηλεφωνικά ή μέσω ειδικής εφαρμογής ή άλλου τρόπου, κατ’ επιλογή του παρόχου.

2) Κάθε Πάροχος Δικτύου Εκκίνησης Κλήσεων παρέχει την ενημέρωση της παραγράφου 1 και στους νέους συνδρομητές που συνάπτουν σύμβαση στο χρονικό διάστημα από την έναρξη ισχύος της παρούσας και μέχρι την εφαρμογή της εκ των προτέρων φραγής, σύμφωνα με την παράγραφο 3.

3) Κατά τη δέκατη (10) ημέρα από τη θέση σε ισχύ της παρούσας, η εκ των προτέρων φραγή εφαρμόζεται σε όλες τις ΥΠΠ που χρεώνονται με τη λήψη PSMS/PMMS σε όλους τους συνδρομητές των Παρόχων Δικτύου Εκκίνησης Κλήσεων.

4) Με ημερομηνία έναρξης δέκα (10) ημέρες από τη θέση σε ισχύ της παρούσας και εντός αποκλειστικού χρονικού διαστήματος δέκα ημερών, ο Πάροχος Δικτύου Εκκίνησης Κλήσεων υποχρεούται να αποστείλει σε όλους τους υφιστάμενους συνδρομητές του σύντομο μήνυμα (SMS), με το οποίο τους ενημερώνει, ότι έχει εφαρμοστεί φραγή σε όλες τις ΥΠΠ που χρεώνονται με τη λήψη PSMS/PMMS. Επίσης, τους ενημερώνει για τη δυνατότητα και τους τρόπους που μπορούν να προβούν σε άρση της εν λόγω φραγής με αίτημά τους.
To τρίτο και τελευταίο άρθρο αναφέρει ότι οι διατάξεις του άρθρου 1 τίθενται σε εφαρμογή δέκα (10) ημέρες από την έναρξη ισχύος της παρούσας.

Η παρούσα Απόφαση τίθεται σε ισχύ από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Οι Ερωτήσεις προς τους συμμετέχοντες

Οι συμμετέχοντες στη δημόσια διαβούλευση μπορούν να παραθέσουν τις απόψεις τους απαντώντας στις παρακάτω ερωτήσεις και παρέχοντας σχετική αιτιολόγηση:

1. Συμφωνείτε με την εφαρμογή εκ των προτέρων φραγής σε όλες τις υπηρεσίες που χρεώνονται με τη λήψη PSMS/PMMS σε όλους τους συνδρομητές των Παρόχων Δικτύου Εκκίνησης Κλήσεων;
2. Συμφωνείτε με την προτεινόμενη μεταβατική διαδικασία για την ενημέρωση και την εφαρμογή στους υφιστάμενους συνδρομητές της φραγής σε όλες τις υπηρεσίες που χρεώνονται με τη λήψη PSMS/PMMS;
3. Συμφωνείτε με την κατάργηση του άρθρου 6 του Κώδικα Δεοντολογίας για την παροχή Υπηρεσιών Πολυμεσικής Πληροφόρησης;
Η ΕΕΤΤ, σύμφωνα με τον κ. Μασσέλο, αφού συγκέντρωσε τις καταγγελίες, τις αξιολόγησε και κάλεσε σε ακροάσεις τις εταιρείες παροχής ΥΠΠ και επέβαλε πρόστιμα. Σε μια περίπτωση μάλιστα ανακάλεσε την άδεια λειτουργίας μιας επιχείρησης.

Τι επιδιώκει η ΕΕΤΤ

Σύμφωνα με την ΕΕΤΤ, η τροποποίηση αποσκοπεί στη βελτίωση του υπάρχοντος ρυθμιστικού πλαισίου για την παροχή Υπηρεσιών Πολυμεσικής Πληροφόρησης (ΥΠΠ) και στην αποτελεσματικότερη προστασία των καταναλωτών από ακούσιες χρεώσεις μέσω αριθμών ΥΠΠ με τη λήψη εισερχόμενων μηνυμάτων.

Η ΕΕΤΤ δημοσιεύει σχέδιο με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις του ως άνω Κώδικα Δεοντολογίας, προκειμένου να λάβει απόψεις και σχόλια από όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς.’

newmoney.gr

Δείτε τις ειδήσεις από την Ανατολική Αττική και όλη την Ελλάδα και όλο τον κόσμο στο irafina.gr.
Κάντε like στη σελίδα του irafina.gr στο Facebook
Ακολούθηστε το irafina.gr στο Twitter

© 2022 - iRafina. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

© 2022 - iRafina. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.