Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια για να μπείτε στο πρόγραμμα ενίσχυσης μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων

Μεγάλο είναι το ενδιαφέρον των επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον covid 19, και θέλουν να ενταχθούν στο πρόγραμμα “Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία στην Αττική”.

Ως γνωστόν η Περιφέρεια αξιοποιώντας τους πόρους του ΕΣΠΑ (ΠΕΠ Αττικής 2014-2020) θα διαθέσει μέσω ειδικού προγράμματος 200.000.000€, για να χορηγήσει κεφάλαιο κίνησης σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις της Αττικής, που επλήγησαν οι δραστηριότητες τους λόγω covid.

Το ύψος της ενίσχυσης για κάθε δικαιούχο θα είναι από 5.000€ – 50.000€ και η περίοδος υποβολής των αιτήσεων, που θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.ependyseis.gr/mis θα είναι από τις 23/10/2020 και ώρα 13.00 έως και την καταληκτική ημερομηνία 20/11/2020 και ώρα 15.00.

Επειδή όμως έχουν δημιουργηθεί πολλές απορίες το irafina.gr απευθύνθηκε στον Marketing Manager κ. Λάζαρο Μπίτο της εταιρείας συμβούλων επιχειρήσεων Development Plan που εδρεύει στα Σπάτα, ώστε με απλά και κατανοητά λόγια να μας εξηγήσει τι ακριβώς είναι αυτό το συγκεκριμένο πρόγραμμα και τι πρέπει να κάνουν για να ενταχθούν σε αυτό.

Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Αττική, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014 – 2020»

Οι επιχειρήσεις της Περιφέρειας Αττικής αντιμετωπίζουν ανεπάρκεια ρευστότητας και υφίστανται σημαντικές ζημίες λόγω των επιπτώσεων από τα μέτρα για τον περιορισμό της έξαρσης της νόσου COVID-19. Ο εξαιρετικός χαρακτήρας της έξαρσης της νόσου σημαίνει ότι οι εν λόγω ζημίες δεν θα μπορούσαν να είχαν προβλεφθεί, είναι σημαντικής κλίμακας και ως εκ τούτου, δημιουργούν για τις επιχειρήσεις συνθήκες που διαφέρουν σημαντικά από τις συνθήκες της αγοράς στις οποίες λειτουργούν κανονικά.

Δείτε ακόμα:  Κορονοϊός: Πέθανε 35χρονη μετά από μάχη 3,5 μηνών με τον ιό

Στο πλαίσιο αυτό, η συγκεκριμένη δράση αφορά ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης, σύμφωνα με τα κατωτέρω οριζόμενα:

1. Η συνολική Δημόσια Δαπάνη των δράσεων της παρούσας πρόσκλησης, ανέρχεται σε 200.000.000,00 ευρώ.
2. Έναρξη υποβολής προτάσεων 23/10/2020 και λήξη υποβολής προτάσεων 20/11/2020
3. Γεωγραφική περιοχή υλοποίησης -Περιφέρεια Αττικής

Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει κεφάλαιο κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019 με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 5.000€ και μέγιστο τα 50.000€. Τα ποσά επί των οποίων θα υπολογιστεί το ακριβές ποσό επιχορήγησης προκύπτουν από το άθροισμα:

• των αγορών εμπορευμάτων χρήσης
• των αγορών πρώτων υλών και υλικών χρήσης
• του συνόλου των δαπανών για παροχή υπηρεσιών
• του συνόλου των ενοικίων που καταβλήθηκαν στην χρήση από την επιχείρηση
• του συνόλου των παροχών σε εργαζομένους (πλην αυτών που απασχολήθηκαν σε αγροτικές βιολογικές δραστηριότητες)
• διάφορα λειτουργικά έξοδα.

Σε περίπτωση που το αποτέλεσμα είναι μεγαλύτερο των 50.000,00€, η αναλογούσα δημόσια χρηματοδότηση διαμορφώνεται στα 50.000,00€, ενώ σε περίπτωση που το αποτέλεσμα είναι μικρότερο από 5.000€, δεν είναι δυνατή η συμμετοχή στην Δράση.

Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν πρόταση, είναι οι ακόλουθες:

1. Να δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Αττικής
2. Να έχουν κάνει έναρξη πριν την 1/1/2019.
3. Να έχουν ως κύριο κωδικό δραστηριότητας ή δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του Παραρτήματος και στον οποίο να δραστηριοποιούνται αδιαλείπτως τουλάχιστον από 31/1/2020 και έως την ημέρα υποβολής της πρότασης.
4. Να είναι Πολύ Μικρή ή Μικρή Επιχείρηση
5. Κατά το 2019 να απασχολούσαν λιγότερους από 50 εργαζομένους.
6. Το άθροισμα των δαπανών που ορίζονται από το παρόν πρόγραμμα ως έξοδα που προκύπτουν από τις παραπάνω κατηγορίες να ισούται ή να είναι μεγαλύτερο των 10.000€
7. Να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν.4308/2014.
8. Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα:
a. Ανώνυμη Εταιρία,
b. Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης,
c. Ομόρρυθμη Εταιρία,
d. Ετερόρρυθμη Εταιρία,
e. Ι.Κ.Ε,
f. Ατομική Επιχείρηση,
g. Ν.Ε.Π.Α.,
h. Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4430/2016 ως ισχύει,
i. Συνεταιρισμός
j. Δικηγορική Εταιρία του άρθρου 49 επ. του Ν. 4194/2013.
9. Να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του ν. 4488/2017(Α΄137).
10. Να μην ήταν προβληματικές την 31η Δεκεμβρίου 2019 ή εφόσον ήταν προβληματικές 31/12/2019 να έχουν κάνει τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να μην είναι προβληματικές κατά την υποβολή της σχετικής αίτησης χρηματοδότησης.
11. Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ
12. Να μην είναι εξωχώρια ή δημόσια επιχείρηση ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου
13. Να λειτουργεί νομότυπα με μορφή επιχείρησης εμπορικού /εταιρικού χαρακτήρα στα πλαίσια της Ελληνικής επικράτειας
14. Να μην εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών και οι οποίες εκμεταλλεύονται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησία-franchising.
15. Να έχουν φορολογική ενημερότητα και κατά την υποβολή και κατά την εκταμίευση
Υλοποίηση

Δείτε ακόμα:  Ενέδρα θανάτου: Ποιος ήταν ο 58χρονος που εκτέλεσαν εν ψυχρώ

Κάθε επιλέξιμη επιχείρηση θα πρέπει:

1. Το καταβληθέν κεφάλαιο κίνησης θα πρέπει να έχει αναλωθεί εντός του 2021
2. Για το τρίμηνο από 1/1/2021 έως 31/3/2021 (περίοδος πληρωμών) θα πρέπει να διατηρηθεί ο ίδιος αριθμός εργαζομένων με αυτόν που υπήρχε κατά το ίδιο διάστημα του 2020 σε περίπτωση υλοποίησης εγκριτικής απόφασης
3. Να μην προβεί σε μετεγκατάσταση της/των εγκαταστάσεων που βρίσκονται εντός της Περιφέρειας δραστηριοποίησης
4. Να μην προβεί σε διακοπή λειτουργίας της/των εγκαταστάσεων που βρίσκονται εντός της Περιφέρειας δραστηριοποίησης,
5. Να λαμβάνει όλα τα μέτρα πληροφόρησης που προβλέπονται στο Παράρτημα XII του Κανονισμού 1303/2013

Δείτε ακόμα:  Πότε θα επανέλθει η μουσική στην εστίαση

Κριτήρια αξιολόγησης ένταξης

Αντικειμενικά κριτήρια της επιλεξιμότητάς της εκάστοτε επιχείρησης είναι:
• η σχέση της πτώση τζίρου κατά το τρίμηνο Απριλίου – Ιουνίου 2019 και το τρίμηνο Απριλίου – Ιουνίου 2020 ,
• ο αριθμός προσωπικού
• τα κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων κατά το έτος 2019 προς τον Κύκλο Εργασιών έτους 2019.

  • Η Development Plan εταιρεία συμβούλων επιχειρήσεων με έδρα τα Σπάτα, ιδρύθηκε το 2016 από έμπειρους Οικονομολόγους και διευθυντικά στελέχη Πωλήσεων με πολυετή πείρα, μακρά θητεία και επιτυχημένα αποτελέσματα στον επιχειρηματικό στίβο. Κύρια δραστηριότητα της εταιρείας στον χώρο της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, η υλοποίηση προγραμμάτων ΕΣΠΑ και αναπτυξιακού νόμου.

Η εταιρεία μας παρέχει δωρεάν έλεγχο προ αξιολόγησης δυνητικής συμμετοχής σας στην δράση με εντιμότητα και αποτελεσματικότητα. Είμαστε πάντοτε δίπλα στον επιχειρηματία με αξιόπιστο και υπεύθυνο τρόπο ως πρότυπα εργασιακής συνείδησης, ενσυναίσθησης και εχεμύθειας.

Marketing Manager
Λάζαρος Μπίτος
Ιπποκράτους 18. Σπάτα19004
Τηλ. 2130414560
Κιν. 6907357168