Ραφήνα Πικέρμι: Τι γίνεται με τα εγκαταλελειμμένα οχήματα

Η Δήμαρχος Ραφήνας-Πικερμίου προκηρύσσει: Ανοιχτό Δημόσιο Πλειοδοτικό και Προφορικό Διαγωνισμό, για την τη συλλογή και διάθεση
των οχημάτων τέλους κύκλου ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.) σε εγκεκριμένο χώρο συγκέντρωσης αυτών.

Τα οχήματα τέλους κύκλου ζωής (ΟΤΚΖ) είναι τα οχήματα (ΙΧ αυτοκίνητα και ελαφρά φορτηγά) που είτε ο ιδιοκτήτης τους δεν θα τα χρησιμοποιήσει άλλο, είτε το ΚΤΕΟ κρίνει ότι είναι ακατάλληλα για χρήση. Επίσης, είναι τα οχήματα τα οποία εγκαταλείπονται από τον ιδιοκτήτη τους, γιατί επιθυμεί να αποφύγει το κόστος των τελών κυκλοφορίας ή επειδή δεν υπάρχει οργανωμένο σύστημα παραλαβής ή εξαιτίας της ελλιπούς πληροφόρησης για το υπάρχον σύστημα. Οι ΟΤΑ έχουν την ευθύνη να συλλέγουν τα εγκαταλειμμένα οχήματα και να τα μεταφέρουν σε αδειοδοτημένες και εξουσιοδοτημένες εγκαταστάσεις για τη διαχείρισή τους, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.

Ο πλειοδότης θα καταβάλλει χωρίς καμία άλλη όχληση από τον Δήμο το συμφωνημένο και αναγραφόμενο στην σύμβαση ποσό για κάθε παραδοτέο Ο.Τ.Κ.Ζ εντός των πέντε πρώτων ημερών κάθε μήνα από την υπογραφή της συμβάσεως, εξαιρουμένων των οχημάτων που επιστρέφονται στους ιδιοκτήτες. Αυτό αποδεικνύεται από την εταιρία με αντίγραφο δήλωσης παραλαβής οχήματος από τον ιδιοκτήτη που η εταιρία οφείλει να προσκομίσει στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.

Σε περίπτωση μη προσήκουσας καταβολής των οφειλόμενων, ήτοι:

1. Άνευ προειδοποιήσεως καθυστέρηση πέραν του δεκαπενθημέρου της καταβολής των οφειλόμενων.
2. Αδικαιολόγητη άρνηση καταβολής των οφειλόμενων.
3. Διαφωνία σχετικά με το ύψους του οφειλόμενου ποσού ανά μήνα, με αποτέλεσμα τη μη καταβολή των οφειλόμενων ο πλειοδότης κηρύσσεται έκπτωτος και η σύμβαση λύνεται αυτοδικαίως, από την ημέρα της επιδόσεως σε αυτόν του σχετικού εγγράφου, χωρίς αυτός
να δικαιούται καμίας μορφής αποζημίωση ή τυχόν να δύναται να αίρει άλλη αξίωση κατά του Δήμου.

Ο δήμος δεν ευθύνεται έναντι του αγοραστού δι’ οιανδήποτε εκνίκηση του πράγματος, υποχρεουμένου του δήμου εις περίπτωσιν εκνικήσεως, να επιστρέψει εις τον αγοραστή το καταβληθέν τίμημα ατόκως, εις περίπτωσιν δε μερικής τοιαύτης, ανάλογου ποσού, οριζόμενου δι’ αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου, χωρίς να αποκλείεται η προσφυγή εις τα δικαστήρια.

Η διάρκεια της συμβατικής σχέσης ορίζεται σε τρία έτη (3) από την υπογραφή της συμβάσεως, με δικαίωμα επέκτασης για ενάμισι (1,5) έτος ακόμη, εφόσον ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή.

Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των 280,00€ ως το άθροισμα των ελαχίστων πρώτων προσφορών για τις κατηγορίες:
• για επιβατικά/φορτηγά οχήματα με βάρος ως 3.500 Kg κάθε είδους ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς 100,00 € ανά όχημα.
• για Οχήματα με βάρος άνω των 3.500 Kg οχήματα βαρέως τύπου, φορτηγά κτλ. ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς 150,00€ ανά όχημα.
• για δίκυκλα κάθε είδους ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς 30,00 € ανά όχημα.

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία απαιτείται να καταθέσει επί ποινή αποκλεισμού σε κλειστό φάκελο τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Πρόσφατη σύμβαση συνεργασίας με την Ε.Δ.Ο.Ε.
2. Αντίγραφο άδειας λειτουργίας της επιχείρησης.
3. Υπεύθυνη δήλωση (του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986) του φυσικού προσώπου ή του νόμιμου εκπροσώπου αν πρόκειται για εταιρεία, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, που να αναγράφει ότι:
• έλαβε γνώση των όρων της παρούσας διακήρυξης και αποδέχεται του όρους αυτής πλήρως και ανεπιφύλακτα.
• δεν υπήρξε ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος το οποίο η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να διαπιστώσει με οποιοδήποτε τρόπο.
• δεν είναι ένοχος ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που του ζητούνται με την παρούσα.

4. Υπεύθυνη Δήλωση του εγγυητή για αποδοχή ορισμού του ως αξιόχρεου με τα πλήρη προσδιοριστικά στοιχεία του και τον ΑΦΜ του.

5.Εγγύηση συμμετοχής ποσού εκατό πενήντα ευρώ (150,00€), με ισχύ τουλάχιστον 6 μηνών και θα επιστραφεί μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού.

Κανείς δεν γίνεται δεκτός στην δημοπρασία, αν δεν προσκομίσει, για την συμμετοχή του σε αυτή, ως εγγύηση στην επιτροπή διενεργείας της δημοπρασίας, γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων περί παρακαταθέσεως σε αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στην δημοπρασία ή άλλου ο οποίος ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζομένου.

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται εντός δέκα (10) ημερών από την ανακοίνωση σε αυτόν της κατακύρωσης του αποτελέσματος της δημοπρασίας να αντικαταστήσει την εγγυητική συμμετοχής με άλλη καλής εκτέλεσης ποσού 10% επί της συνολικής αξίας όπως διαμορφώθηκε από τη δημοπρασία για 15 επιβατικά/φορτηγά οχήματα με βάρος ως 3.500 Kg, αλλιώς ακυρώνεται το αποτέλεσμα της δημοπρασίας υπέρ αυτού και κατακυρώνεται υπέρ του επομένου πλειοδοτήσαντος σε αυτήν.

Στους υπόλοιπους συμμετέχοντες, οι εγγυήσεις συμμετοχής θα επιστραφούν μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας.
Όλα ανεξαρτήτως τα έγγραφα που θα κατατεθούν οφείλουν να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, είτε πρωτότυπα είτε φωτοαντίγραφα και οι ζητούμενες Υπεύθυνες Δηλώσεις θα πρέπει να έχουν θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής.

Το πλήρες κείμενο των όρων δημοπρασίας έχει αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ:ΨΠΖΒΩ16-035 καθώς επίσης και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου, www.rafinapikermi.gr. και στην διαύγεια. Η παρούσα επίσης θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος και θα δημοσιευθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί την 8 Μαΐου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 8:30 έως 10:30 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Ραφήνας, από την αρμόδια Επιτροπή.

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
ΤΣΕΒΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

Δείτε τις ειδήσεις από την Ανατολική Αττική και όλη την Ελλάδα και όλο τον κόσμο στο irafina.gr.
Κάντε like στη σελίδα του irafina.gr στο Facebook
Ακολούθηστε το irafina.gr στο Twitter

© 2022 - iRafina. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

© 2022 - iRafina. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.