Ραφήνα – Πικέρμι: Τηλεμετρητές στο δίκτυο ύδρευσης – Ακόμη ένα σημαντικό βήμα στο δρόμο για ένα σύγχρονο, ψηφιακό Δήμο


Εντάχθηκε στο πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης” το έργο που αφορά την ολοκλήρωση του ψηφιακού ελέγχου διαρροών στο κεντρικό δίκτυο ύδρευσης σε Ραφήνα και Πικέρμι, ύψους 9.369,213 ευρώ.

Τοποθετούνται τηλεμετρητές οι οποίοι θα επιτρέπουν τον τηλεέλεγχο-τηλεχειρισμό του δικτύου.

Ο Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου πάντα πρωτοπόρος, μπροστά στη ψηφιακή εποχή.

* επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο της ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22-04- 2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

2. Τις διατάξεις των άρθρων 176 και 209 παρ. 4 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α΄/08.06.2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως ισχύουν.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 72, 100, 164, 264, 266Α του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06- 2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύουν.

4. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α΄/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με 1
την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις». 5. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3965/2011 (ΦΕΚ 113/Α΄/18-05-2011) «Αναμόρφωση πλαισίου λειτουργίας Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, Σύσταση Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας και άλλες διατάξεις», την 34/13.01.2012 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών περί «έγκρισης της 3427/22.12.2011 απόφασης του Δ.Σ. του Τ.Π. και Δανείων με την οποία προσδιορίζονται τα στοιχεία του Ενεργητικού και Παθητικού που εντάσσονται στον εμπορικό κλάδο του Ταμείου» (Β΄ 55) και την 2/23510/0094/09.04.2012 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Κανονισμός του Τ.Π. και Δανείων» κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4 του ν. 3965/2011» (ΦΕΚ 1083/Β΄).

6. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α΄/28-06-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

7. Τις διατάξεις του ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α΄/23-12-2014) «Για την διαχείριση τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014- 2020» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 53: «Αναδιάρθρωση Ειδικών Υπηρεσιών και συγχώνευση Μονάδων Ειδικών Υπηρεσιών ΕΣΠΑ 2007-2013» όπως ισχύουν.

8. Τις διατάξεις του άρθρου 69 του ν.4509/2017 (ΦΕΚ 201/Α΄) τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου δέκατου πέμπτου του ν.4783/2021 (Α΄38) «Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού, Συνδέσμων Δήμων και των νομικών προσώπων των ΟΤΑ-Τροποποίηση του άρθρου 69 του ν. 4509/2017».

9. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25ΕΕ)», όπως ισχύει.

10. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α΄/07-08-2019) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».

11. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 130 του ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α΄/ 30-10- 2019).

12. Τις διατάξεις του άρθρου 49 του ν. 4647/2019 (ΦΕΚ 204 /Α’/16-12-2019), όπως ισχύουν. 13. Τις διατάξεις του τριακοστού έβδομου άρθρου της από 20.3.2020 Π.Ν.Π. η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν.4683/2020 (ΦΕΚ 83/Α’/10-04-2020) «Κύρωση της από 20.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 68) και 2 άλλες διατάξεις».

14. Τις διατάξεις 4684/2020 (ΦΕΚ 86/Α’/25-4-2020) για την κύρωση της από 30.3.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (A΄ 75) και άλλες διατάξεις»

15. Τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 4690/2020 (ΦΕΚ 104/Α΄/30-05-2020) για την κύρωση α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (A΄ 84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α΄ 90) και άλλες διατάξεις».

Δείτε ακόμα:  Μεγάλη φωτιά στη Βαρυμπόμπη: Ορατοί οι καπνοί από τη Ραφήνα - Προβλήματα με το ρεύμα - Μήνυμα από το 112 (φωτό)

16. Το ν.4783/2021 (Α΄38) και συγκεκριμένα τις διατάξεις του άρθρου δέκατου πέμπτου «Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού, Συνδέσμων Δήμων και των νομικών προσώπων των ΟΤΑ-Τροποποίηση του άρθρου 69 του ν. 4509/2017».

17. Το π.δ. 95/1996 (ΦΕΚ 76/Α΄/06-05-1996) «Οργανισμός του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων».

18. Το π.δ. 169/2013 (ΦΕΚ 272/Α΄/13-12-2013) «Ρύθμιση θεμάτων χορήγησης δανείων σε ΟΤΑ και σε άλλους φορείς από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων». 19. Το π.δ. 141/2017 (ΦΕΚ 180/Α΄/23-11-2017) «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών». 20. Το π.δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119/Α΄/08-07-2019) σχετικά με τη σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμό των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων.

21. Το π.δ. 2/2021 (ΦΕΚ 2/Α΄/5-01-2021) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

22. Την υπό στοιχεία Υ1/8.1.2021 ((ΦΕΚ 48/Β’/13-01-2021)) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, Στυλιανό Πέτσα». 23. Την υπ’ αριθμ. 134453/23.12.2015 (ΦΕΚ 2857/Β΄/28-12-2015) κοινή υπουργική απόφαση με τίτλο «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – ΠΔΕ», όπως ισχύει.

24. Την 22766/09-04-2020 (ΦΕΚ 1386/Β΄/14-04-2020) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Οικονομικών «Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, συνδέσμων Δήμων και Νομικών Προσώπων: ΟΤΑ Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης».

25. Την υπ.αριθμ.23774/15-04-2020 (ΦΕΚ 1610/Β΄/27-04-2020) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διάρθρωση και αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ 3 ΥΠΕΣ)».

26. Την υπ’ αριθμ. 23430/22-12-2020 (Β΄5691) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εσωτερικών «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 22766/09-04-2020 (Β’ 1386) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών-Ανάπτυξης και Επενδύσεων-Εσωτερικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, συνδέσμων Δήμων και Νομικών Προσώπων: ΟΤΑ Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης».

27. Την υπ’ αριθμ. 6302/08-04-2021 (Β’ 1399) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Υγείας, Εσωτερικών και Επικρατείας «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 22766/09.04.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εσωτερικών και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών- Οικονομικών «Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, συνδέσμων Δήμων και Νομικών Προσώπων: ΟΤΑ Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης» (Β’ 1386)».

28. Την υπ.αριθμ.29440/14-05-2020 (ΦΕΚ 1907/Β΄/18-05-2020) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με τίτλο «Έναρξη λειτουργίας της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ)».

29. Την με αρ. 297/20-4-2021 (ΦΕΚ 1614/Β΄/20-4-2021) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών με θέμα: Τροποποίηση της υπ’ αρ. 620/06-08-2020 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών «Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης του άρθρου 6, τηςυπ’ αρ. 22766/09-04-2020/20 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών και του Υφυπουργού Οικονομικών, “Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, συνδέσμων Δήμων και Νομικών Προσώπων: ΟΤΑ Πρόγραμμα Ανάπτυξηςκαι Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση “Αντώνης Τρίτσης””» (Β’ 1386)» (B’ 3300).

30. Την με αριθμ. πρωτ. 7128/21-4-2021 (ΑΔΑ: ΨΥ8546ΜΤΛ6-6Ε2) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών με θέμα: «Ορισμών μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης του άρθρου 6 της υπ’ αρ. 22766/09-04-2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών – Ανάπτυξης και Επενδύσεων -Εσωτερικών και του Υφυπουργού Οικονομικών – «Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ΟΤΑ α΄και β΄ βαθμού, συνδέσμων Δήμων και Νομικών Προσώπων ΟΤΑ: Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση “Αντώνης Τρίτσης”», όπως ισχύει.

31. Την υπ’ αριθμ. 14573/24-07-2020 (ΑΔΑ: ΨΓ3Ε46ΜΤΛ6-ΥΡ2) Πρόσκληση ΑΤ01 για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», στον Άξονα Προτεραιότητας «Περιβάλλον» με τίτλο «Υποδομές Ύδρευσης», όπως τροποποιήθηκε και 4 ισxύει.

32. Το με αριθμ. πρωτ. εισερχ. 23240/18-12-2020 αίτημα ένταξης του Δικαιούχου και τα μετέπειτα συμπληρωματικά/πρόσθετα στοιχεία.

33. Την από 7/6/2021 και ώρα 5:12 μ.μ. ηλεκτρονική αποστολή της εισήγησης της ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ βάσει της παρ. 3 του Άρθρου 8 της ΚΥΑ 22766/09.04.2020 (ΦΕΚ 1386/Β΄/14-04-2020) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προς την Επιτροπή Αξιολόγησης της παρ. 4 του άρθρου 69 του ν. 4509/2017(ΦΕΚ 201/Α΄/22-12-2017), όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του Άρθρου 15 του ν.4783/2021 (Α΄38) «Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού, Συνδέσμων Δήμων και των νομικών προσώπων των ΟΤΑ Τροποποίηση του άρθρου 69 του ν. 4509/2017».

Δείτε ακόμα:  Ξαφνικό μπλακ άουτ στη Ραφήνα και σειρήνες της Πυροσβεστικής

34. Το με αριθ. πρωτ. 419/17-06-2021 της ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ περί διαβίβασης των Σχεδίων Αποφάσεων Ένταξης/Τροποποίησης των αξιολογημένων έργων προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, σύμφωνα με τις αποφάσεις της 7ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Αξιολόγησης στις 8/06/2021, όπως αποτυπώνονται στο Πρακτικό 6 αυτής.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την ένταξη του έργου με τίτλο «Προμήθεια συστήματος τηλεελέγχου-τηλεχειρισμού δικτύου ύδρευσης και καταναλώσεων Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου» στον Άξονα «Περιβάλλον», του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».
Η χρηματοδότηση του έργου πραγματοποιείται μέσω επενδυτικού δανείου που χορηγείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, συνομολογείται με δανειακή σύμβαση μεταξύ του Κύριου του Έργου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και αποπληρώνεται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών.

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Τίτλος έργου

Προμήθεια συστήματος τηλεελέγχου-τηλεχειρισμού δικτύου ύδρευσης και καταναλώσεων Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου

Κύριος του Έργου

Δήμος Ραφήνας – Πικερμίου

Ποσό χρηματοδότησης

9.369.213,40 €

Φυσικό Αντικείμενο Έργου

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης περιλαμβάνει : (α) την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία εξοπλισμού για την παρακολούθηση, τον τηλεέλεγχο και τον τηλεχειρισμό λειτουργικά κρίσιμων παραμέτρων (παροχή, πίεση, στάθμη, ποιοτικά χαρακτηριστικά) στο εξωτερικό (αντλιοστάσια και δεξαμενές), & εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης της Δ.Ε. Πικερμίου, (β) την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία σύγχρονων ψηφιακών υδρόμετρτων κατανάλωσης της Δ.Ε. Ραφήνας.

Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Η διαδικασία χρηματοδότησης και πληρωμών πραγματοποιείται σύμφωνα:

∙ με τους όρους της απόφασης ένταξης ,

∙ τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. 22766/09-04-2020 (ΦΕΚ 1386/Β) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Οικονομικών «Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, συνδέσμων Δήμων και Νομικών Προσώπων: ΟΤΑ Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης» όπως ισχύει,

∙ τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 69 του ν.4509/2017 (ΦΕΚ 201/Α΄) όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του δέκατου πέμπτου Άρθρου του ν.4783/2021 (Α΄38) «Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού, Συνδέσμων Δήμων και των νομικών προσώπων των ΟΤΑ-Τροποποίηση του άρθρου 69 του ν. 4509/2017».

Επιπλέον ορίζεται ότι:

∙ Η απόφαση ένταξης αποστέλλεται από την ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ του Υπουργείου Εσωτερικών στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, προκειμένου να εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του η χορήγηση του δανείου και οι όροι συνομολόγησης του.

∙ Η τελική έκθεση κλεισίματος του έργου αποστέλλεται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και κοινοποιείται στην Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του ΥΠΕΣ και πλέον ο δικαιούχος αποδεσμεύεται από κάθε υποχρέωση αποπληρωμής του, η οποία βαρύνει το ΠΔΕ, με την επιφύλαξη του άρθρου 11 της υπ’ αρ. 22766/09-04-2020 (ΦΕΚ 1386 /Β΄) ΚΥΑ όπως ισχύει.

∙ Ο Δικαιούχος του έργου οφείλει να τηρεί Βιβλίο Αναλυτικής Καταγραφής Χρηματοοικονομικών Ενεργειών του Έργου ή αντίγραφα από διπλογραφικό σύστημα.

Γ. ΤΗΡΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ Ο Δικαιούχος του έργου οφείλει να τηρεί το ισχύον θεσμικό πλαίσιο κατά την υλοποίηση της πράξης και ιδίως όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις, την αειφόρο ανάπτυξη, τις κρατικές ενισχύσεις, την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, τη μη διάκριση και την προσβασιμότητα Ατόμων με Αναπηρίες.

Δ. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

Ο Δικαιούχος για την υλοποίηση του έργου υποχρεούται να:

∙ τηρεί τους όρους της απόφασης ένταξης,

∙ τηρεί τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. 22766/09-04-2020 (ΦΕΚ 1386/Β΄) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Οικονομικών «Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, συνδέσμων Δήμων και Νομικών Προσώπων: ΟΤΑ Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης» όπως ισχύει,

∙ τηρεί τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 69 του ν.4509/2017 (ΦΕΚ 201/Α΄) όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του δέκατου πέμπτου Άρθρου του ν.4783/2021 (Α΄38) «Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού, Συνδέσμων Δήμων και των νομικών προσώπων των ΟΤΑ-Τροποποίηση του άρθρου 69 του ν. 4509/2017».

Δείτε ακόμα:  Πότε και με ποια διαδικασία θα δημοπρατηθεί η επέκταση του Προαστιακού προς Ραφήνα & Λαύριο

Επιπλέον:

∙ Ο Δικαιούχος συμπληρώνει και αποστέλλει στην ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ λίστα ελέγχου σταδίων δημοπράτησης έργου/ προμήθειας, λίστα ελέγχου σχεδίου σύμβασης έργου/προμήθειας/μελέτης και λίστα εξέτασης τροποποίησης/συμπληρωματικής σύμβασης, βάσει τυποποιημένου υποδείγματος.

∙ Ο Δικαιούχος συμπληρώνει σε ετήσια βάση δελτίο παρακολούθησης έργου, βάσει τυποποιημένου υποδείγματος, για την καταγραφή της εξέλιξης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και το αποστέλλει στην ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ.

Το Δελτίο Παρακολούθησης έργου υποβάλλεται έως την 30ηΙανουαρίου κάθε έτους. Μετά την ολοκλήρωση του έργου, ο Δικαιούχος προβαίνει σε ενέργειες κλεισίματος συντάσσοντας σχετική έκθεση, βάσει τυποποιημένου υποδείγματος και την αποστέλλει στην ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ.

∙ Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής έργου ή της εγκατάστασης εξοπλισμού, ο δικαιούχος υποχρεούται να διασφαλίζει τη λειτουργία και συντήρηση του για τουλάχιστον πέντε (5) έτη.

∙ Η Απόφαση Ένταξης δύναται να τροποποιηθεί, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, εφόσον επέρχονται ουσιώδεις μεταβολές του φυσικού ή/και οικονομικού αντικειμένου του  7 έργου.

Ε. ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ-ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ-ΕΛΕΓΧΟΙ

Στελέχη της ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ και μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης της παραγράφου 7 του άρθρου 69 του ν. 4509/2017 όπως ισχύει, δύναται να προβαίνουν σε επιτόπιες επιθεωρήσεις του έργου, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η ορθότητα των στοιχείων των δελτίων παρακολούθησης καθώς και η ορθή και σύννομη χρήση των ποσών που εκταμιεύονται προς το δικαιούχο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 13 της ΚΥΑ 22766/09-04-2020 (ΦΕΚ 1386/Β),
όπως ισχύει.

ΣΤ. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Ο Δικαιούχος οφείλει να συμμορφώνεται στα ακόλουθα:

∙ Να αποδέχεται τη συμπερίληψή του στο κατάλογο των πράξεων του «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» που δημοσιοποιεί το Υπουργείο Εσωτερικών, με τα βασικά στοιχεία της πράξης. ∙ Να αναρτά προσωρινή πινακίδα (πρότυπο ΥΠΕΣ), σημαντικού μεγέθους, από την έναρξη του έργου και καθ’ όλη την διάρκεια υλοποίησης, στο εργοτάξιο των έργων υποδομής ή κατασκευών σε ορατό σημείο από το κοινό, στην οποίο να αναγράφεται ότι το έργο υλοποιείται με συγχρηματοδότηση από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

∙ Να τοποθετεί μόνιμη αναμνηστική πλάκα ή πινακίδα σημαντικού μεγέθους, σε σημείο εύκολα ορατό από το κοινό, εντός τριών μηνών από την ολοκλήρωση του έργου υποδομής ή κατασκευών ή αγοράς φυσικού (ενσώματου) αντικειμένου.

∙ Να λειτουργεί στο διαδικτυακό τόπο του, στοιχεία της πράξης, όπως σύντομη περιγραφή, ανάλογης με το επίπεδο της στήριξης, στόχοι και αποτελέσματα, επισημαίνοντας τη χρηματοδοτική στήριξη από το Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

Ζ. ΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ

Ο Δικαιούχος οφείλει να τηρεί φάκελο έργου με τα τεχνικά και οικονομικά στοιχεία αυτού και υποχρεούται να παρέχει στην ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ, οποιαδήποτε επιπρόσθετα στοιχεία, ή/και διευκρινίσεις, ή/και λοιπές πληροφορίες, σε οποιοδήποτε στάδιο εξέλιξης του έργου.

Ο Δικαιούχος οφείλει να έχει ξεχωριστή καταγραφή των δραστηριοτήτων που ασκεί, ώστε να παρακολουθείται η εν λόγω δράση για να αποδεικνύεται η ενίσχυση μόνο της δράσης και να αποτρέπεται η διεπιδότηση ήτοι από τον Π/Υ του έργου να μην επωφελούνται με οιονδήποτε τρόπο άλλες δραστηριότητες του Δικαιούχου, συμπεριλαμβανομένης και της λειτουργίας της υποδομής. Στο φάκελο της πράξης να τηρούνται όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα σχετικά με τις δαπάνες και

8 τους λογιστικούς ελέγχους για διάστημα τουλάχιστον τριών (3) ετών.

]Η. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Ο Δικαιούχος υποχρεούται, εντός εξαμήνου από την έκδοση της παρούσας, να δημοπρατήσει επακριβώς το φυσικό αντικείμενο που αξιολογήθηκε και εντάχθηκε στο Πρόγραμμα. Κατόπιν της δημοπράτησης, υποχρεούται εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία διακήρυξης του έργου, να αποστείλει σε memory stick τα εγκεκριμένα τεύχη του διαγωνισμού και τα αποδεικτικά δημοσίευσης.

∙ Ο Δικαιούχος υποχρεούται εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης του έργου, να αποστείλει αντίγραφο της υπογραφείσας Σύμβασης.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ