Μαραθώνας: Προσλήψεις στον Δήμο και στις Κατασκηνώσεις του Αγ. Ανδρέα – Οριστικοί Πίνακες

«Πρόσληψη σύμφωνα με τους οριστικούς πίνακες κατάταξης ανέργων του ΟΑΕΔ για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα»

Αριθμός Απόφασης: 325/2022

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις της παρ. 1 περ. του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α /2010)

β) Τις διατάξεις του άρθρου 170 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143Α /28-6-2007)

γ) Τις διατάξεις της περ.ιθ της παρ.2 του άρθρου 14 του Ν.2190/94 (ΦΕΚ 28/Α/1994)

δ) Την υπ αριθ  1.5613/14-12-2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ 5895/Β/2021)

ε) Την υπ αριθ    2/2022 δημόσια  πρόσκληση  σε εγγεγραμμένους ανέργους στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ για υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία κατάρτισης πίνακα κατάταξης ανέργων για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα για  25.000        άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ) /Συναφείς Φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων.

στ) Το υπ αριθ 3690/2022//1//2022/18-02-2022  έγγραφο του ΑΣΕΠ με το οποίο εγκρίθηκε η Δημόσια Πρόσκληση του ΟΑΕΔ

ζ) Τον ΟΕΥ του Δήμου Μαραθώνος (ΦΕΚ 3147/Β/2012)

η) Τον οριστικό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων που καταρτίστηκε από τον ΟΑΕΔ

θ) Το γεγονός ότι το σύνολο των θέσεων που έχουν εγκριθεί για το Δήμο Μαραθώνος είναι 59 εκ των οποίων

στην κατηγορία ΠΕ : ένας (1) ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, ένας (1) ΠΕ Γεωπόνων, τέσσερις (4) ΠΕ Φυσικής Αγωγής

στην κατηγορία ΤΕ: ένας (1) ΤΕ Μηχανικών Η/Υ/Τεχνικός Η/Υ και Ηλεκτροακουστικών συσκευών, δύο (2) ΤΕ Λογιστικής/Οικονομικού/Οικονομικού-Λογιστικού, ένας (1)ΤΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

στην κατηγορία ΔΕ: πέντε (5) ΔΕ Γενικών Καθηκόντων Σχολείων, τέσσερις (4) ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων-Κοινωνικών Επιμελητών, πέντε (5) ΔΕ Διοικητικού/Διοικητικού Λογιστικού/Λογιστικής/Οικονομικού, τέσσερις (4) ΔΕ οδηγών με άδεια οδήγησης Γ κατηγορίας, δύο (2) ΔΕ τεχνίτες ηλεκτρολόγοι,

στην κατηγορία ΥΕ: τέσσερις (4) ΥΕ βοηθητικών χειρωνακτικών εργασιών, πέντε (5) ΥΕ εργατών πρασίνου, ένα (1) ΥΕ Βοηθών Ελαιοχρωματιστών, δώδεκα (12) ΥΕ Βοηθητικών Εργασιών Καθαριότητας, δύο (2) ΥΕ βοηθητικό προσωπικό οικοδομικών εργασιών, ένας (1) ΥΕ βοηθητικό προσωπικό σιδηρουργικών εργασιών , τέσσερις (4) ΥΕ βοηθητικό προσωπικό υδραυλικών εργασιών

ι) Τα Συστατικά Σημειώματα θέσεων εργασίας του ΟΑΕΔ

ια) Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που προσκόμισαν οι επιτυχόντες

ιβ) Τις υπ αριθ 268/2022 ορθή επανάληψη απόφασης & 282/2022 απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Την πρόσληψη του κάτωθι σύμφωνα με τους οριστικούς πίνακες κατάταξης ανέργων του ΟΑΕΔ για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε επιβλέποντες φορείς ως κατωτέρω:

Επώνυμο                   Όνομα                Πατρώνυμο                Ειδικότητα                  Χρον. διάστημα Απασχόλησης

1 Ζ****** Κ****** Ι****** ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Από 26/07/2022 έως  25/03/2023

Το μισθολογικό κόστος και οι ασφαλιστικές εισφορές των προσληφθέντων θα καλυφθούν από τον ΟΑΕΔ.

Ο Δήμαρχος

ΤΣΙΡΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

«Πρόσληψη ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών για την κατασκήνωση Ε΄ Παιδική Εξοχή Αγ. Ανδρέα-Νέας Μάκρης»

Αριθμός Απόφασης: 323/2022 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/2007 τ.Α)

β) Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 εδ. ιε του Ν.3812/2009 (ΦΕΚ234/Α/2009)

γ) Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 2 του Ν. 2190/94 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν 2738/1999

δ) Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ.22 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/2012 τ.Α)

ε) Τις διατάξεις του άρθρου 28  του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47/2015 τ.Α)

στ)Την υπ’ αριθ. 38499/21-04-2022 (ΦΕΚ  2107/2022 τ.Β) ΚΥΑ περί «Ανάθεσης οργάνωσης και λειτουργίας Παιδικών Εξοχών-Κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος σε Δήμους»

ζ)Την αριθμ. 53387/06-06-2022 (ΦΕΚ 2831/2022 τ.Β)  ΚΥΑ με θέμα: «Καθορισμός αναγκών εποχικού προσωπικού παιδικών εξοχών-κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος έτους 2022».

η)Την υπ’ αριθ.  πρωτ. 56216/14-06-2022 απόφαση Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα «Κατανομή προσωπικού για πρόσληψη στις Παιδικές Εξοχές- Κατασκηνώσεις Κρατικού Προγράμματος σε Δήμους».

θ)Την  ΚΥΑ περί του Καθορισμού αποδοχών του προσωπικού που προσλαμβάνεται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου για τις παιδικές εξοχές-κατασκηνώσεις του Κρατικού Προγράμματος η λειτουργία των οποίων έχει ανατεθεί σε Δήμους.

ι) Την υπ’ αριθ. 216/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος περί πρόσληψης εποχιακού προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών λειτουργίας Ε΄ Παιδικής Εξοχής – Αγ. Ανδρέα  για το έτος 2022

ια) Την υπ αριθ. πρωτ  14049/27-06-2022  ανακοίνωση Πλήρωσης τριάντα πέντε (35) θέσεων με σύμβαση ι.δ.ο.χ.  στελεχών και λοιπού προσωπικού παιδικής κατασκήνωσης του κρατικού προγράμματος έτους 2021, που βρίσκονται στον Δήμο Μαραθώνος, στη Δημοτική  Ενότητα Νέας Μάκρης Αττικής (Ε΄ Παιδική Εξοχή – θέση Άγιος Ανδρέας).

ιβ) Τις κατατιθέμενες αιτήσεις των ενδιαφερομένων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά

ιγ) Την υπ αριθ  17/2022  απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος με θέμα: «Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για την τήρηση της διαδικασίας προσλήψεως προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου».

ιδ) Τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων και το αποδεικτικό ανάρτησής τους

ιε) Το υπ αριθ πρωτ  16357/18-07-2022 πρακτικό κατάταξης υποψηφίων

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Την πρόσληψη των κάτωθι είκοσι τέσσερις (24)  ατόμων εποχιακού προσωπικού για την κάλυψη εποχιακών ή  παροδικών αναγκών της Ε΄ Παιδικής Εξοχής Αγ. Ανδρέα Ν. Μάκρης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών από   22/07/2022  έως  21/09/2022   ως κατωτέρω:

Μία (1) θέση ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ

 1. Β***** Σ***** του Γ*****

Μία (1) θέση ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

 1. Π***** Α***** του Β*****

Μία (1) θέση ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ

 1. Π***** Γ***** του Β*****

Μία (1) θέση ΒΟΗΘΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

 1. Π***** Α***** του Α*****

Μία (1) θέση ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΥ

 1. Σ***** Σ***** του Ν*****

Μία (1) θέση ΜΑΓΕΙΡΟΥ

 1. Π***** Α***** του Ν*****

 

Δέκα τρεις (13) θέσεις ΕΡΓΑΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ εκ των οποίων τρεις (3) εργάτες καθαριότητας, δύο (2) εργάτες πρασίνου, τέσσερις (4) εργάτες/τριες τραπεζαρίας, τέσσερις (4) εργάτες/τριες λάντζας:

Τρεις (3) θέσεις Εργάτες Καθαριότητας

 1. Σ***** Δ***** του Κ*****
 2. Κ***** Θ***** του Δ*****
 3. Κ***** Γ***** του Β*****

Δύο (2)Θέσεις Εργάτες Πρασίνου

 1. Σ***** Σ***** του Ν*****
 2. Δ***** Ι***** του Χ*****

Τέσσερις (4)θέσεις Εργάτες/τριες Τραπεζαρίας (με πιστοποιητικό υγείας)

 1. Μ***** Ε***** του Δ*****
 2. Π***** Α***** του Π*****
 3. Δ***** Ε***** του Α*****
 4. Γ***** Γ***** του Ι*****

Τρεις (3) θέσεις Εργάτες/ριες Λάντζας (με πιστοποιητικό υγείας):

 1. Τ***** Δ***** του Λ*****
 2. Δ***** Μ***** του Ε*****
 3. Α***** Γ***** του Ι*****

Δύο (2) θέσεις ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

 1. V***** A***** του A*****

Μία (1) θέση ΦΥΛΑΚΑ (ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΑ)

 1. Γ***** Γ***** του Β*****

Δύο (2) Θέσεις  ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ – ΨΥΧΑΓΩΓΩΝ

 1. Ζ***** Φ***** του Σ*****
 2. Σ***** Ε***** του Α*****

Δύο (2) θέσεις ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ

 1. Τ***** Β***** του Ι*****
 2. Γ***** Ν***** του Σ*****

Ο Δήμαρχος

ΤΣΙΡΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

Δείτε τις ειδήσεις από την Ανατολική Αττική και όλη την Ελλάδα και όλο τον κόσμο στο irafina.gr.
Κάντε like στη σελίδα του irafina.gr στο Facebook
Ακολούθηστε το irafina.gr στο Twitter

© 2022 - iRafina. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

© 2022 - iRafina. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.