Μαραθώνας: Αυτοί είναι οι νέοι Αντιδήμαρχοι & Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι

Ανακοινώθηκαν σήμερα οι νέοι Αντιδήμαρχοι και Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι του Δήμου Μαραθώνα.

Τις αποφάσεις που έχουν ημερομηνία 2 Σεπτεμβρίου και έχουν αναρτηθεί στην “Διαύγεια”, τις υπογράφει ο Δήμαρχος Μαραθώνα Στέργιος Τσίρκας ενώ να θυμίσουμε πως η θητεία τους είναι μέχρι και την 31/12/ 2023

Αναλυτικά οι αποφάσεις για τους ορισμούς αναφέρουν:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Ο Δήμαρχος Μαραθώνα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την παράταση της θητείας του κου Στάμου Χρήστου του Νικολάου, δημοτικού συμβούλου της πλειοψηφίας, ως έμμισθου Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος & Καθημερινότητας του Δήμου Μαραθώνος, από 02/09/2022 έως και την 31/12/2023.

Αναλυτικά οι αρμοδιότητες που μεταβιβάζονται στον κ Στάμο Χρήστο του Νικολάου είναι :

Α. Καθ’ ύλην αρμοδιότητες :
Η εποπτεία και ευθύνη της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης,
Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Συντήρησης Υποδομών, πλην των αρμοδιοτήτων Πολιτικής Προστασίας και της περ. 17 του Τμήματος Περιβάλλοντος, Πολιτικής Προστασίας και Συντήρησης Πρασίνου (άρθρο 12 του ισχύοντος ΟΕΥ του Δήμου Μαραθώνος).
Β. Κατά τόπο αρμοδιότητες της δημοτικής ενότητας Μαραθώνα:
Β.1. Συνεργάζεται με τον Πρόεδρο και το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Μαραθώνα για την επίλυση των προβλημάτων τους.
Β.2. Διενεργεί την τέλεση πολιτικών γάμων

Ο κ. Στάμος, εξουσιοδοτείται για την έκδοση και υπογραφή αποφάσεων, εγγράφων, δικαιολογητικών και πράξεων που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.
Η ανάκληση του αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του, είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου.
Όταν ο κ. Στάμος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά της ως Αντιδήμαρχος ασκεί ο Δήμαρχος Μαραθώνος.

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος
Στέργιος Τσίρκας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ ΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Τον ορισμό του κ. Κυπαρίσση Ευαγγέλου του Δημητρίου, Δημοτικού Συμβούλου της μειοψηφίας του Συνδυασμού Γ΄ «Νέοι Ορίζοντες», ως έμμισθου Αντιδημάρχου Επιχειρηματικότητας, Πολιτικής Προστασίας & Πολιτισμού του Δήμου Μαραθώνος, από 02/09/2022 έως και την 31/12/2023.

Αναλυτικά οι αρμοδιότητες που μεταβιβάζονται στον κ. Κυπαρίσση Ευάγγελο του Δημητρίου είναι :
Α. Καθ’ ύλην αρμοδιότητες :
1. Η εποπτεία και ευθύνη:

 Της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Μαραθώνος, εκτός των αρμοδιοτήτων που άπτονται
– της μέριμνας για τη φροντίδα και διαχείριση των αδέσποτων ζώων στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων του Τμήματος Αγροτικής Παραγωγής και Αλιείας

και
– των αρμοδιοτήτων που άπτονται του τουρισμού στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων του Τμήματος Αδειοδοτήσεων, Ρύθμισης Εμπορικών
Δραστηριοτήτων & Τουρισμού, και είναι ειδικότερα αρμόδιος για την διοργάνωση δράσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης και προώθησης τοπικών προϊόντων, παραγωγών
κλπ.,
 Της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Περιβάλλοντος, Πολιτικής Προστασίας και Συντήρησης Πρασίνου, όπως αναφέρονται στην παρ. (γ) περ. 21 του άρ. 12 του ισχύοντος ΟΕΥ του Δήμου Μαραθώνος,
 Θεμάτων πολιτισμού, στο πλαίσιο άσκησης αρμοδιοτήτων του Δήμου Μαραθώνος και του ισχύοντος ΟΕΥ του, και
 Της εύρυθμης λειτουργίας του Μουσείου Προβολής Μαραθωνίου Δρόμου, των δράσεων και των εκδηλώσεων αυτού.

Β. Κατά τόπο αρμοδιότητες της δημοτικής ενότητας Μαραθώνα :

Β.1. Συνεργάζεται με τον Πρόεδρο και το Συμβούλιο της δημοτικής ενότητας Μαραθώνα για την επίλυση των προβλημάτων τους.
Β.2. Διενεργεί την τέλεση πολιτικών γάμων

Ο κος Κυπαρίσσης Ευάγγελος εξουσιοδοτείται για την έκδοση και υπογραφή αποφάσεων, εγγράφων, δικαιολογητικών και πράξεων, καθώς και την επιβολή προστίμων, που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.
Η ανάκληση του Αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου.
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου τις ανατιθέμενες αρμοδιότητές του ασκεί ο Δήμαρχος.

Η παρούσα απόφαση δύναται να τροποποιηθεί με νεότερη απόφαση Δημάρχου.

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος
ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Ο Δήμαρχος Μαραθώνα 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την παράταση της θητείας του κου Μπούσουλα Ιωάννη του Βασιλείου, δημοτικού συμβούλου της πλειοψηφίας, ως έμμισθου Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων Δήμου Μαραθώνος, από 02/09/2022 έως και την 31/12/2023.

Αναλυτικά οι αρμοδιότητες που μεταβιβάζονται στον κ Μπούσουλα Ιωάννη του Βασιλείου είναι:

Α. Καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

Η εποπτεία και ευθύνη,
α) του Τμήματος Συγκοινωνιακών & Κτιριακών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, και ιδίως του σχεδιασμού, της εκπόνησης μελετών και υλοποίησης κτιριακών και συγκοινωνιακών έργων, καθώς και της διαμόρφωσης και εξωραϊσμού κοινόχρηστων χώρων,
β) του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων & Σηματοδότησης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών,
γ) του Τμήματος Συγκοινωνιών & Εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, και ιδίως της ρύθμισης κυκλοφοριακών θεμάτων και διαχείρισης αστικής και δημοτικής συγκοινωνίας, καθώς και πολεοδομικών θεμάτων και μελετών.

Β. Κατά τόπο αρμοδιότητες της δημοτικής ενότητας Γραμματικού:

Β.1. Συνεργάζεται με τον Πρόεδρο και το Συμβούλιο της Δημοτικής Ενότητας Γραμματικού για την επίλυση των προβλημάτων τους.
Β.2. Διενεργεί την τέλεση πολιτικών γάμων

Ο κ. Μπούσουλας εξουσιοδοτείται για την έκδοση και υπογραφή αποφάσεων, εγγράφων και πράξεων που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.

Η ανάκληση του αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του, είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου.

Όταν ο κος Μπούσουλας απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ως Αντιδήμαρχος ασκεί ο Δήμαρχος Μαραθώνος.

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος
Στέργιος Τσίρκας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ ΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Ο Δήμαρχος Μαραθώνα 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Τον ορισμό του κου Μακρή Δημητρίου του Γεωργίου, δημοτικού συμβούλου της πλειοψηφίας, ως έμμισθου Αντιδημάρχου Πολεοδομικών Θεμάτων Δήμου Μαραθώνος, από 02/09/2022 έως και την 31/12/2023.

Αναλυτικά οι αρμοδιότητες που μεταβιβάζονται στον κ Μακρή Δημήτριο του Γεωργίου είναι:

‘Α. Καθ’ ύλην αρμοδιότητες:
Θεμάτων που αφορούν στην παρακολούθηση της εξέλιξης των ρυθμιστικών σχεδίων και των Πολεοδομικών μελετών για την επέκταση /τροποποίηση των σχεδίων πόλεων, τον έλεγχο της εφαρμογής των ρυμοτομικών και πολεοδομικών σχεδίων και συναφών εκτελεστών πράξεων, την σύνταξη των πράξεων εφαρμογής.
Β. Κατά τόπο αρμοδιότητες της δημοτικής ενότητας :
Β.1. Συνεργάζεται με τον Πρόεδρο και το Συμβούλιο της Δημοτικής Ενότητας Νέας Μάκρης για την επίλυση των προβλημάτων τους.
Β.2. Διενεργεί την τέλεση πολιτικών γάμων
Ο κ. Μακρής εξουσιοδοτείται για την έκδοση και υπογραφή αποφάσεων, εγγράφων και πράξεων που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.

Η ανάκληση του αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του, είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου.

Όταν ο κος Μακρής απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ως Αντιδήμαρχος ασκεί ο Δήμαρχος Μαραθώνος.
Δήμου.

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος
Στέργιος Τσίρκας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ ΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Ο Δήμαρχος Μαραθώνα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Τον ορισμό του κ. Σωτηρίου Ευαγγέλου του Λουίζου, δημοτικού συμβούλου της πλειοψηφίας, ως άμισθο Αντιδήμαρχο Παιδείας & Δικτύων του Δήμου Μαραθώνος από 02/09/2022 έως και την 31/12/2023.

Αναλυτικά οι αρμοδιότητες που μεταβιβάζονται στον κ. Σωτηρίου Ευάγγελο είναι :

Α. Καθ’ ύλην αρμοδιότητες :

Η εποπτεία και η ευθύνη των εξής οργανικών μονάδων:
– Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού, πλην των αρμοδιοτήτων που αφορούν στον αθλητισμό στον πολιτισμό και στην πρόνοια (με αρμοδιότητες μόνο Παιδείας)
– Τμήμα Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
Β. Κατά τόπο αρμοδιότητες της δημοτικής ενότητας Βαρνάβα:

1. Συνεργάζεται με τον Πρόεδρο και το Συμβούλιο της Δημοτικής Ενότητας Βαρνάβα για την επίλυση των προβλημάτων τους.

2. Διενεργεί την τέλεση πολιτικών γάμων

Ο κ. Σωτηρίου, εξουσιοδοτείται για την έκδοση και υπογραφή αποφάσεων, εγγράφων και πράξεων που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες Η ανάκληση του αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του, είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου.

Όταν ο κ. Σωτηρίου απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ως Αντιδήμαρχος ασκεί ο Δήμαρχος Μαραθώνος.

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος
ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ ΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Τον ορισμό του κ. Καραγιάννη Νικολάου του Γεωργίου, Δημοτικού Συμβούλου της πλειοψηφίας, ως άμισθου Αντιδημάρχου Αθλητισμού & Τουρισμού Δήμου Μαραθώνος, με θητεία από 02/09/2022 έως και την 31/12/2023.

Αναλυτικά οι αρμοδιότητες που μεταβιβάζονται στον κ. Ν. Καραγιάννη είναι :

Α. Καθ’ ύλην αρμοδιότητες :

Η εποπτεία και ευθύνη:

 Θεμάτων αθλητισμού, στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού (άρ. 14 τουισχύοντος ΟΕΥ του Δήμου Μαραθώνος),
 Θεμάτων τουρισμού και τουριστικής ανάπτυξης, στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων του Τμήματος Αδειοδοτήσεων, Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων & Τουρισμού της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.
 Θεμάτων που αφορούν τις πεζοδρομήσεις κατά τους θερινούς μήνες σε όλες τις δημοτικές κοινότητες του Δήμου Μαραθώνος
 Την εποπτεία και τον συντονισμό ων διαδικασιών συλλογής & διαχείρισης των ανακυκλώσιμων υλικών

Β. Κατά τόπο αρμοδιότητες της δημοτικής ενότητας Νέας Μάκρης:

Β.1. Συνεργάζεται με τον Πρόεδρο και το Συμβούλιο της δημοτικής ενότητας Νέας Μάκρης για την επίλυση των προβλημάτων τους.
Β.2. Διενεργεί την τέλεση πολιτικών γάμων

Ο κος Καραγιάννης Ν. εξουσιοδοτείται για την έκδοση και υπογραφή αποφάσεων, εγγράφων και πράξεων που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.

Η ανάκληση του Αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου.
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου τις ανατιθέμενες αρμοδιότητές του ασκεί ο Δήμαρχος.
Η παρούσα απόφαση δύναται να τροποποιηθεί με νεότερη απόφαση Δημάρχου.

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος
ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

«Ορισμός εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου»

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Τον ορισμό του κ. Τσακιργιάννη Βασιλείου του Μιχαήλ ως εντεταλμένου δημοτικού συμβούλου, χωρίς αμοιβή, σε θέματα που αφορούν στις αρμοδιότητες της υπηρεσίας Πρασίνου του Τμήματος Περιβάλλοντος, Πολιτικής Προστασίας & Συντήρησης Πρασίνου, όπως αυτές αναφέρονται στις παρ. 17 – 20, παρ. γ, άρ. 12 του ΟΕΥ του Δήμου Μαραθώνος.

Ο κ. Τσακιργιάννης εξουσιοδοτείται όπως υπογράφει κάθε σχετικό έγγραφο στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων του.
Η παρούσα απόφαση δύναται να τροποποιηθεί με νεότερη απόφαση Δημάρχου.

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος
Στέργιος Τσίρκας

«Ορισμός εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου»

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Τον ορισμό του κ. Μπατζέ Νικηφόρου του Κωνσταντίνου ως εντεταλμένου δημοτικού συμβούλου, χωρίς αμοιβή, σε θέματα που αφορούν:

α. στην Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Μαραθώνος, όπως αναφέρονται στο άρ. 9 του ισχύοντος ΟΕΥ του Δήμου,
β. στη μέριμνα για τη φροντίδα και διαχείριση των αδέσποτων ζώων στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων του Τμήματος Αγροτικής Παραγωγής και Αλιείας της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.

Ο κ. Μπατζές εξουσιοδοτείται όπως υπογράφει κάθε σχετικό έγγραφο στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων του σχετικά με την Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Μαραθώνος, καθώς και τη μέριμνα για τη φροντίδα και διαχείριση των αδέσποτων ζώων.
Η παρούσα απόφαση δύναται να τροποποιηθεί με νεότερη απόφαση Δημάρχου.

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος
Στέργιος Τσίρκας

Δείτε τις ειδήσεις από την Ανατολική Αττική και όλη την Ελλάδα και όλο τον κόσμο στο irafina.gr.
Κάντε like στη σελίδα του irafina.gr στο Facebook
Ακολούθηστε το irafina.gr στο Twitter

© 2022 - iRafina. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

© 2022 - iRafina. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.