Πικέρμι: Κυριαζής & Πρόγιου ζητούν αλλαγή νοοτροπίας στη λειτουργία του Τοπικού Συμβουλίου – Επιστολή σε Αδαμόπουλο

Επιστολή προς τον πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Πικερμίου κ. Θανάση Αδαμόπουλο απέστειλαν οι Κοινοτικοί Σύμβουλοι Κωνσταντίνος Κυριαζής και Αθηνά Πρόγιου, αναφορικά με τις διαδικασίες λειτουργίας του Κοινοτικού Συμβουλίου

Αναλυτικά στην επιστολή αναφέρουν:

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝ.ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ, ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΔΗΜΟ Ρ-Π, ΑΙΤΗΜΑΤΑ, ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝ. ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ Κ.Λ.Π.

Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε,

Σε συνέχεια σχετικής συζήτησης και ανταλλαγής απόψεων κατά τη διάρκεια της πρόσφατης Συνεδρίασης του Κ.Σ. στις 14/10/2020 (10η Συνεδρίαση 2020), σας γνωρίζουμε με ανοικτή επιστολή μας ορισμένες απόψεις, εκτιμήσεις και προτάσεις μας όσον αφορά στον τρόπο λειτουργίας του Κοιν. Συμβουλίου μας, αλλά και τη δυνατότητα παραγωγικής συνεργασίας με τον Δήμο Ρ-Π και ειδικότερα:

1. Το Κοινοτικό Συμβούλιο δεν λειτουργεί, όπως οφείλει, οργανωμένα και βάσει συγκεκριμένων διαδικασιών, ούτε προετοιμάζεται κατάλληλα εκ των προτέρων με προγραμματισμό θεμάτων και ενημέρωση έγκυρη και έγκαιρη των κοινοτικών συμβούλων με εισήγηση και κατάλληλο υλικό για τα θέματα που θα συζητηθούν. Τα πρακτικά κρατούνται πλημμελώς και συνοπτικά και επομένως δεν αποτυπώνουν τις τυχόν διαφορετικές απόψεις που αιτιολογούν το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. Απαιτείται να τηρηθεί επαρκώς η τυπική τήρηση των πρακτικών. Η κατάσταση αυτή λειτουργίας του Κοινοτικού Συμβουλίου δεν μπορεί να συνεχιστεί και προσωπικά επιφυλασσόμαστε να μετέχουμε και θα προτείνουμε αναβολή για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης που κρίνεται ανεπαρκής η προετοιμασία του. Ειδικότερα:

1.1. Δεν ακολουθείται συγκεκριμένη διαδικασία για τον ορισμό των προς συζήτηση θεμάτων με αποτέλεσμα σοβαρά θέματα να μην συζητώνται, ενώ, αντιθέτως, να συ ζητώνται θέματα ήσσονος σημασίας.

1.1.1. Για τον λόγο αυτό προτείνουμε τα προς συζήτηση θέματα να προκύπτουν από προτάσεις των Κ.Σ. οι οποίες θα κατατίθενται τουλάχιστον 2 εβδομάδες πριν την συνεδρίαση συνοδευόμενες από την σχετική τεκμηρίωση.

1.2. Οι περισσότερες συζητήσεις στο Κ.Σ. δεν είναι ουσιαστικές, ούτε αποτελεσματικές λόγω έλλειψης ενημέρωσης και επαρκούς προετοιμασίας.

1.2.1. Προτείνουμε, τουλάχιστον 10 ημερολογιακές μέρες προ της συνεδρίασης, να κοινοποιούνται εισηγήσεις ή έστω πλήρη ενημερωτικά σημειώματα ή και να διενεργείται ανταλλαγή απόψεων μέσω e-mail κλπ. μεταξύ των Κ.Σ. αλλά και με τους αρμόδιους του Δήμου, ώστε να είναι όλοι οι σύμβουλοι ενημερωμένοι και προετοιμασμένοι.

1.3. Απαιτείται η επαρκής και τυπική τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης του Κοινοτικού Συμβουλίου.

1.3.1. Τα Πρακτικά της συνεδρίασης θα πρέπει να είναι διατυπωμένα με ακρίβεια και σαφήνεια και να εμπεριέχουν το σύνολο των απόψεων και προτάσεων που έχουν διατυπωθεί από κάθε Σύμβουλο Η συνεδρίαση πρέπει να απομαγνητοφωνείται για κατοχύρωση της διαφάνειας, της εγκυρότητας και εύρυθμης διεξαγωγής της διαδικασίας. Επίσης, τα πρακτικά, αφού συνταχθούν, να προωθούνται στους Συμβούλους για αποδοχή ή/και τυχόν διορθώσεις και να δημοσιοποιούνται, όπως επίσης να δημοσιοποιείται η συνεδρίαση ως audio file για λόγους διαφάνειας και ενημέρωσης των δημοτών ειδικά όταν λόγω του ότι υγειονομικές συνθήκες δεν επιτρέπουν την προσέλευση τους.

1.4. Να εφαρμοστεί το Άρθρο 83 “Αρμοδιότητες συμβουλίου κοινότητας άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων” του ν.3851/2010.

1.5. Οι Προσκλήσεις και Αποφάσεις του Κοινοτικού Συμβουλίου, εγκαίρως να αναρτώνται στο tab “ΤΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ” του ιστότοπου του Δήμου “https://www.rafina-pikermi.gr/el/syllogika-organa”, όπως ορίζει και το Αρθρο 83α “Δημοσίευση εκτελεστότητα αποφάσεων οργάνων διοίκησης κοινοτήτων”

1.6. Να εφαρμοστεί επίσης το Αρθρο 87 “Διαδικασία υλοποίησης αποφάσεων Προέδρου ή Συμβουλίου Κοινότητας”, σύμφωνα με το οποίο (εδάφιο 1) “1. Οι αποφάσεις των οργάνων των κοινοτήτων με τις οποίες διατυπώνονται οι προτάσεις για τα θέματα της αρμοδιότητάς τους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 82, 83 και 84, διαβιβάζονται στον Δήμαρχο μέσα σε προθεσμία οκτώ (8) ημερών από τη λήψη τους. Ο Δήμαρχος φροντίζει να τεθούν αμέσως υπόψη των αρμόδιων οργάνων του Δήμου τα οποία οφείλουν να τις μελετήσουν και να ενημερώσουν σχετικά για κάθε θέμα το αρμόδιο όργανο της κοινότητας μέσα σε ένα (1) μήνα.” κλπ.

2. Ο ρόλος του Κ.Σ., είναι περιορισμένος αλλά υπαρκτός. Είναι στο χέρι μας να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητές του ή να το απαξιώσουμε πλήρως. Θέματα σοβαρά που τίθενται και από τους δημότες (όπως της δεξαμενής ποσίμου νερού στο Ντράφι, της κατάστασης των οδοστρωμάτων, της καθαριότητας, της θεσμικής λειτουργίας του Συνηγόρου του Δημότη, της αποκομιδής των βλαστικών υπολειμμάτων, του καταρράκτη, της προστασίας του περιβάλλοντος, της πυροπροστασίας, παιδικών χαρών, κ.α.) δεν έχουν συζητηθεί στο Κοινοτικό Συμβούλιο. Δεν έχει δοθεί η δυνατότητα προγραμματισμού θεμάτων του Κ.Σ., που έχουν ανατεθεί σε εντεταλμένους συμβούλους. Αυτή η κατάσταση πρέπει να βελτιωθεί δραστικά. Ειδικότερα:

2.1. Σε όλους μας είναι “άγνωστη η εξέλιξη” του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αφού ουδεμία επίσημη ενημέρωση έχουμε λάβει, τόσο για τον αρχικό όσο και για τις τακτικές αναμορφώσεις του.

2.2. Mόλις πρόσφατα ανακοινώθηκε από τον Δήμο Ρ-Π διαδικτυακά, οτι στην επόμενη Συνεδρίαση της, η ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ, θα συνέλθει για τη σύνταξη του ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2021.

2.3. Με ποια στοιχεία, προετοιμασία, αιτήματα και απαιτήσεις, η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ θα συμμετέχει σε αυτήν τη διαδικασία;

2.4. Η προβλεπόμενη διαδικασία πχ εισηγήσεων για έργα και δράσεις στην ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ από το ποσοστό των κεντρικών αυτοτελών πόρων που προορίζονται για επενδυτικές ανάγκες του Δήμου που της αναλογούν, (σχετική η εγκύκλιος 88 ΑΠ.59846/21-08-2019) ουδέποτε χρησιμοποιήθηκε για τις ανάγκες της Κοινότητας.

2.5. Μάλλον θα επαναληφθεί η παρωδία των περσινών αντίστοιχων διαδικασιών, για τη σύνταξη του ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2020, σε πλήρη αντίθεση με την ισχύουσα ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (άρθρο 84 Ν.4555/2018) απο την οποία θα προκύψει προϋπολογισμός αναθεωρούμενος “κατά βούληση”.

2.6. ΟΥΔΕΠΟΤΕ έχουμε λάβει απάντηση στις εκάστοτε κοινοποιήσεις των μέχρι σήμερα εισηγήσεων απο τις ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ του ΚΟΙΝ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ προς τον Δήμο Ρ-Π (15 συνεδριάσεις με 44 συζητημένα θέματα συνολικά).

Απο τα 44 θέματα που συζητήθηκαν τα 11 αφορούν αποδοχή δωρεών, ενημερώσεις, γνωματεύσεις κ.λ.π. Τα υπόλοιπα 33 αφορούν εισηγήσεις για εκτέλεση επειγουσών εργασιών, κάλυψη άμεσων αναγκών καθημερινότητας κ.λ.π. Απο τις 33 εισηγήσεις 11 έγιναν αποδεκτές και 22 “αγνοήθηκαν”. Χαρακτηριστικό είναι οτι η συνολική δαπάνη για την εκτέλεση των ως άνω 11 αποδεκτών εισηγήσεων, είναι άνευ σημασίας, αφορά δε την καθημερινότητα που αντιμετωπίζεται απο τα ΔΗΜΟΤΙΚΑ συνεργεία και μόνο.

2.7. Η προβλεπόμενη από τη ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ για τη λειτουργία των ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ διαδικασία (αποφ. 59846/21-08-2019 εγκυκλίου 88 του ΥΠ. ΕΣΩΤ. Παρ. 7 για τη λειτουργία των ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ) ουδέποτε εφαρμόστηκε από πλευράς ΔΗΜΟΥ Ρ-Π.

2.8. Αντίθετα, υπήρξαν αποφάσεις απο πλευράς του ΔΗΜΟΥ Ρ-Π, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση και λήψη εισήγησης απο το ΚΟΙΝ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, πέραν κάθε προβλεπόμενης Νομ. Διαδικασίας αλλά και δεοντολογίας (μονοδρομήσεις Διώνης, οικίσκος ανακύκλωσης πλ. Πικερμίου, πεζοδρόμια Αθλητ. Κέντρου Διώνης κ.λ.π.).

2.9. Χαρακτηριστική είναι και η εκτός θέματος “απαξιωτική” απάντηση του Αντ/ρχου Καθημερινότητας σε συγκεκριμένο αίτημα Κοιν. Συμβούλου για παροχή οικονομικών και τεχνικών στοιχείων για την ετήσια Σύμβαση καθαρισμού πεζοδρομίων και κοινόχρηστων χώρων (ουδέποτε δόθηκαν τα συγκεκριμένα στοιχεία που ζητήθηκαν).

Τα παραπάνω αφορούν ενδεικτικά και μόνο, την “ανεπαρκή” για τις ανάγκες της περιοχής μας, λειτουργία της ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ μας (για χρονικό διάστημα πέραν του έτους) αλλά και την παράλληλα “απαξιωτική συμπεριφορά και τακτική” απο πλευράς ΔΗΜΟΥ Ρ-Π.

Προτείνουμε λοιπόν, την κατά το δυνατόν άμεση (πριν από οποιαδήποτε τακτική ανά μήνα) Συνεδρίαση του ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, προκειμένου να συζητηθούν τα εξής θέματα :

i. Τρόπος λειτουργίας λήψης αποφάσεων για εισηγήσεις στον ΔΗΜΟ Ρ-Π.
ii. Προετοιμασία για τις προτάσεις στον ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ του ΔΗΜΟΥ για το 2021.
iii. Έγγραφο αίτημα- επιστολή της ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ προς τον ΔΗΜΟ Ρ-Π για την παροχή στοιχείων σχετικά με αναπάντητα αιτήματα, εισηγήσεις, εκτέλεση μελετών, ωρίμανση έργων, εξέλιξη εκκρεμοτήτων κ.λ.π. που αφορούν την περιοχή μας.
iv. Τυχόν πρόσθετες απόψεις και προτάσεις των ΚΟΙΝ.ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ σχετικά με την αρτιότερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία της Κ.Π αλλά και της αποτελεσματικής
v. συνεργασίας με τον ΔΗΜΟ Ρ-Π.

Παρακαλούμε να κοινοποιηθεί η ανοικτή επιστολή μας στους κοινοτικούς συμβούλους και τα θέματα που θίγονται να συζητηθούν σε έκτακτη ή στην επόμενη συνεδρίαση του Κοινοτικού Συμβουλίου.

Με εκτίμηση,
Κ.ΚΥΡΙΑΖΗΣ – Α.ΠΡΟΓΙΟΥ

 

Δείτε τις ειδήσεις από την Ανατολική Αττική και όλη την Ελλάδα και όλο τον κόσμο στο irafina.gr.
Κάντε like στη σελίδα του irafina.gr στο Facebook
Ακολούθηστε το irafina.gr στο Twitter

© 2022 - iRafina. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

© 2022 - iRafina. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.