Υπόσχεση για καθαρό Νερό και Περιβάλλον από την ΕΥΔΑΠ

Μια υπόσχεση που τηρεί ανελλιπώς όλα τα χρόνια της λειτουργίας της ανανεώνει η ΕΥΔΑΠ με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος – 5 Ιουνίου.

Και δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά καθώς η δραστηριότητα της επιχείρησης είναι στενά συνυφασμένη με τη χρήση των φυσικών πόρων και την αειφόρο ανάπτυξη. Έτσι, η στρατηγική της ΕΥΔΑΠ προς αυτή την κατεύθυνση κινείται σε τρία επίπεδα: 1. στην παροχή καθαρού νερού άριστης ποιότητας, το οποίο να διασφαλίζει τη δημόσια υγεία, 2. στην εξοικονόμηση του φυσικού πόρου και 3. στην προστασία του περιβάλλοντος με πολιτικές μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Παροχή καθαρού νερού

Οι καθημερινοί έλεγχοι ποιότητας του ακατέργαστου και πόσιμου νερού που πραγματοποιούνται στα χημικά και μικροβιολογικά εργαστήρια της ΕΥΔΑΠ έχουν ως σκοπό να εξασφαλίζεται και να πιστοποιείται η άριστη ποιότητα του νερού που διαθέτει η ΕΥΔΑΠ στους κατοίκους των Αθηνών. Για το λόγο αυτό, παρακολουθείται στενά η ποιότητα των νερών των τεσσάρων ταμιευτήρων, Μαραθώνα, Υλίκης, Μόρνου και Ευήνου, στις Μονάδες Επεξεργασίας Νερού (ΜΕΝ), Γαλατσίου, Αχαρνών, Πολυδενδρίου, Ασπροπύργου, όπως επίσης και η ποιότητα του πόσιμου νερού στο δίκτυο ύδρευσης, ώστε να γίνεται άμεσα αντιληπτό και να αντιμετωπίζεται έγκαιρα οποιοδήποτε πρόβλημα ενδεχομένως προκύψει Παράλληλα, διαθέτει διαπίστευση κατά ISO EN 17025 των Χημικών Εργαστηρίων Γαλατσίου και Πολυδενδρίου, όπως και του Μικροβιολογικού Εργαστηρίου ενώ διεξάγονται 120.000 περίπου χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις ετησίως.

Εξοικονόμηση φυσικού πόρου

Η Εταιρεία αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων και προχωρά συστηματικά στον εκσυγχρονισμό των δικτύων ύδρευσης για μείωση διαρροών, ενώ υλοποιεί προγράμματα αντικατάστασης των υδρομετρητών. Στην επιχείρηση λειτουργεί Κεντρικό Διαχειριστικό Σύστημα Υδατικών Πόρων και Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών & Διαχείρισης Δικτύων για την προληπτική συντήρησή τους και την αποτελεσματική αντιμετώπιση βλαβών και διαρροών. Στο πλαίσιο των προγραμμάτων Έρευνας και Ανάπτυξης διεξάγει έρευνες και υλοποιεί σχεδιασμό για επαναχρησιμοποίηση του επεξεργασμένου νερού από το Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ) στην Ψυτάλλεια για άρδευση και άλλες δευτερεύουσες χρήσεις.

Μείωση περιβαλλοντικού αποτυπώματος

Στο πλαίσιο της πολιτικής της για εξοικονόμηση ενέργειας, η Εταιρεία εκμεταλλεύεται το παραγόμενο βιοαέριο στα ΚΕΛ για την παραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας και την υδραυλική ενέργεια κατά μήκος των υδραγωγείων μεταφοράς νερού με μετατροπή της σε ηλεκτρική με μικρούς υδροηλεκτρικούς σταθμούς.

Παράλληλα, πραγματοποιεί επενδύσεις στις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις της για αποδοτικότερη λειτουργία και συνεπώς μικρότερη κατανάλωση ενέργειας.

Η ΕΥΔΑΠ μεριμνά για την προστασία και του θαλάσσιου περιβάλλοντος εφαρμόζοντας τριτοβάθμιο βιολογικό καθαρισμό των λυμάτων και βοθρολυμάτων της λεκάνης απορροής της Πρωτεύουσας και σχεδιάζει τη δημιουργία νέων ΚΕΛ, από τα οποία θα εξασφαλίζονται άριστες υποδομές αποχέτευσης, επεξεργασίας λυμάτων και επαναχρησιμοποιήση των επεξεργασμένων εκροών, ενώ διεξάγει ελέγχους των απορρίψεων στο δίκτυο αποχέτευσης.

Εταιρική κοινωνική ευθύνη

Με βασικό πυλώνα την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη σε όλες τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες, η Εταιρεία υλοποιεί προγράμματα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης τα οποία απευθύνονται σε όλες τις ομάδες κοινού με βασική προτεραιότητα τα παιδιά. Η Εταιρεία πραγματοποιεί με ιδιαίτερη επιτυχία ένα περιβαλλοντικό πρόγραμμα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης που απευθύνεται κυρίως σε μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Φορέας και χώρος υλοποίησης του προγράμματος

Το περιβαλλοντικό πρόγραμμα «Ο Σταγονούλης» υλοποιείται σε επίπεδο σχεδιασμού, οργάνωσης και συντονισμού από το στελεχιακό δυναμικό της Διεύθυνσης Επικοινωνίας και Εταιρικών Σχέσεων. Πιο συγκεκριμένα, από την έναρξη έως και τη λήξη του σχολικού έτους και τρεις μέρες ανά εβδομάδα, οι εκπαιδευτές υποδέχονται στις Μονάδες Επεξεργασίας Νερού της ΕΥΔΑΠ στο Γαλάτσι περίπου 150 μαθητές ημερησίως. Το πρόγραμμα υλοποιείται στην πρόσφατα ανακαινισμένη Αίθουσα Συνεδριάσεων της Εταιρείας, που διαθέτει σύγχρονο οπτικοακουστικό εξοπλισμό και ταυτόχρονα προσφέρει ένα φιλόξενο περιβάλλον για την υποδοχή των μικρών επισκεπτών.

Το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και συγκεκριμένα σε παιδιά των τελευταίων τάξεων του δημοτικού σχολείου, καθώς σε αυτή την περίοδο της εκπαιδευτικής τους διαδρομής τα παιδιά διδάσκονται βασικές έννοιες για τον κύκλο του νερού, τη διαχείρισή του, τον καθαρισμό του, τον βιολογικό καθαρισμό των λυμάτων κ.α.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το πρόγραμμα αυτό, με τις απαιτούμενες κάθε φορά αναπροσαρμογές, απευθύνεται εξίσου αποτελεσματικά και σε μεγαλύτερες εκπαιδευτικές βαθμίδες και συχνά πυκνά το παρακολουθούν και μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, φοιτητές αλλά και ενδιαφερόμενοι φορείς, όπως σύλλογοι, ενώσεις, σωματεία κ.α., και οι επισκέψεις αυτών αφορούν κυρίως στις εγκαταστάσεις της ΕΥΔΑΠ στον Μαραθώνα και στην Ψυτάλλεια.