Ν. Μάκρη: Θέση εργασίας στο Ίδρυμα για το Παιδί «Η Παμμακάριστος»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» (Ν.Π.Ι.Δ.)

Έχοντας υπ΄ όψιν :

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 5/2001 «Οργανισμός Διοίκησης και Λειτουργίας του Κοινωφελούς Ιδρύματος με την επωνυμία Ίδρυμα για το Παιδί «Η Παμμακάριστος» (ΦΕΚ 3 Α΄).
2. Την ανάγκη άμεσης κάλυψης της θέσης οδηγού.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

1 (μία) θέση οδηγού (δίπλωμα Δ΄ κατηγορίας) πλήρους απασχόλησης ορισμένου χρόνου

Απαιτούμενα προσόντα:

• Αποδεικτικό σπουδών Υ.Ε. ή Δ.Ε.
• Επαγγελματικό δίπλωμα Δ΄ κατηγορίας, κάτοχος Π.Ε.Ι.
• Τουλάχιστον 2ετή επαγγελματική εμπειρία,
• Απολυτήριο στρατού ή δικαιολογητικά νόμιμης και μόνιμης απαλλαγής από τις στρατιωτικές υποχρεώσεις
• Κάτοικος Αθηνών καθώς το δρομολόγιο αφορά τη διαδρομή Αθήνα – Νέα Μάκρη – Αθήνα
• Μία (τουλάχιστον) συστατική επιστολή από προηγούμενο εργοδότη, κατά προτίμηση για έργο μεταφοράς μαθητών

Δείτε ακόμα:  Συνεδριάζει την Τετάρτη το Κοινοτικό Συμβούλιο Παλλήνης

Επιθυμητά προσόντα:

• Προϋπηρεσία σε σχολικό λεωφορείο για άτομα με ειδικές ανάγκες
• Γνώση τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας (επικοινωνιακό / λειτ. επίπεδο)
• Γνώσεις χρήστης Η/Υ

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν μέχρι την Δευτέρα 25/11/2019 στη Διεύθυνση του Ιδρύματος (Λ. Μαραθώνος 1, Νέα Μάκρη):

• Αίτηση
• Τίτλο σπουδών
• Βιογραφικό σημείωμα
• Αποδεικτικά προϋπηρεσίας
• Συστατική επιστολή
• Κάθε άλλο στοιχείο που ενισχύει την υποψηφιότητά του

Όσοι διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα, θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη

Δείτε ακόμα:  Μαραθώνας: Τι αποφάσισε το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας

Για κάθε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη γραμματεία του Ιδρύματος:
Tηλ.: 22940 – 91206 / 96013
Fax: 22940 – 91407
E- mail: info@pammakaristos.eu
Διεύθυνση φορέα: Λεωφόρος Μαραθώνος 1, Νέα Μάκρη 19005

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Νικόλαος Ρούσσος