Ο Βασίλης Τσακιργιάννης νέος Αντιδήμαρχος στον δήμο Μαραθώνα – Ποια είναι τα καθήκοντα του

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας λάβει υπόψη:

Την υπ’ αριθμόν 613/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των Δημοτικών Εκλογών του Δήμου Μαραθώνα που διενεργήθηκαν την 26η-05-2019,

Τις διατάξεις των άρθρων 58, 59, 61, 92 και 93 του Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκέντρωσης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), αναφορικά με τις αρμοδιότητες του Δημάρχου, τον ορισμό και τις υποχρεώσεις των Αντιδημάρχων, την αντιμισθία των αιρετών και την ειδική άδεια κατά την διάρκεια της θητείας αυτών, όπως αυτές ισχύουν,

Τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» αναφορικά με την εξουσιοδότηση των υπογραφών και την αναπλήρωση του Δημάρχου,

Δείτε ακόμα:  Κορονοϊός: Ο Δήμος Μαραθώνος εφιστά την προσοχή των κατοίκων του απέναντι στην αύξηση των κρουσμάτων

Τις διατάξεις του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/2018 τ.Α)

Τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν. 4144/13 (ΦΕΚ 88 Α/18-4-2013) «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνικής Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» αναφορικά με την ασφάλιση των αιρετών,

Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 όπως αυτά προκύπτουν από την υπ’ αριθμόν 11247/2012 απόφαση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΦΕΚ 3465/τ.Β΄/28-12-2012) και την υπ’ αριθμόν 138/Γ5-132/14 απόφαση του Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΦΕΚ 255/Β/07-02-2014),

Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Μαραθώνος (ΦΕΚ – 3147 Β/27-11-2012),

Τις διατάξεις του άρθρου 47 του Ν.4647/2019 (ΦΕΚ 204/2019) «΄Αμισθοι Αντιδήμαρχοι»

Δείτε ακόμα:  Ραφήνα: Θαλάσσια ρύπανση από πετρελαιοειδή στην παραλία στις Μαρίκες; (φωτό)

Το γεγονός ότι στο Δήμο Μαραθώνος μπορούν να οριστούν πέντε (5) Αντιδήμαρχοι έμμισθοι και δύο (2) άμισθοι

Την υπ αριθ 28/2020 απόφαση σύμφωνα με την οποία είχε οριστεί ο κ. Μακρής Δημήτριος του Γεωργίου άμισθος αντιδήμαρχος για ένα έτος

Την υπ αριθ 589/2020 απόφαση σύμφωνα με την οποία είχε ορισθεί ο κ. Κυπαρρίσης Ευάγγελος του Δημητρίου άμισθος αντιδήμαρχος για ένα έτος

Την ανάγκη ορισμού ενός (1) άμισθου αντιδημάρχου λόγω λήξης της θητείας ενός εκ των δύο άμισθων αντιδημάρχων

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Τον ορισμό του κου Τσακιργιάννη Βασιλείου του Μιχαήλ, δημοτικού συμβούλου της πλειοψηφίας, ως άμισθου Αντιδημάρχου με αρμοδιότητες υπηρεσίας Συντήρησης Πρασίνου όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 12 περ. (γ) παρ. 17 στις αρμοδιότητες τμήματος Περιβάλλοντος Πολιτικής Προστασίας & Συντήρησης Πρασίνου του ΟΕΥ του Δήμου μας.

Δείτε ακόμα:  Σε τροχιά υλοποίησης οι επεκτάσεις του Προαστιακού προς Ραφήνα και Λαύριο

Ο κ. Τσακιργιάννης, εξουσιοδοτείται για την έκδοση και υπογραφή αποφάσεων, εγγράφων, δικαιολογητικών και πράξεων που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.

Όταν ο κ. Τσακιργιάννης απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ως Αντιδήμαρχος ασκεί ο Δήμαρχος Μαραθώνος.

Η θητεία του ανωτέρω θα είναι για ένα έτος.

Η ανάκληση του αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του, είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Στέργιος Τσίρκας