Πανελλήνιες: Τα νέα δεδομένα για την εισαγωγή στα ΑΕΙ – Όλες οι αλλαγές

Ένα νέο τοπίο σταδιακά θα συναντήσουν οι φετινοί υποψήφιοι των πανελλαδικών αλλα και οι μαθητές της Α και Β Λυκείου μετά τη ψήφιση του Νομοσχέδιου «Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Προστασία της Ακαδημαϊκής Ελευθερίας, Αναβάθμιση του Ακαδημαϊκού Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» το οποίο πλέον είναι νόμος του Κράτους, καθώς αρκετά και σημαντικά είναι τα σημεία ενδιαφέροντος.

Σύμφωνα με τον Εκπαιδευτικό Όμιλο Διακρότημα, πρόκειται για ένα σημαντικό νομό ο οποίος -μεταξύ άλλων- αλλάζει σημαντικά δεδομένα για την εισαγωγή και την πρόσβαση στη μεταδευτεροβάθμια αλλά κυρίως στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση. Από την αλλαγή στο «παραδοσιακό» μηχανογραφικό το οποίο πλέον δε θα είναι ένα αλλά τρία μέχρι την ελάχιστη βάση εισαγωγής που εμφανίζεται για πρώτη φορά, μαθητές και γονείς αρχής γενομένης στις φετινές Πανελλήνιες και κυρίως στις πανελλήνιες του 2022, θα κληθούν να διεκδικήσουν την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με νέα δεδομένα.

Ακολούθως παρατίθενται πέντε (5) σημεία που αφορούν τις Πανελλήνιες Εξετάσεις και τους μαθητές.

Ποιους αφορά και πως επηρεάζει η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.).

Η ΕΒΕ αφορά κάθε μαθητή και υποψήφιο των Πανελληνίων ανεξαρτήτως του τύπου Λυκείου.

Για την εισαγωγή πλέον στην τριτοβάθμια εκπαίδευση θα λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά: α) η οικεία ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.), και β) το σύνολο των μορίων που συγκεντρώνει ο υποψήφιος στα τέσσερα (4) πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα του οικείου επιστημονικού πεδίου/τομέα.

Θα ισχύσει από τις Πανελλήνιες του 2021. Αναλυτικότερα, η Ε.Β.Ε. διαμορφώνεται ενιαία από τον μέσο όρο των μέσων όρων των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων στα τέσσερα (4) πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα ανά επιστημονικό πεδίο, ο οποίος πολλαπλασιάζεται με συντελεστή που αποφασίζεται από τα ιδρύματα εισαγωγής για κάθε τμήμα και στρογγυλοποιείται στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Ο συντελεστής βρίσκεται εντός του διαστήματος ελάχιστης και μεγίστης τιμής, το οποίο ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Ο τύπος που θα εξάγεται η ΕΒΕ είναι ο εξής

ΜΟ = (ΜΕΜ1+ΜΕΜ2+ΜΕΜ3+ΜΕΜ4) /4

Αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά κάποια τμήματα;

Με την εφαρμογή της ελάχιστης βάσης εισαγωγής, εκτιμάται ότι ένας αριθμός, περιφερειακών κυρίως τμημάτων, δεν θα καλύψει τις προσφερόμενες θέσεις καθώς πλέον δεν θα μπορούν να καλύψουν τις θέσεις αυτές μαθητές με χαμηλές βαθμολογικές επιδόσεις.

Το μηχανογραφικό θα παραμείνει το ίδιο;

Για τη φετινή χρονιά ακόμη θα έχουμε την ίδια διαδικασία για τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Ωστόσο, από την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά πλέον έχουμε 3 ξεχωριστά μηχανογραφικά τα οποία έχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές και προϋποθέσεις.

Α. Το μηχανογραφικό δελτίο 1ης φάσης: Οι υποψήφιοι που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις, μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων και τη γνωστοποίηση των βαθμών της τελικής τους επίδοσης στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα, τα ειδικά μαθήματα και τις πρακτικές δοκιμασίες, καθώς και τη γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων των ικανοτήτων συμπληρώνουν μηχανογραφικό δελτίο. Σε αυτό επιλέγουν καθορισμένο αριθμό τμημάτων, σχολών ή εισαγωγικών κατευθύνσεων από το επιστημονικό πεδίο, στο οποίο έχουν πρόσβαση. Ο αριθμός των επιλογών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του συνόλου των τμημάτων, σχολών ή εισαγωγικών κατευθύνσεων του οικείου επιστημονικού πεδίου για τους Μαθητές των ΓΕΛ και το 20% του συνόλου των τμημάτων, σχολών ή εισαγωγικών κατευθύνσεων του οικείου τομέα για τους Μαθητές των ΕΠΑΛ. Λαμβάνοντας υπόψη την υπάρχουσα κατανομή τμημάτων ανά επιστημονικό πεδίο, πρακτικά μιλάμε για τις ακόλουθες δυνητικά αριθμητικές επιλογές

– 1ο Επιστημονικό Πεδίο Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών: Ο υποψήφιος θα μπορεί να δηλώσει το μέγιστο 15 τμήμα.

– 2ο Επιστημονικό Πεδίο Θετικών & Τεχνολογικών Επιστημών: Ο υποψήφιος θα μπορεί να δηλώσει το μέγιστο 25 τμήμα.

– 3ο Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας: Ο υποψήφιος θα μπορεί να δηλώσει το μέγιστο 15 τμήμα.

– 4ο Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Οικονομίας και Πληροφορικής: Ο υποψήφιος θα μπορεί να δηλώσει το μέγιστο 17 τμήμα.

– Το μηχανογραφικό δελτίο δεύτερης φάσης: Μετά την ανακοίνωση των επιτυχόντων, οι υποψήφιοι που δεν έχουν εισαχθεί σε καμία από τις δηλωθείσες επιλογές τους, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, μπορούν να συμπληρώσουν εκ νέου μηχανογραφικό δελτίο υποψηφίου, επιλέγοντας χωρίς περιορισμό επιλογών, όσες σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις επιθυμούν από το επιστημονικό πεδίο στο οποίο έχουν πρόσβαση πάντα βέβαια με την ύπαρξη της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) όπως θα έχει διαμορφωθεί. Στη διαδικασία αυτή οι υποψήφιοι διεκδικούν τις θέσεις των οικείων σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων, οι οποίες όμως δεν καλύφθηκαν από το μηχανογραφικό της Α’ Φάσης. Στη διαδικασία υποβολής μηχανογραφικού δελτίου δεύτερης φάσης, δύνανται να συμμετέχουν και οι υποψήφιοι, οι οποίοι υπέβαλαν παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο όπως αυτό περιγράφεται ακολούθως. Κατά πάσα πιθανότητα στο δεύτερο λοιπόν αυτό μηχανογραφικό θα «προσφέρονται» θέσεις σε τμήματα χαμηλής ζήτησης ή σε τμήματα που βρίσκονται σε περιφερειακά Α.Ε.Ι.

– Το Παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο: Οι τελειόφοιτοι και οι υποψήφιοι των πανελλαδικών εξετάσεων του εκάστοτε σχολικού έτους δύνανται να εκδηλώσουν ενδιαφέρον προς κάλυψη θέσης καταρτιζόμενου σε δημόσιο Ι.Ε.Κ. με την υποβολή παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου. Για την εφαρμογή αυτού διατίθεται συγκεκριμένος αριθμός θέσεων των δημόσιων Ι.Ε.Κ.. και η υποβολή του είναι προαιρετική. Φυσικά, η πρόσβαση στα Δημόσια Ι.Ε.Κ. θα είναι εφικτή και εκτός του παράλληλου μηχανογραφικού αλλά θα υπάρχει κατανομή θέσεων ανά διαδικασία

Όλοι οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα να συμπληρώσουν τα τρία μηχανογραφικά;

Όχι. Το δεύτερο μηχανογραφικό θα μπορούν να το συμπληρώσουν μόνο όσοι δεν πέτυχαν την εισαγωγή τους σε κάποιο ΑΕΙ κατά τη διαδικασία του Α’ Μηχανογραφικού.

Θα αλλάξει κάτι με τα μόρια των πανελληνίων, τον τρόπο υπολογισμού της βαθμολογίας και τις βάσεις εισαγωγής;

Από την επόμενη χρονιά αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού των μορίων ανά τμήμα! Από τις Πανελλήνιες του 2022 οι συντελεστές σε κάθε εξεταζόμενα μάθημα των Πανελληνίων θα ορίζονται από τα ίδια τα τμήματα. Ο συντελεστής βαρύτητας που θα αποδίδεται σε κάθε ένα από τα τέσσερα (4) πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα δεν μπορεί να είναι μικρότερος του 20%. Σχολές που ανήκουν σε περισσότερα επιστημονικά πεδία αποδίδουν ίδιο συντελεστή βαρύτητας για τα κοινά μαθήματα των επιστημονικών πεδίων. Ωστόσο, ένας υποψήφιος θα εξάγει εντελώς διαφορετικά μόρια για κάθε τμήμα καθώς θα υπολογίζεται ο κάθε βαθμός με διαφορετικό συντελεστή. Ενδεχομένως, ακόμα και σε ομοειδή τμήματα. να έχει διαφορετικό σύνολο μορίων.

Αναμφίβολα, μετά την ανακοίνωση και όλων των υπόλοιπων λεπτομερειών, θα πρέπει να δούμε στην πράξη πως θα επηρεάσουν το τοπίο της Τριτοβάθμιας όλες αυτές οι αλλαγές. Πάντως σε κάθε περίπτωση, θα επηρεαστεί ένας σημαντικός αριθμός υποψήφιών καθώς, λαμβάνοντας υπόψη τις περσινές βαθμολογίες, εάν πέρσι ίσχυε η Ελάχιστη Βάση εισαγωγής ένας σημαντικός αριθμός υποψηφίων δεν θα είχε δικαίωμα να υποβάλλει μηχανογραφικό. Και παράλληλα, το μηχανογραφικό, από τις Πανελλήνιες του 2022, γίνεται ένας γρίφος για δυνατούς λύτες καθώς θα έχει πολύ συγκεκριμένες επιλογές και προϋποθέσεις. Ένας γρίφος και μια διαδικασία που πρέπει να δούμε με ιδιαίτερη προσοχή και υπευθυνότητα καθώς, ειδικά στη αρχή, θα είναι μια πρωτόγνωρη διαδικασία και θα προαπαιτεί τη συνδρομή και πολύτιμη βοήθεια έμπειρων εκπαιδευτικών και συμβούλων επαγγελματικού προσανατολισμού προκειμένου να αξιοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο μια προς μια η κάθε επιλογη του μηχανογραφικού.

newsit.gr

Δείτε τις ειδήσεις από την Ανατολική Αττική και όλη την Ελλάδα και όλο τον κόσμο στο irafina.gr.
Κάντε like στη σελίδα του irafina.gr στο Facebook
Ακολούθηστε το irafina.gr στο Twitter

© 2022 - iRafina. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

© 2022 - iRafina. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.