Ν. Μάκρη: Εργασίες επισκευής στέγης κτηρίου στο Δημοτικό Σχολείο Ανατολής

«Περί απευθείας ανάθεσης των υπηρεσιών με τίτλο “Εργασίες επισκευής στέγης κτηρίου στο Δημοτικό Σχολείο Ανατολής Νέας Μάκρης”»

Αριθμός Απόφασης 384/2021

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120, όπως έχουν τροποποιήθει και ισχύουν,

Τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».

Το γεγονός ότι απαιτείται η υπηρεσία με τίτλο «Εργασίες επισκευής στέγης κτηρίου στο Δημοτικό Σχολείο Ανατολής Νέας Μάκρης», όπως ειδικότερα περιγράφεται στην με αριθμ. 41/2021/17-09-2021 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Το πρωτογενές αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ 21REQ009226453 2021-09-20.

Το γεγονός ότι για την υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί η με αριθμ. πρωτ 18566/28-09-2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ 6ΛΡΨΩΛΜ-898 και έχει καταχωρηθεί στο Μητρώο Δεσμεύσεων με α/α 307 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν. 4555/18 [Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι] με ΑΔΑΜ 21REQ009273263 2021-09-28.

Την με αριθμ. 348/2021/30-09-2021 Απόφαση του Δημάρχου με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια της υπηρεσίας με ΑΔΑ 60ΥΠΩΛΜ-ΕΕΠ.

Την με αριθμ. 18925/01-10-2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς την ατομική επιχείρηση ΒΥΖΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ που καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων

Συμβάσεων με ΑΔΑΜ 21PROC009293941 2021-10-01.

Την προσφορά της ατομικής επιχείρησης ΒΥΖΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, που κατατέθηκε στο γραφείο Πρωτοκόλλου της Δημοτικής Ενότητας Νέας Μάκρης και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 19423/07-10-2021.

Το από 15-10-2021 Πρακτικό Αξιολόγησης Προσφοράς, σύμφωνα με το οποίο η αρμόδια υπηρεσία εισηγείται την ανάθεση της υπηρεσίας στην ατομική επιχείρηση ΒΥΖΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, έναντι του ποσού των 4.350,00€, επί πλέον Φ.Π.Α. 24% 1.044,00€, σύνολο προσφοράς 5.394,00€.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α. Την ανάθεση της παροχής της υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίες επισκευής στέγης κτηρίου στο Δημοτικό Σχολείο Ανατολής Νέας Μάκρης» όπως ειδικότερα περιγράφεται στην με αριθμ. 41/2021/17-09-2021 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, στην ατομική επιχείρηση ΒΥΖΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΦΜ 076332766, ΔΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ και με στοιχεία επικοινωνίας: οδός: ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 42, Τ.Κ.: 19005, Πόλη: ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ , τηλ.: 2294092269, έναντι του ποσού των 4.350,00 ευρώ, επί πλέον Φ.Π.Α. 24% 1.044,00 ευρώ, ήτοι συνολικού ποσού 5.394,00 ευρώ (πέντε χιλιάδες τριακόσια ενενήντα τέσσερα ευρώ).

B. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ΣΑΤΑ και η σχετική πίστωση θα βαρύνει τον Κ.Α. 30.6261.03 του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του Δήμου Μαραθώνος.

Γ. Ο χρόνος εκτέλεσης των ανωτέρω υπηρεσιών, ορίζεται το διάστημα του ενός (1) μηνός από την ημερομηνία κοινοποίησης της παρούσας απόφασης.

Δ. Η παραλαβή της προς εκτέλεση υπηρεσίας θα γίνει από την αρμόδια υπηρεσία, την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, από την προϊσταμένη του Τμήματος Ηλεκτρολογικών Έργων & Σηματοδότησης, Αφένδρα Φωτεινή.

Ε. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής, μετά την υποβολή τιμολογίου από τον ανάδοχο και την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών στο λογιστήριο του Δήμου..

ΣΤ. Στη σύμβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθή, απρόσκοπτη και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές εκτέλεση της προς ανάθεση υπηρεσίας.

Ο Δήμαρχος

ΤΣΙΡΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

Δείτε τις ειδήσεις από την Ανατολική Αττική και όλη την Ελλάδα και όλο τον κόσμο στο irafina.gr.
Κάντε like στη σελίδα του irafina.gr στο Facebook
Ακολούθηστε το irafina.gr στο Twitter

© 2022 - iRafina. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

© 2022 - iRafina. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.