Μαραθώνας: Δείτε όλα όσα αναφέρουν οι τελευταίες αποφάσεις του Δημάρχου

Δείτε τι αναφέρουν οι τελευταίες αποφάσεις του Δημάρχου Μαραθώνα Στέργιου Τσίρκα

Αναλυτικά:

Σύσταση επιτροπής για την καταγραφή και εκτίμηση ζημιών σε περίπτωση έντονων καιρικών συνθηκών και φυσικών καταστροφών που εκδηλώνονται στην περιοχή του Δήμου μας»

Αριθμός Απόφασης: 355/2021

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις των άρθρων 58 & 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τ.Α΄) «Πρόγραμμα Καλλικράτης»

β) Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/2006 τ.Α΄) «Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»

γ) Τις διατάξεις του Ν.3013/2002 (ΦΕΚ 102/2002 τ.Α΄) «Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις»

δ) Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου μας (ΦΕΚ 3147/2012 τ.Β’)

ε) Tην ανάγκη εκ νέου σύστασης επιτροπής για την καταγραφή και εκτίμηση ζημιών σε περίπτωση έντονων καιρικών συνθηκών και φυσικών καταστροφών (πλημμύρες, κ.λ.π.) που εκδηλώνονται στην περιοχή του Δήμου μας και την ανάγκη τροποποίησής της.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

1. Την Σύσταση επιτροπής για την καταγραφή και εκτίμηση ζημιών σε περίπτωση έντονων καιρικών συνθηκών και φυσικών καταστροφών (πλημμύρες, κ.λ.π.) που εκδηλώνονται στην περιοχή του Δήμου μας, ως κατωτέρω:

α. Κανέλλος Αναστάσιος, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Μαραθώνος με αναπληρωτή τον Τσιάμη Χρύσανθο, Προϊστάμενο Τμήματος Εξυπηρέτησης Κοινού και Δ/κής Υποστήριξης, Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Μαραθώνος

β. Κατσαγώνης Στέφανος, Προϊστάμενος Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Μαραθώνος με αναπληρώτρια την υπάλληλο ιδαχ Καναβάκη Μαρία, ΤΕ Κοινωνική Λειτουργό με βαθμό Α΄

γ. Γεωργατζής Δημήτριος, Προϊστάμενος Τμήματος Περιβάλλοντος Πολιτικής Προστασίας & Συντήρησης Πρασίνου, Δ/νσης Καθαριότητας Ανακ. Περιβάλλοντος Πρασίνου & Συντήρησης Υποδομών, Δήμου Μαραθώνος με αναπληρώτρια την Καμπέλη Βαρβάρα, μόνιμη υπάλληλο ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Α΄

Ο Δήμαρχος

ΤΣΙΡΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

«Ορισμός υπευθύνων για την ομαλή διεξαγωγή του 38ου Αυθεντικού Μαραθωνίου»

Αριθμός Απόφασης: 388/2021

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010)

β) Το υπ αριθ πρωτ 3420/06-10-2021 έγγραφο Συνδέσμου Ελληνικών Γυμναστικών & Αθλητικών Σωματείων (ΣΕΓΑΣ) περί της διεξαγωγής του 38ου Αυθεντικού Μαραθωνίου που θα διεξαχθεί στις 14 Νοεμβρίου 2021.

γ) Το γεγονός ότι πρέπει να οριστούν υπεύθυνοι για την ομαλή διεξαγωγή του 38ου Αυθεντικού Μαραθωνίου όσον αφορά στην προετοιμασία της Αφετηρίας για την υποδοχή 10.000 συμμετεχόντων στο Μαραθώνιο, στην προετοιμασία της Τελετής Έναρξης στον αρχαιολογικό χώρο του Τύμβου και της Αφής της Φλόγας την παραμονή του αγώνα, στην έκθεση αθλητισμού marathon expo που θα πραγματοποιηθεί στο κλειστό Π.Φαλήρου (πρώην Tae Kwon Do) από 10/11-13/11/2021, καθώς και σε οποιεσδήποτε άλλες υποστηρικτικές υπηρεσίες

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Ορίζουμε ως υπευθύνους για την ομαλή διεξαγωγή του 38ου Αυθεντικού Μαραθωνίου, που θα διεξαχθεί την 14η Νοεμβρίου 2021, όσον αφορά στην προετοιμασία της Αφετηρίας για την υποδοχή 10.000 συμμετεχόντων στο Μαραθώνιο, στην προετοιμασία της Τελετής Έναρξης στον αρχαιολογικό χώρο του Τύμβου και της Αφής της Φλόγας την παραμονή του αγώνα, στην έκθεση αθλητισμού marathon expo που θα πραγματοποιηθεί στο κλειστό Π.Φαλήρου (πρώην Tae Kwon Do) από 10/11-13/11/2021, καθώς και σε οποιεσδήποτε άλλες υποστηρικτικές υπηρεσίες, τους κατωτέρω:

1) κ. Παπαϊωάννου Δημήτριο, Αντιδήμαρχο Τουρισμού & Αθλητισμού Δήμου Μαραθώνος

2) κ. Στάμο Χρήστο, Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος και Καθημερινότητας Δήμου Μαραθώνος

3) κ. Παπαβασιλείου Ιωάννη, υπάλληλο ιδαχ του Δήμου μας κλάδου ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής με βαθμό Α΄

4) κ. Πασχάλη Παναγιώτη, μόνιμο υπάλληλο του Δήμου μας κλάδου ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής με βαθμό Β΄

5) κα Σπανού Ειρήνη, μόνιμη υπάλληλο του Δήμου μας κλάδου ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού με βαθμό Α΄

Ο Δήμαρχος

ΤΣΙΡΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

«Περί έγκρισης διενέργειας διαδικασιών για την ανάθεση υπηρεσιών επικαιροποίησης τευχών δημοπράτησης του έργου Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Μαραθώνα με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έγκρισης τεχνικής έκθεσης»

Αριθμός Απόφασης: 389/2021

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης»

Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

Τις διατάξεις του άρθρου 50 του Ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».

Τις διατάξεις του άρθρου 209 § 9β Ν. 3463/06 όπως ισχύει,

Την αναγκαιότητα της υπηρεσίας με τίτλο «Επικαιροποίηση τευχών δημοπράτησης του έργου Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Μαραθώνα»,

Το πρωτογενές αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ 21REQ009372854 2021-10-15,

Το γεγονός ότι για την υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί η Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Δημάρχου με ΑΔΑ Ω5ΧΜΩΛΜ-ΣΩΓ, η οποία έχει εκδοθεί κατόπιν του τεκμηριωμένου αιτήματος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και έχει καταχωρηθεί με α/α 235 στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/18 [ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι] με ΑΔΑΜ 21REQ009372886 2021-10-15.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Την έγκριση της διενέργειας της υπηρεσίας για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Επικαιροποίηση τευχών δημοπράτησης του έργου Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Μαραθώνα» προϋπολογιζόμενης αξίας 19.783,50 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. 24%, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Β. Την έγκριση της από 25-06-2021 τεχνικής έκθεσης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με τίτλο «Τεχνική έκθεση επικαιροποίησης τευχών δημοπράτησης του έργου Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Μαραθώνα»

Γ. Την αποστολή πρόσκλησης προς την εταιρεία ΛΙΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ, με Α.Φ.Μ. 095655470, η οποία θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ για πέντε (5) ημέρες πριν την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης.

Δ. Η αξιολόγηση της προσφοράς για την εν λόγω υπηρεσία θα διενεργηθεί από την υπηρεσία, την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και για το σκοπό αυτό ορίζεται η προϊστάμενη του Τμήματος Ηλεκτρολογικών Έργων & Σηματοδότησης, Αφένδρα Φωτεινή, όπως προβεί στην αξιολόγηση της προσφοράς εντός τριών ημερών από την παραλαβή της προσφοράς.

Ο Δήμαρχος

ΤΣΙΡΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

«Περί απευθείας ανάθεσης των υπηρεσιών με τίτλο “Εργασίες συντήρησης και διαμόρφωσης γραφείου στο Σ.Μ.Α. του Δήμου Μαραθώνος”»

Αριθμός Απόφασης: 390/2021

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Δείτε ακόμα:  Νέα Μάκρη: Επιστολή Διαμαρτυρίας προς τον Δήμο Μαραθώνα από τον Συλλ. Γονέων Δημοτικού Ανατολής

Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

Τις διατάξεις του άρθρου 50 του Ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».

Το γεγονός ότι απαιτείται η υπηρεσία με τίτλο «Εργασίες συντήρησης και διαμόρφωσης γραφείου στο Σ.Μ.Α. του Δήμου Μαραθώνος», όπως ειδικότερα περιγράφεται στην από 04-06-2021 μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Συντήρησης Υποδομών.

Το πρωτογενές αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ 21REQ

Το γεγονός ότι για την υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί η με αριθμ. πρωτ 17581/15-09-2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ 9ΨΟΡΩΛΜ-2ΡΣ και έχει καταχωρηθεί στο Μητρώο Δεσμεύσεων με α/α 297 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν. 4555/18 [Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι] με ΑΔΑΜ 21REQ009357888.

Την με αριθμ. 339/2021/22-09-2021 Απόφαση του Δημάρχου με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια της υπηρεσίας με ΑΔΑ 92Η4ΩΛΜ-Ψ7Β.

Την με αριθμ. 19954/14-10-2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς την ατομική επιχείρηση WYZYCKI K. JAN, με διακριτικό τίτλο BIMETAL, που καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ 21PROC

Την προσφορά της ατομικής επιχείρησης WYZYCKI K. JAN, που κατατέθηκε στο γραφείο Πρωτοκόλλου της Δημοτικής Ενότητας Νέας Μάκρης και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 20208/19-10-2021.

Το από 20-10-2021 Πρακτικό Αξιολόγησης Προσφοράς, σύμφωνα με το οποίο η αρμόδια υπηρεσία εισηγείται την ανάθεση της υπηρεσίας στην ατομική επιχείρηση WYZYCKI K. JAN, με διακριτικό τίτλο BIMETAL, έναντι του ποσού των 1.690,00€, επί πλέον Φ.Π.Α. 24% 405,60€, σύνολο προσφοράς 2.095,60€.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α. Την ανάθεση της παροχής της υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίες συντήρησης και διαμόρφωσης γραφείου στο Σ.Μ.Α. του Δήμου Μαραθώνος» όπως ειδικότερα περιγράφεται στην από 04-06-2021 μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Συντήρησης Υποδομών, στην ατομική επιχείρηση WYZYCKI K. JAN, με διακριτικό τίτλο BIMETAL, ΑΦΜ 114050540, ΔΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ και με στοιχεία επικοινωνίας: οδός: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΤΣΙΡΚΑ 8, Τ.Κ.: 19005, Πόλη: ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ , τηλ.: 2294067869, έναντι του ποσού των 1.690,00 ευρώ, επί πλέον Φ.Π.Α. 24% 405,60 ευρώ, ήτοι συνολικού ποσού 2.095,60 ευρώ (δυο χιλιάδες ενενήντα πέντε ευρώ και εξήντα λεπτά).

B. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους και η σχετική πίστωση θα βαρύνει τον Κ.Α. 20.6261.00 του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του Δήμου Μαραθώνος.

Γ. Ο χρόνος εκτέλεσης των ανωτέρω υπηρεσιών, ορίζεται το διάστημα των δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της παρούσας απόφασης.

Δ. Η παραλαβή της προς εκτέλεση υπηρεσίας θα γίνει από την αρμόδια υπηρεσία, την Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Συντήρησης Υποδομών του Δήμου, από τον προϊστάμενο του Τμήματος Συντήρησης & Διαχείρισης Οχημάτων, Λιακώνη Βασίλειο.

Ε. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής, μετά την υποβολή τιμολογίου από τον ανάδοχο και την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών στο λογιστήριο του Δήμου.

Ο Δήμαρχος

ΤΣΙΡΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

«Περί διενέργειας, έγκρισης των Τεχνικών Προδιαγραφών και απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών γιατρού εργασίας στο Δήμο Μαραθώνος»

Αριθμός Απόφασης: 377/2021

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Τις διατάξεις του άρθρου 118[1] του Ν. 4412/2016 « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

Το γεγονός ότι για την υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί η με αριθ. πρωτ 19132/15-10-2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ ΩΜΗΖΩΛΜ-ΤΚ9 και έχει καταχωρηθεί στο Μητρώο Δεσμεύσεων με α/α 313 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν. 4555/18 [Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι].

Το πρωτογενές αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ 21REQ009319895 2021-10-06 (αναρτάται εφόσον η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση ή ανώτερη του ποσού των 2.500 € άνευ Φ.Π.Α.).

Το γεγονός ότι απαιτείται η υπηρεσία με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ », όπως ειδικότερα περιγράφεται στο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών της με αριθμό 359/2021 μελέτης της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών .

Την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ 21PROC009323084 2021-10-06.

Την αριθ. 359/2021 Απόφαση του Δημάρχου με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια της υπηρεσίας.

Την αξιολόγηση των προσφορών, σύμφωνα με την οποία η αρμόδια υπηρεσία εισηγείται την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών ιατρού εργασίας Δήμου Μαραθώνος στην εταιρεία BIOSAFETY A.E, έναντι του ποσού των 6.773,25 ευρώ, επί πλέον Φ.Π.Α. 24%, σύνολο προσφοράς 8.398,83 €.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α. Αναθέτουμε την εκτέλεση της υπηρεσίας «ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ», όπως ειδικότερα περιγράφεται στο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών της 4/2021 μελέτης της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών στην εταιρεία BIOSAFETY A.E, με στοιχεία επικοινωνίας: οδός: Αιόλου 72, Τ.Κ.:10559, Πόλη: Αθήνα, τηλ.: 2109220324-5, ΑΦΜ:999993964 και Δ.Ο.Υ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ έναντι του ποσού των 6.773,25 ευρώ, επί πλέον Φ.Π.Α. 24%, 1.625,58 ήτοι συνολικού ποσού 8.398,83 €.

B. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους και έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 00.6117.31 με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ».

Γ. Ο χρόνος παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών, ορίζεται το διάστημα των 12 μηνών από την κοινοποίηση απόφασης ανάθεσης και πρόσκληση για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Δ. Η παραλαβή των εργασιών θα γίνει από τα μέλη της αρμόδιας επιτροπής σύμφωνα με την υπ. αριθ. 04/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής[2](Α5.1).

Ε. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνεται με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, μετά την υποβολή τιμολογίων από τον προμηθευτή και την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών.

ΣΤ. Στη σύμβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθή, απρόσκοπτη και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές εκτέλεση των υπηρεσιών.

Ο Δήμαρχος

ΤΣΙΡΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

Δείτε ακόμα:  2ο Santa Run στον Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας!

[1] Ή άρθρου 328 εφόσον οι συμβάσεις εμπίπτουν στις διατάξεις του Βιβλίου ΙΙ.

[2] Σε περίπτωση που η εν λόγω υπηρεσία είναι ταυτόχρονα υπεύθυνη και για τις διαδικασίες ανάθεσης ή εκκαθάρισης της σχετικής δαπάνης, οι υπηρεσίες που προορίζονται για αυτή παραλαμβάνονται από τον προϊστάμενο άλλης υπηρεσίας που ορίζεται με την απόφαση ανάθεσης (λχ δεν μπορεί να παραλάβει η οικονομική υπηρεσία, προμήθειες ή υπηρεσίες που προορίζονται για αυτήν, καθόσον είναι η υπηρεσία που προβαίνει στον έλεγχο της νομιμότητας και στην εκκαθάριση της δαπάνης).

«Περί έγκρισης διενέργειας παροχής υπηρεσίας για την ακουστική κάλυψη της 28ης Οκτωβρίου 2021 Δήμου Μαραθώνος, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών»

Αριθμός Απόφασης: 393/2021

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης»

Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

Τις διατάξεις του άρθρου 209 § 9β Ν. 3463/06 όπως ισχύει.

Το γεγονός ότι για την υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί η Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Δημάρχου με ΑΔΑ ΩΔ1ΑΩΛΜ-Φ0Ν, η οποία έχει εκδοθεί κατόπιν του τεκμηριωμένου αιτήματος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και έχει καταχωρηθεί με α/α 324 στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/18 [ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι]

Το πρωτογενές αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ[1] 21EQ009386208 2021-10-19.

Την αναγκαιότητα της υπηρεσίας[2] με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΤΗΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Εγκρίνουμε τη διενέργεια της υπηρεσίας[3] με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΤΗΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021» προϋπολογιζόμενης αξίας 1.610,00 ευρώ, επί πλέον Φ.Π.Α. 24%, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Β. Εγκρίνουμε τις τεχνικές προδιαγραφές της υπηρεσίας με τίτλο « ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΤΗΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021»

Γ. Την αποστολή πρόσκλησης προς τον Κεπέση Νίκανδρο [4] η οποία θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ για πέντε (5) ημέρες πριν την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης.

Δ. Η αξιολόγηση των προσφορών για την εν λόγω προμήθεια θα διενεργηθεί από την αρμόδια Υπηρεσία, Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και για το σκοπό αυτό ορίζεται η υπάλληλος Αφένδρα Φωτεινή η οποία θα προβεί στην αξιολόγηση της προσφοράς[5] (πχ. εντός τριών ημερών από την παραλαβή των προσφορών).

Ο Δήμαρχος

ΤΣΙΡΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

[1] (αναρτάται εφόσον η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση ή ανώτερη του ποσού των 2.500 € άνευ Φ.Π.Α)

[2] Ή Υπηρεσίας

[3] Ή υπηρεσίας

[4] Ή προς περισσότερους ή προς κάθε ενδιαφερόμενο.

[5] (ΒΙΒΛΙΟ Ι) Σε περίπτωση που έχει προσκληθεί να υποβάλλει προσφορά μόνο ένας οικονομικός φορέας η αξιολόγηση συνίσταται στο να διαπιστωθεί εάν η υποβαλλόμενη προσφορά πληροί τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών που έχει ορίσει η υπηρεσία και ότι η προσφερόμενη τιμή δεν υπερβαίνει την τιμή που έχει ορισθεί στον προϋπολογισμό της μελέτης δεδομένου ότι αυτή έχει προκύψει κατόπιν έρευνας αγοράς.

Σε περίπτωση που έχουν υποβληθεί περισσότερες της μίας προσφορές η αξιολόγηση συνίσταται στο να διαπιστωθεί εάν οι υποβαλλόμενες προσφορές πληρούν τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών που έχουν ορισθεί και να συγκριθούν οι προσφορές ανάλογα με το κριτήριο ανάθεσης (χαμηλότερη τιμή ή συμφερότερη προσφορά) (αρ. 86 Ν. 4412/2016).

(ΒΙΒΛΙΟ ΙΙ) Η ανάθεση γίνεται με κριτήριο την δυνατότητα της καλής και έγκαιρης εκτέλεσης της σύμβασης και της οικονομικής προσφοράς.

«Περί απευθείας ανάθεσης των υπηρεσιών με τίτλο “Απομάκρυνση μπαζών, φερτών – ξένων υλικών και απορριμμάτων από την ζώνη Αιγιαλού στην περιοχή Ριζάρη του Δήμου Μαραθώνα”»

Αριθμός Απόφασης: 394/2021

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

Τις διατάξεις του άρθρου 50 του Ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».

Το με αριθμ. πρωτ. 33397 ΑΠΑ 2021/28-05-2021 έγγραφο της Κτηματικής Υπηρεσίας Αθηνών – Ανατολικής Αττικής,

Το γεγονός ότι απαιτείται η υπηρεσία με τίτλο «Απομάκρυνση μπαζών, φερτών – ξένων υλικών και αποριμμάτων από την ζώνη Αιγιαλού στην περιοχή Ριζάρη του Δήμου Μαραθώνα», όπως ειδικότερα περιγράφεται στην με αριθμ. 39/2021 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Το πρωτογενές αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ 21REQ009189568 2021-09-10,

Το γεγονός ότι για την υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί η με αριθμ. 19135/05-10-2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Δημάρχου με ΑΔΑ 61Σ1ΩΛΜ-ΠΣΔ, η οποία έχει εκδοθεί κατόπιν του τεκμηριωμένου αιτήματος και έχει καταχωρηθεί με α/α 310 στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/18 [ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι] με ΑΔΑΜ 21REQ009321840 2021-10-06.

Την με αριθμό 361/2021 Απόφαση του Δημάρχου με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια της υπηρεσίας με ΑΔΑ 6ΘΚΚΩΛΜ-23Η.

Την με αριθμ. 19528/08-10-2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς την εταιρεία ΜΕΓΑ ΕΡΓΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ, που καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ 21PROC009338169 2021-10-08.

Την προσφορά της εταιρείας ΜΕΓΑ ΕΡΓΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ, που κατατέθηκε στο γραφείο Πρωτοκόλλου της Δημοτικής Ενότητας Νέας Μάκρης και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 19932/14-10-2021.
Το από 20-10-2021 Πρακτικό Αξιολόγησης Προσφοράς, σύμφωνα με το οποίο η αρμόδια υπηρεσία εισηγείται την ανάθεση της υπηρεσίας στην εταιρεία ΜΕΓΑ ΕΡΓΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ, έναντι του ποσού των 23.368,00€, επί πλέον Φ.Π.Α. 24% 5.608,32€, σύνολο προσφοράς 28.976,32€.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α. Την ανάθεση της παροχής της υπηρεσίας με τίτλο «Απομάκρυνση μπαζών, φερτών – ξένων υλικών και αποριμμάτων από την ζώνη Αιγιαλού στην περιοχή Ριζάρη του Δήμου Μαραθώνα» όπως ειδικότερα περιγράφεται στην με αριθμ. 39/2021 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, στην εταιρεία ΜΕΓΑ ΕΡΓΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ, ΑΦΜ 800573302, ΔΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ και με στοιχεία επικοινωνίας: οδός: Φειδιππίδου & Αγ. Αντωνίου, Θέση Βάλτος – Μαραθώνας, Τ.Κ. 19007, τηλ.: 2294092487, έναντι του ποσού των 23.368,00 ευρώ, επί πλέον Φ.Π.Α. 24% 5.608,32 ευρώ, ήτοι συνολικού ποσού 28.976,32 ευρώ (είκοσι οκτώ χιλιάδες εννιακόσια εβδομήντα έξι ευρώ και τριάντα δυο λεπτά).

Δείτε ακόμα:  ΔΕΗ: 21 προσλήψεις στην περιοχή Κερατέας - Λαυρίου

B. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους και η σχετική πίστωση θα βαρύνει τον Κ.Α. 30.6279.02 του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του Δήμου Μαραθώνος.

Γ. Ο χρόνος εκτέλεσης των ανωτέρω υπηρεσιών, ορίζεται το διάστημα από την ημερομηνία κοινοποίησης της παρούσας απόφασης έως 31 Δεκεμβρίου 2021 (31-12-2021).

Δ. Η παραλαβή της προς εκτέλεση υπηρεσίας θα γίνει από τα μέλη της αρμόδιας επιτροπής σύμφωνα με την αριθμ. 04/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (Α3.1):

ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΡΕΝΤΟΥΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ε. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνεται με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, μετά την υποβολή τιμολογίων από τον ανάδοχο και την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών στο λογιστήριο του Δήμου.

ΣΤ. Στη σύμβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθή, απρόσκοπτη και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές εκτέλεση της προς ανάθεση υπηρεσίας.

Ο Δήμαρχος

ΤΣΙΡΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

«Ανανέωση της σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου των υπαλλήλων που απασχολούνται για την υλοποίηση της Δομής «ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ»

Αριθμός Απόφασης: 55/2021

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28/τ.Α΄/3-3-1994), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4430/2016 (ΦΕΚ 205/τ.Α΄/31-10-2016).

Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ87/τ.Α΄/7-6-2010), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54/τ.Α΄/14-3-2013).

Τις διατάξεις του Ν. 4314/2014 «α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (EE L 156/16.6.2012) στο Ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του Ν.3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 265/τ.Α΄/23-12-2014).

Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 14 του Ν. 4403/2016 (ΦΕΚ 125/τ.Α΄/7-7-2016).

Την υπ’ αριθ. πρωτ. 4962/03-04-2017 απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα: «Ένταξη της Πράξης “Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Μαραθώνος: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Μαραθώνος” με Κωδικό ΟΠΣ 5003415 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Αττική 2014 – 2020”».

Την υπ’ αριθ. 169/30-05-2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαραθώνος, «ΠΕΡΙ: Πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της Πράξης “Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Μαραθώνος” (Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Μαραθώνος)».

Την υπ’ αριθ. πρωτ.46957/17447/20-06-2017 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με θέμα: «Έλεγχος νομιμότητας της 169/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μαραθώνος».

Τον ΟΕΥ του Δήμου Μαραθώνος (ΦΕΚ 3147/Β/2012)

Την υπ αριθ 231/2018 απόφαση Δημάρχου με θέμα: Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τη λειτουργία της δομής «ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ»

Την υπ αριθ πρωτ 2182/29-01-2019 αίτηση παραίτησης του Αρ******** Ι****** του Γ******** σύμφωνα με την οποία παραιτείται από τη θέση του ΠΕ Φαρμακοποιού που είχε προσληφθεί για την υλοποίηση της δομής Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Μαραθώνος.

Την υπ αριθ 96/2019 απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος με θέμα: Αποδοχή αίτησης παραίτησης υπαλλήλου με σύμβαση ιδοχ ΠΕ Φαρμακοποιού που είχε προσληφθεί για τη λειτουργία της Δομής «ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ»

Τις υπ αριθ πρωτ 4771/20-03-2018, 4774/20-03-2018 & 4775/20-03-2018 συμβάσεις εργασίας των υπαλλήλων ιδοχ που προσλήφθηκαν για την υλοποίηση της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Μαραθώνος»

Τη βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου μας περί της ύπαρξης εγγεγραμμένων πιστώσεων στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2020 για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού

Την υπ αριθ 213/2010 απόφαση με θέμα : Ανανέωση της σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου των υπαλλήλων που απασχολούνται για την υλοποίηση της Δομής «ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ»
Την υπ αριθ 206/2020 απόφαση με θέμα: Ανανέωση της σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου των υπαλλήλων που απασχολούνται για την υλοποίηση της Δομής «ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ»

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Την ανανέωση της σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων, για την υλοποίηση της Πράξης «ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ 2014 – 2020» – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (09), στον Δήμο Μαραθώνος για ένα (1) έτος με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του προγράμματος ως κατωτέρω:

ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Ν******* Χ******* Λ******* ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Από 20/03/2021 έως 19/03/2022 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης 6710956982/20-03-2018
Β******* Φ******* Σ******* ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Από 20/03/2021 έως 19/03/2022 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης 3212501071/20-03-2018

ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Δ******* Ε******* Β******* ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Από 20/03/2021 έως 19/03/2022 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης 7119127113/20-03-2018

Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα προβλέπονται στην προηγούμενη σύμβαση.

Οι ανωτέρω συμβάσεις θα λυθούν αυτοδίκαια χωρίς οι προσλαμβανόμενοι να δικαιούνται καμία αποζημίωση από την αιτία αυτή.

Έχουν εγγραφεί στους ΚΑ 60.6041.02 & 60.6054.02 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 Δήμου Μαραθώνος οι δαπάνες για τη λειτουργία της Δομής Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Μαραθώνος: Κοινωνικό Παντοπωλείο & Κοινωνικό Φαρμακείο και ανάλογες πιστώσεις θα εγγραφούν και στους προϋπολογισμούς των επόμενων ετών, εφόσον το πρόγραμμα συνεχιστεί.

Η παρούσα απόφαση θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Δήμαρχος

ΤΣΙΡΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ