Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για άσκηση υποψήφιων δικηγόρων στον Δήμο Μαραθώνος

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι 11 – 20/1/2022

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου-Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την επωνυμία «Δήμος Μαραθώνος» που εδρεύει στο Μαραθώνα (Οινόης 6)

Έχοντας υπόψη:

Α. Τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ.5,6 & 7 του Ν.4194/2013 – Κώδικας Δικηγόρων (ΦΕΚ 206 Α΄), όπως ισχύει, σχετικά με την άσκηση των ασκούμενων δικηγόρων

Β. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.4745/2020 (ΦΕΚ 214 Α΄) Αύξηση του χρόνου άσκησης δικηγόρων στα δικαστήρια-Τροποποίηση του άρθρου 13 του Ν.4194/2013

Γ. Την υπ’ αριθ. 5473/11-1-2017 (ΦΕΚ 151/2017 τ. Β΄) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων σχετικά με τον αριθμό των ασκούμενων δικηγόρων που θα πραγματοποιήσουν την άσκησή τους στη Νομική Υπηρεσία του Δήμου Μαραθώνος, το ύψος της αμοιβής τους και τις σχετικές διαδικασίες

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Όσες/ους ασκούμενους δικηγόρους επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους διάρκειας μέχρι 12 μηνών (6μήνες με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον διάστημα 6 μηνών), (περίοδοι: 31η Ιανουαρίου 2022 έως 30 Ιουλίου 2022 και από 31 Ιουλίου 2022 έως 30 Ιανουαρίου 2023) να υποβάλλουν την αίτησή τους εντός δέκα (10) ημερών από την ημέρα της ανάρτησης της παρούσας πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Δήμου Μαραθώνος.

Οι θέσεις των ασκούμενων δικηγόρων που θα πραγματοποιήσουν την άσκησή τους στη Νομική Υπηρεσία του Δήμου Μαραθώνος ορίζεται σε μία (1).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Οι αιτήσεις των υποψηφίων συντάσσονται σύμφωνα με το σχετικό επισυναπτόμενο υπόδειγμα που χορηγεί ο Δήμος Μαραθώνος και υποβάλλονται στο πρωτόκολλο του Δήμου εντός δέκα (10) ημερών από την ημέρα της ανάρτησης της παρούσας πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Δήμου Μαραθώνος.

Στις αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν :

α) στοιχεία δελτίου ταυτότητας

β) αριθμό μητρώου ασκούμενου και

γ) στοιχεία επικοινωνίας (ταχ. διεύθυνση, σταθερό και κινητό τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση)

Με την αίτηση συνυποβάλλονται αντίγραφα τίτλων σπουδών, σύντομο βιογραφικό σημείωμα και βεβαίωση εγγραφής του αιτούντα στο ειδικό μητρώο του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου. Εφόσον ο υποψήφιος δεν έχει εγγραφεί στο ειδικό μητρώο υποχρεούται να προσκομίσει αντίγραφο της κατατεθειμένης αίτησης εγγραφής του με τον αντίστοιχο αριθ. πρωτοκόλλου.

Η έναρξη της άσκησης προϋποθέτει την εγγραφή στο ειδικό μητρώο ασκουμένων του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου το αργότερο εντός 10 ημερών από την επιλογή του. Στην περίπτωση κατά την οποία οι αιτήσεις υπερβαίνουν τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων, η επιλογή θα γίνει με δημόσια κλήρωση, η οποία θα διενεργηθεί, αντίστοιχα, στο Δήμο Μαραθώνος (Δημοτικό Κατάστημα Νέας Μάκρης, Λ. Μαραθώνος 104 Νέα Μάκρη) με την παρουσία των ενδιαφερομένων και το όνομα του επιλεγέντος θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Μαραθώνος.

Η άσκηση θα γίνεται στη Νομική Υπηρεσία του Δήμου Μαραθώνος και τη διοικητική εποπτεία θα έχει η έμμισθη δικηγόρος του Δήμου Μαραθώνος, η οποία θα είναι υπεύθυνη τήρησης ελέγχου του παρουσιολογίου και άσκησης του απασχολούμενου δικηγόρου. Η αμοιβή του ασκούμενου θα καταβάλλεται με βάση το παρουσιολόγιο με ένταλμα από την αρμόδια Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Το ωράριο απασχόλησης του ασκούμενου δικηγόρου ορίζεται σε οκτώ (8) ώρες. Το παρουσιολόγιο θα τηρείται στη Νομική Υπηρεσία του Δήμου και τη βεβαίωση άσκησης θα χορηγεί η έμμισθη δικηγόρος του Δήμου μας.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι 11 – 20/1/2022

Πρόσκληση
ΑΙΤΗΣΗ-ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ-ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

Δείτε τις ειδήσεις από την Ανατολική Αττική και όλη την Ελλάδα και όλο τον κόσμο στο irafina.gr.
Κάντε like στη σελίδα του irafina.gr στο Facebook
Ακολούθηστε το irafina.gr στο Twitter

© 2022 - iRafina. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

© 2022 - iRafina. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.